Alan Uutiset | 17.1.2020

Yhdyskuntajätettä kertyi vuonna 2018 aiempia vuosia enemmän

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä vuonna 2018 oli noin kolme miljoonaa tonnia, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista luvuista. Kasvua edellisvuoteen oli lähes 230 000 tonnia, mikä merkitsee noin kahdeksan prosentin lisäystä kokonaismäärään. Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätemäärä vastasi noin 550 kiloa asukasta kohden laskettuna.

Jäte

Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2002–2018

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä vuonna 2018 oli 3 041 082 tonnia. Määrä on noin kahdeksan prosenttia, eli 229 000 tonnia enemmän kuin edellisvuonna. Yhdyskuntajätteen määrissä ei ole tilastovuotta 2018 aiempina vuosina tapahtunut vastaavaa jätemäärän kasvua.

Jätteiden käsittely painottui edelleen energiahyödyntämiseen

Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätteiden energiahyödyntäminen oli edelleen merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto, vaikkakin sen osuus laski hieman, 57 prosenttiin. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja lämpöä hyödynnetään varsinkin kaukolämpöverkoissa.

Jätteiden materiaalihyödyntämisen osuus kasvoi, ollen 42 prosenttia. Yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoitus on loppunut lähes kokonaan: sen osuus vuonna 2018 oli enää noin 0,7 prosenttia. Tämä on osaltaan vuonna 2016 voimaantulleen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ansiota, joka on ohjannut jätteitä energiahyödyntämiseen.

Sekajätteen määrä kasvoi merkittävästi, mutta myös puun ja muovin kierrätys lisääntyi

Eri jätejakeita tarkasteltaessa erityisesti sekajätteen osuus kasvoi. Sekajätettä tuotettiin yhdyskunnissa noin 1,5 miljoonaa tonnia, joka oli yli 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Erittelemättömiä jätejakeita tuotettiin hieman edellisvuotta vähemmän, mikä osaltaan voi selittää pienen osan sekajätteen määrän kasvusta. Materiaalina erilliskerättyjä jätteitä tuotettiin suunnilleen sama määrä kuin aiempina vuosina, noin 1,4 miljoonaa tonnia.

Erilliskerätyistä jätejakeista erityisesti puuta ja muovia hyödynnettiin aiempia vuosia enemmän. Puupakkausten huomattavasti lisääntynyttä kierrätystä selittää muun muassa uudet kierrätyskohteet ja kompostointimäärän kasvu. Myös lasin kierrätys lisääntyi.

Suurimmat erilliskerätyt materiaalierät ovat jo pitkään olleet paperi ja kartonki sekä biojäte. Pahvin, paperin ja kartongin kierrätysaste oli varsin korkea, laskennallisesti yli 100 prosenttia. Tämä johtuu muun muassa matkustajatuonnin ja verkkokauppatilausten mukana tulevien pakkauksien sekä pienemmän liikevaihdon yritysten vaikutuksesta laskentatavassa. Biojätteestä suuri osa kompostoitiin ja mädätettiin; kaiken kaikkiaan kompostoinnin ja mädätyksen määrä kasvoi noin kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Mädätys tuottaa biokaasua minkä lisäksi mädätysjäännöstä ja kompostimultaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena tai viherrakentamisessa.

Yhdyskuntajätteiden määrä asukasta kohden kasvoi

Jätemäärä kasvoi myös suhteutettuna Suomen väkilukuun. 2010- luvun alussa jätemäärä vakiintui noin 2,7 miljoonaan tonniin, mikä oli noin 500 kilogrammaa asukasta kohden. Vuonna 2018 yhdyskuntajätemäärä kasvoi noin 550 kiloon per henkilö. Yhdyskuntajätteeksi katsotaan asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi niihin rinnastettavat kaupan ja palveluiden jätteet sekä vastaavia jätteitä teollisuuden tukitoiminnoista.

Uusimmat artikkelit

30.3.2020 | Alan Uutiset

Luotsit varautuivat koronavirusepidemiaan – toiminta varmistetaan poikkeusoloissakin

Finnpilot aloitti koronavirusepidemiaa varten varautumisen jo tammikuussa. Tiukoilla ohjeistuksilla pyritään turvaamaan meriliikenteen tärkeän lenkin, luotsauksen sujuminen myös poikkeusoloissa.

Ennätyksellinen 6 000 tonnin tavarajuna liikennöi Vainikkalasta Haminaan

VR Transpoint on pilotoinut maaliskuun aikana ennätyksellisen suurta tavarajunaa transitoliikenteen kuljetuksissa Vainikkalasta Haminan satamaan. 6 000 tonnia painavassa junassa on 66 vaunua ja vajaa kilometrin mittainen kokoonpano liikkuu kahden Vectron-sähköveturin voimin. Suuret junakoot tuovat tehokkuutta rautatiekuljetuksiin.

Ilman typpidioksidipitoisuus on laskenut Suomessa 40 prosenttia poikkeustilan aikana

Koronaviruksen myötä vähentyneet liikennemäärät ovat parantaneet kaupunkien ilmanlaatua. Katupöly kuitenkin heikentää monin paikoin ilmanlaatua.

Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa - talvi ei ole ollut yhtä hellä päällysteille

Maanteillä kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa, mutta alueellisia eroja on. Talven runsaat vesisateet Etelä-Suomessa ja runsas lumimäärä Pohjois-Suomessa aiheuttavat eniten epävarmuutta kelirikon vaikeuden ennustamiseen keväällä, kertoo Väylä virasto lehdistötiedotteessa.

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kaikkia etätyöhön siirtyneitä työntekijöitä pyydetään vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

Voimalaitosten älykäs ohjaus tukemaan uusiutuvan energian kasvua

Kaksivuotisessa SmartFlex-projektissa kehitetään älykkäitä valvonta- ja säätötyökaluja, joiden avulla voimalaitoksia voidaan ohjata nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on pidentää laitosten elinkaarta sekä ylläpitää hyvä hyötysuhde ja pienet päästöt luotettavasti koko elinkaaren ajan.

24.2.2020 | Kumppaniartikkeli

Tunnista kemikaalivuodot ja reagoi ajoissa – uusi DENIOS innovaatio SpillGuard®

Jo pienikin kemikaali- tai öljyvuoto voi aiheuttaa suuret vahingot meille ihmisille ja ympäristölle, etenkin jos vuotoa ei havaita ajoissa. Halusimme ratkaista tämän ongelman, joten heitimme haasteen tuotekehityksestä vastaaville insinööreillemme.