https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 19.8.2022

Mikrobit, bioteknologia ja huoltovarmuus

Viimeaikaisten maailmantapahtumien vuoksi maailman ruokahuollon tulevaisuus on epävarmuuden peitossa. Tämä koskee väistämättä myös Suomen huoltovarmuutta. Mikrobien hyväksikäyttö tarjoaa energiaintensiivisiä uusia prosesseja ja tuotantomahdollisuuksia, korvaavia raaka-aineita, ilmastoystävällisyyttä ja kierrätettävyyttä. Samalla sen kautta saadaan huoltovarmuuden tasoa ja laajapohjaisuutta kohotettua.

Mikrobit, bioteknologia ja huoltovarmuus

Elias Hakalehto Mikrobiologi, Bioteknologi  Finnoflag Oy

Mikäli kehittymässä olevan ruokakriisin kaltainen tilanne syntyy normaalioloissa esimerkiksi säiden takia, se on yleensä hoidettavissa varmuusvarastojen ja muun normaalin varautumisen pohjalta. Tämänhetkisessä maailmantilanteessa on kuitenkin kyseessä monitahoinen kriisi, joka aiheutuu useista yhtäaikaisista tekijöistä. Näitä ovat ilmastonmuutos ja sen seuraukset kuten kuivuus, eroosio, tulvat ja maastopalot sekä sodat, selkkaukset, saartotoimet ja kuljetusrajoitukset.

Elintarvikkeiden saatavuutta voivat rajoittaa myös siementen, lannoitteiden ja muiden kemikaalien sekä polttoaineiden puute tai korkea hinta. Niin ikään ovat työvoiman saatavuus ja kriisiajan koulutuksen puute riskitekijöitä.

Mikrobit bioteollisuuden perusta 

Pitkäaikaisista huoltovarmuuden riskitekijöistä monet liittyvät erityisesti maaperään ja sen kestävän kehityksen mukaiseen käyttöön. Mikrobit ovat tässä keskiössä. Käytännöllisesti ajateltuna ne ovat kasvien ja eläinten ohella kolmas eliökunnan pääryhmä. Bioteollisuus perustuu yhdessä humaanilääketieteen kanssa näiden eliökunnan rakenteiden ja vuorovaikutusten hyödyntämiseen.

Meillä Suomessa on elintarviketeollisuuden rinnalla ollut jo pitkään voimakkaasti kehittyvä "bio-based industries" -sektori. Siihen liittyvät metsä- pakkaus- ja kemian teollisuus, sekä terveysvalmisteiden kehittäminen. Esimerkkinä voisi mainita pihkan käyttön haavanhoidossa. Myös fysikaalisten menetelmien kehittämisessä meillä on merkittävää osaamista, kuten UVC-valon käyttö desinfektio- ja sterilointimenetelmänä. Nämä modernit teknologiat ovat yhä tärkeämpiä erilaisten epidemia- ja pandemiauhkien vallitessa.

Taloudellisen kannattavuuden rinnalle on teollisuudessa niin ikään noussut kestävän kehityksen periaatteiden implementoiminen tuotannon tasoille. Uudet teknologiat, kuten mikrobiologinen bioteknologia auttavat petrokemian teollisuuden täydentämisessä ja korvaamisessa sekä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa teollisten ja luonnon ekosysteemien puitteissa. Uuden ajattelun mukaista teollista toimintaa hiilikierron ja hiilen sitomisen turvaamiseksi on kehitetty Tampereen Hiedanrantaan perustettavan 25 tuhannen asukkaan asuntoalueen suunnittelun yhteydessä.

Hiedanrannassa "Sinisen biotalouden" hankekokonaisuudessa testattiin vuosien 2018–19 aikana Maa- ja metsätalousministeriön toimesta uutta biojalostusratkaisua Näsijärven pohjasta poistettavan selluloosakuidun käsittelyssä. Sitä seuranneissa hankkeissa on kehitetty ennätystason tuotantoa biologisille ruuan raaka-aineille, jotka toimivat petrokemian teollisuuden korvaajina. Residuaalifraktioista valmistetaan muun muassa maanparannusratkaisuja.

Suomen huoltovarmuuden haasteena sijainti

Teollisuuden kannalta huoltovarmuudessa fokus on tuotannontekijöiden riittävyydessä sekä jakelun ja muun toiminnan turvallisuuden ja joustavuuden takaamisesta. Keskeintä olisi tähdätä aidosti ilmastomyönteisiin ratkaisuihin unohtamatta ravinnontuotannon terveys- ja sosiaalipoliittisia ulottuvuuksia. Itse asiassa luonnon tasapainon käsitteellinen laajentuminen elintarvikkeiden valmistukseen ja vastaavien teollisuuden alojen toimintaan on välttämätöntä elintarvikehuollon ja eri materiaalien riittävyyden kannalta. Kuten hyvin tiedämme, on Suomen maantieteellinen sijainti ongelmallinen sään, ilmaston ja logististen olosuhteiden kannalta. Meidän olisi tärkeää löytää uusia raaka-aineita ja tuotantomenetelmiä, kuten uusia viljelykasveja.

Kriisitilanteissa suurin osa ruuantuotannosta on tapahduttava kotimaassa. Valtaosa tästä tuotannosta tapahtuu avomailla, sillä vaihtoehtoiset keinot ovat liian energiaintensiivisiä, eikä niiden kehittäminen ole tarpeeksi pitkällä. Silti tätä panostamista on jatkettava ja kehitystä vauhditettava. Huoltovarmuuden tukijalkaa on tältä osin laajennettava, mihin mikrobiologisten ja bioteknisten prosessien käyttöönotto tarjoaa uusia tehokkaita keinoja.

Biovedystä ratkaisu?

Energiaa runsaasti kuluttavien lannoitetuotannon ja kuljetusten korvaamiseen mahdollisimman suurelta osin mikrobien tarjoamilla matalien energiateiden biokatalyyttisillä ratkaisuilla olisi tässä tilanteessa viisautta. Tähän kokonaisuuteen liittyvät myös kierrätetyt orgaaniset ja biotekniset raaka-aineet. Biopolttoaineiden kehittäminen sekä uusien biologisten maanparannuskeinojen löytäminen ovat riittävän ravinnontuotannon kannalta avainasemassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi biovety on selkeä tulevaisuuden ratkaisumalli energiatalouteen ja tuotannolliseen teollisuuteen pelkistimenä. Vety on tulevaisuuden raskaan ja meriliikenteen potentiaalinen polttoaineen. Biovety voidaan tuottaa mikrobien avulla. Se voidaan liittää muuhun bioenergian tuotantoon, sekä biokemikaalien ja bio-based tuotantoon.

 

Lue lisää: Mikrobiologisen bioteknologian ja muiden modernien menetelmien hyödyntämistä ruuantuotannossa on laajemmin käsitelty Saksan vanhimman kustantajan viime joulukuussa julkaisemassa kirjassani "Microbiology of Food Quality. Challenges in Food Production and Distribution During and After the Pandemics" (Ed. E. Hakalehto), De Gruyter, Berlin, 2021.

Uusimmat artikkelit

Kierrätysalumiinilla riittää kysyntää - Kuusakoski investoi uuteen tuotantolinjaan

Kuusakoski etsii kasvua ja kasvattaa kapasiteettiaan. Investointi nostaa Heinolan kierrätystehtaan ei-magneettisten metallien prosessoinnin kokonaiskapasiteettia 50 prosentilla.

31.1.2023 | Alan Uutiset

Stora Enso teki historiallisen tuloksen viime vuonna

Konsernin hyvät kasvuluvut kuitenkin hiipuivat viimeisellä vuosineljänneksellä. Tamän vuoden tuloksen ennustetaan jäävän heikommaksi.

Valmet kehitti uuden meesauunin liekin profilointisovelluksen sellutehtaille

Sovellus välittää reaaliaikaista tietoa meesauunin liekin lämpötilasta ja profiilista.

Tutkimus todistaa: aggregaattien päästöistä eroon kannettavalla virtalähteellä

Tuore EU-rahoitteinen tutkimus osoittaa kannettavien virtalähteiden päästövähennys- ja kustannusäästöpotentiaalin.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.