Nyt varmistui: UPM investoi yli 2 miljardia sellutehtaaseen Uruguayssa

UPM rakentaa toisen sellutehtaan Uruguayn keskiosiin. Investoinnin arvo on yli kaksi miljardia euroa, jonka lisäksi yhtiö rahoittaa Montevideon satamatoimintojen parannuksia sekä tehdaspaikkakunnan hankkeita yli 300 miljoonalla.

upm_uruguay_tehdas

UPM rakentaa uuden eukasellutehtaan Paso de los Toroksen kaupungin lähelle Uruguayn keskiosissa. Yli kaksi miljardia euroa maksavan tuotantolaitoksen on määrä käynnistyä vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

Uuden eukalyptussellutehtaan kapasiteetti on UPM:n mukaan alkuvaiheessa 2,1 miljoonaa tonnia vuodessa. Ympäristölupaehdot sallivat tuotannon laajentamisen tulevaisuudessa. Tehdas rakennetaan Paso de los Toroksen kaupungin lähelle Uruguayn keskiosissa ja sen on määrä käynnistyä vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

Tehdasinvestoinnin kokonaisarvo on 2,7 miljardia dollaria eli noin 2,4 miljardia euroa. Sen lisäksi UPM investoi 350 miljoonaa dollaria (noin 310 miljoonaa euroa) satamatoimintoihin Montevideossa ja paikallisiin hankkeisiin, kuten kunnallisen jätevedenpuhdistuslaitoksen parannuksen ja kaatopaikan kunnostuksen, Paso de los Toroksessa. Tehtaan ulkopuolisten paikallisten investointien arvo on 70 miljoonaa dollaria.

- Investointi erittäin kilpailukykyiseen tehtaaseen lisää UPM:n sellukapasiteettia yli 50 prosenttia, mikä kasvattaa olennaisesti sekä selluliiketoiminnan kokoa että tuloksentekokykyä tulevaisuudessa, yhtiö perustelee mittavaa investointihankettaan.

Sinettinsä saanut investointipäätös nostaa UPM:n arviota kuluvan investoinneista 450 miljoonaan euroon aiemmasta 350 miljoonasta.

Pääosa reilun kolmen miljardin dollarin investointisummasta käytetään vuosina 2020–2022. UPM:n omistus projektissa on 91 prosenttia, ja paikallisen pitkäaikaisen, myös UPM Fray Bentosissa mukana olevan kumppanin omistus on yhdeksän prosenttia. UPM:n investointi rahoitetaan liiketoiminnan rahavirralla ja tavanomaisilla rahoitusjärjestelyillä.

Investointi kasvavaan markkinaan

UPM:n mukaan liiketoiminnalliset lähtökohdat investoinnille ovat suotuisat: sellun pitkän aikavälin markkinanäkymät ovat hyvät, erityisesti Aasiassa. Vahva markkinakasvu perustuu globaaleihin megatrendeihin, jotka vaikuttavat pehmo-, pakkaus- ja erikoispapereiden kysyntään. Globaalin trendikasvun markkinasellulle on arvioitu jatkuvan noin kolmen prosentin vuosivauhtia.

- Seuraavan kolmen vuoden aikana markkinoille odotetaan vain rajallisesti uutta kapasiteettia. Pitkällä aikavälillä sellutuotannon vaatimien kilpailukykyisten ja kestävien puuvarojen arvioidaan rajoittavan uuden kapasiteetin tuloa markkinoille, tiedotteessa todetaan.

Paso de los Torokseen nousevasta tehtaasta tulee yksilinjainen tuotantolaitos, joka UPM:n mukaan edustaa selluteollisuuden huippuosaamista.

- Koneet, materiaalit, automaatio ja standardisointi mahdollistavat korkean käyttöasteen ja kunnossapidettävyyden kuten myös tehokkaan energiantuotannon, työturvallisuuden, ympäristösuorituskyvyn ja alhaiset tuotantokustannukset koko tehtaan pitkän elinkaaren aikana.

Se on suunniteltu täyttämään Uruguayn tiukat ympäristövaatimukset sekä kansainväliset standardit ja suositukset, mukaan lukien viimeisimmän ja parhaana pidetyn teknologian (BAT) käyttö. Tehtaan ympäristövaikutuksia seurataan laajalla ja läpinäkyvällä valvonnalla.

Toimiessaan tehdas tuottaa yli 110 MW:n tehon uusiutuvaa sähköä myytäväksi, mikä tarjoaa tasaisen tulolähteen ja vahvistaa Uruguayn energiatasetta.

Pulp_uruguay_pic04

Raaka-aineen saatavuus tehtaalle on varmistettu UPM:n omilta ja vuokratuilta eukalyptusplantaaseilta sekä yhteistyösopimuksin yksityisten maanomistajien kanssa.

- Yli 30 vuoden kokemus varmistaa hyvin hoidetut ja tuottavat puuviljelmät siten, että ympäristötekijät ja -vastuullisuus varmistetaan jatkossakin. UPM:llä on Uruguayssa 382 000 hehtaaria omia ja vuokrattuja puuviljelmiä. Niiltä toimitetaan puuta sekä uudelle että UPM Fray Bentosin tehtaalle.

Kilpailukykyisen puunhankintansa, suuren kokonsa, parhaan saatavilla olevan tuotantotekniikkansa ja tehokkaan logistiikkansa ansiosta UPM odottaa uuden tehtaan saavuttavan kilpailukykyisen kassakustannustason eli noin 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohden. Luku pitää sisällään muuttuvat ja kiinteät kustannukset, puunhankinnan, tehdastoiminnot ja logistiikan päämarkkinoille.

Logistinen kokonaisuus

Uusi tehdas tarvitsee tuekseen tehokkaan logistiikkaketjun. Tehdasinvestointi onkin osa kokonaispakettia, jossa parannetaan samalla teitä, rautateitä sekä satamaa.

UPM on päättänyt rakentaa selluterminaalin Montevideon syväsatamaan. Investoinnin arvo on noin 280 miljoonaa dollaria.

- Suora raideyhteys tehtaalta uudenaikaiseen syväsatamaan muodostaa tehokkaan toimitusketjun maailmanmarkkinoille. Montevideon syväsatama tarjoaa synergiahyötyjä valtamerikuljetuksissa myös nykyiselle toiminnalle, kun sellu voidaan toimittaa täysissä laivoissa päämarkkinoille, UPM perustelee.

Metsäyhtiön mukaan se suunnittelee sopimuksia satamaterminaalin toimiluvasta ja rautatiepalveluista, jotka kirjataan IFRS 16:n mukaan vuokratuiksi käyttöomaisuushyödykkeiksi ja vuokrasopimusveloiksi. Vuokrattujen hyödykkeiden kokonaisarvon arvioidaan olevan 200 miljoonaa dollaria.

Yhteistyössä valtion kanssa

UPM:llä on jo sellutehdas Uruguayn Fray Bentosissa. Vuonna 2007 käynnistyneen tehtaan rakennutti aikanaan Metsä-Botnia, mutta se siirtyi vuonna 2009 UPM:n omistukseen.

- Viimeisen kymmenen vuoden aikana UPM on kasvattanut puuviljelmiään Uruguayssa ja luonut markkinalähtöisesti toimivan selluliiketoiminnan, jolla on laaja asiakaskunta kasvavissa loppukäyttöalueissa. Samaan aikaan olemme johdonmukaisesti parantaneet taloudellista suorituskykyämme ja taseemme on toimialan paras. Nyt olemme siinä asemassa, että voimme tehdä tämän merkittävän päätöksen ja hyödyntää kasvavien markkinoiden mahdollisuuksia kestävällä ja kilpailukykyisellä tavalla, toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoo.

UPM on valmistellut nyt toteutettavaa sellutehdashanketta Uruguayssa vuodesta 2016 lähtien. Yhtiön mukaan investoinnin edellytyksiä on valmisteltu huolellisesti Uruguayn valtion kanssa. Toiminnan edellyttämät luvat on jo myönnetty, ja taloudellisesti merkittävät sopimukset Uruguayn hallituksen kanssa on tehty osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Metsäyhtiön mukaan sille on ollut tärkeää varmistaa kestävä, kilpailukykyinen toiminta pitkällä aikavälillä ja minimoida investointiin liittyvät riskit sekä rakennusvaiheessa että toimintojen käynnistyttyä.

Uruguaylle taas projekti ja siihen liittyvät infrastruktuurihankkeet tarjoavat merkittävät mahdollisuudet maan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehittämiseen. Merkitys onkin suuri, mikäli riippumattomat sosioekonomiset vaikutusarvioinnit pitävät paikkaansa: niiden mukaan tehtaan arvioidaan valmistuttuaan kasvattavan Uruguayn bkt:ta noin kaksi prosenttia ja maan vuosittaista vientiä noin 12 prosenttia.

- Tämä investointi avaa monia uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille ja koulutetulle työvoimalle Uruguayn keskiosissa. Ne hyödyttävät tuhansia uruguaylaisia vuosikymmeniä eteenpäin, Pesonen sanoo.

UPM arvioi, että rakennusvaiheen ollessa vilkkaimmillaan tehdasalueella työskentelee noin 6 000 henkilöä. Toiminta-aikanaan tehtaan arvioidaan luovan Uruguayn talouteen noin 10 000 pysyvää työpaikkaa, joista noin 4 000 olisi UPM:n ja sen suorien alihankkijoiden palveluksessa. Noin 600 yrityksen arvioidaan toimivan suoraan tehtaan arvoketjussa.

Tehdas sijaitsee yhdellä Uruguayn monista vapaakauppa-alueista ja maksaa vuosittain kiinteän 7,0 miljoonan dollarin veron. Tehtaan arvoketjun arvioidaan tuovan talouteen vuosittain 170 miljoonaa dollaria veroina ja sosiaalimaksuina ja maksavan vuosittain 200 miljoonaa palkkoja.

Rakennustyöt käyntiin välittömästi

Public-Private-Partnership -sopimus Uruguayn hallituksen ja rautatien rakentamisesta vastaavan yhtiön välillä on allekirjoitettu toukokuussa, ja rakennusyhtiö viimeistelee hankkeen rahoitusta.

Maansiirtotyöt tehdasalueella ja sataman ruoppaus aloitetaan välittömästi, samoin kuin tavanomaiset projektin valmistelutyöt. UPM:n mukaan tarjouskilpailu päälaitetoimituksista ja projektin resurssointi ovat käynnissä.

Merkittävät taloudelliset sitoumukset tehdään rautatien rahoituksen ja toteutuksen edetessä, UPM kertoo.

Teksti: Nina Broström 

Uusimmat artikkelit

5.12.2019 | Tutkimus ja koulutus

Avaruusalan innovaatiot tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa

Ilmastonmuutoksen torjunta, kestävä kasvu, avaruuden kestävä käyttö ja arktinen alue, eli Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeiset viestit, olivat vahvasti esillä European Space Week –tapahtuman ohjelmassa 3.-5. joulukuuta Helsingissä.

5.12.2019 | Alan Uutiset

Konecranes vahvistaa markkina-asemaansa Kaakkois-Aasiassa ostamalla MHE-Demagin

Konecranes vahvistaa markkina-asemaansa nopeasti kasvavilla Kaakkois-Aasiassa ostamalla MHE-Demagin. Yritysosto kasvattaa Konecranesin liikevaihtoa Aasian ja Tyynenmeren alueella noin 30 prosenttia. Kaupan odotetaan toteutuvan 2.1.2020.

TUKES: Sähkötöiden johtajilla ja käytön johtajilla on ryhdistäytymisen paikka

Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa on ilmennyt asennuksiin liittyviä puutteita. Turvalllisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa sähkötöiden johtajia ja käytön johtajia tehostamaan toimintaansa ja valvomaan annettujen ohjeiden noudattamista. Käyttöönottotarkastukseen on keskityttävä huolellisesti. Huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa pitää noudattaa. Tukes ryhtyy valvomaan käytön johtajien toimintaa entistä tiiviimmin mm. dokumenttivalvonnan keinoin.

Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä - SisuID-pilotti asiakkaiden tunnistamiseksi verkossa ja kivijalassa

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Puhtaiden osien merkitys sähköautoteollisuudessa haastaa laitetoimittajat

FinnSonic Oy on saanut historiansa suurimman ultraäänipesulinjatilauksen. Noin kahden miljoonan euron arvoinen linja toimitetaan keväällä 2020 Saksaan sähköautoteollisuuden tarpeisiin.

Teollisuuden tarkastukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti

Viasor Oy palkittiin Teknologia 19-tapahtuman yhteydessä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön vuoden 2019 yritysinnovaatiopalkinnolla. Lokakuussa 2018 perustettu yhtiö on kehittänyt droneja hyödyntävän ratkaisun vaikeasti lähestyttävien kohteiden, kuten säiliöiden, kunnon tarkastukseen. Droneilla tehtävät seinämän paksuusmittaukset mahdollistavat käsin suoritettuja mittauksia laajemman otannan kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.