https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 22.4.2021

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

maapallo1200x628px

- Alkuperäisen suunnitelman mukaan litiumkemiantehtaan prosessin poistovedet oli tarkoitus hävittää haihduttamalla, joka on paljon energiaa kuluttava menetelmä. Teknologian kehittymisen ansiosta poistovedet voidaan puhdistaa tehokkaammin hyödyntäen sähkökemiallista käsittelyä (EWT) ja mikroflotaatiota (DAF). Puhdistettu vesi johdetaan tehtaalta siirtolinjaa pitkin Kokkolan kunnalliselle Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle, jossa kemiantehtaan veden osuus tulee olemaan noin 4 prosenttia kaikista sinne tulevista jätevesistä, kerrotaan lehdistötiedotteessa.

Jätevedenpuhdistamolla tehtaan poistovedet saadaan puhdistettua jätevedenpuhdistamon lupaehtojen mukaisesti.

- Litiumkemiantehtaan poistovesi sisältää pieniä määriä litiumia, mutta muuhun veteen sekoittuessaan poistoveden litiumpitoisuus (noin 9 mg/l) jää jätevedenpuhdistamoiden haittarajan (22,94 mg/l) alapuolelle. Puhdistamon vedet johdetaan mereen. Kun johdettu vesi sekoittuu meriveteen purkuputken päässä, on litiumpitoisuuden arvioitu olevan vain noin 0,006 mg/l, joka on murto-osa eliöille haitallisen pitkäaikaisen altistuksen raja-arvoista.

Kemiantehtaan puhdistusprosessissa jää poistoveteen fosforia (24 mg/l), josta noin 95 prosenttia saadaan poistettua jätevedenpuhdistamolla. Litiumkemiantehtaan poistovesien aiheuttamalla lisäkuormalla ei arvioida olevan vaikutusta Kokkolan edustan merialueen rehevöitymiseen, eikä siten ekologiseen tilaan tai vesien- ja merenhoidon tavoitteiden täyttymiseen, yhtiö kertoo.

Kemiantehtaan prosessin sivuvirtana muodostuu analsiimihiekkaa, joka hyötykäytetään Kokkolan sataman rakenteisiin. Päivitetyn suunnitelman mukaan analsiimihiekka lietetään litiumkemiantehtaalla merivedellä ja syntynyt liete siirretään siirtolinjaa pitkin Kokkolan sataman laajennuksen täyttörakenteisiin. Alkuperäisessä suunnitelmassa liete oli tarkoitus kuljettaa satamaan kuorma-autoilla, joten muutos vähentää liikenteen määrää huomattavasti.

Tiedotteessa kerrotaan, että ajantasaistetussa YVA-selostuksessa on tarkasteltu vain niitä vaikutusarvioita, joihin hankkeen muutokset vaikuttavat. Tarkastelussa ovat olleet vaikutukset pinta- ja pohjaveteen sekä liikenteeseen, meluun ja ilmanlaatuun. Alkuperäisessä YVA-selostuksessa vaikutukset oli arvioitu pieniksi, ja prosessiin tehdyt muutokset pienentävät niitä edelleen.

Keliber on päivittänyt vastaavasti myös Kokkolan kemiantehtaan ympäristölupahakemusta, joka jätettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 4.12.2020.

12.5.2021

Gasum kehittää uusia konsepteja jätevesilietteiden ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen

Ympäristöministeriön tukemassa kaksivuotisessa  JÄRKKI (Jäteveden ravinteet keskittäen kiertoon) -hankkeessa  yhdistetään uusia jätevesilietteiden käsittelyteknologioita keskitetyiksi lietteidenkäsittelykonsepteiksi ja arvioidaan näiden ympäristökestävyyttä elinkaaritarkastelun avulla.

Uusimmat artikkelit

12.5.2021 | Alan Uutiset

STK ry:n jäsenkysely: Sähkötekniselle alalle tarvitaan lisää osaajia

Sähköistysala näkee työvoiman saannin yhdeksi keskeisistä haasteista tulevaisuudessa. Kolmannes STK:n jäsenkyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi tarvitsevansa lisää työvoimaa jo lähitulevaisuudessa. Alalle toivotaan erityisesti ammattilaisia, joilla on myös kaupallista osaamista ja kielitaitoa.

11.5.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uutta tietoa yhteistyöllä

Älykäs valmistus ekosysteemissä -tutkimushanke kokosi valmistavan teollisuuden yritykset sekä tutkijat yhdessä ratkomaan digitalisoituvan alan haasteita. Hanke päättyy sellaisenaan nyt maaliskuussa, mutta tutkimustyö jatkuu.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.

Pohjolan Voima suunnittelee Euroopan suurimpiin kuuluvaa akkuratkaisua

Suomalainen energiakonserni Pohjolan Voima Oyj on käynnistänyt energian varastointia edistävän akkuratkaisun suunnittelun. Teholtaan 35 MW:n akkuratkaisulla turvataan sähköjärjestelmän toimintaa ja lisätään säätövoiman joustavuutta. Toteutuessaan hanke on Euroopan mittakaavassa merkittävä.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.