https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Toiminnanohjaus hallintaan kuusi yhteentoimivuutta parantavaa ratkaisua

Heikkolaatuinen tai jopa väärä tekninen aineisto voi johtaa kustannusten aliarviointiin, projektien pitkittymiseen, epäyhtenäisiin turvallisuuskäytäntöihin ja siihen, ettei toiminta noudata laitokselle asetettyja määräyksiä. Globaalissa toimintaympäristössä yritysten on kaikilla toimialoilla uusiuduttava jatkuvasti, jotta tuotanto-omaisuudesta saadaan paras mahdollinen tuotto.

Globalisaatio, raaka-aineiden nousevat hinnat, vanheneva tuotantoomaisuus ja tiukentuva sääntely pakottavat yrityksiä parantamaan toimintansa tehokkuutta ja lyhentämään seisokkiaikoja. Näiden nykypäivän haasteiden takia liiketoimintaprosessien uudelleenarviointi tuotanto-omaisuustiedon kehittämisen, ylläpidon ja hallinnan näkökulmasta on yhä tärkeämpää.

Tehokas tuotanto-omaisuuden hallinta edellyttää oikeaa, kaikkialla maailmassa saatavilla olevaa ja toimialan määräysten mukaista suunnittelu- ja ylläpitotietoa. Heikkolaatuinen tekninen dokumentaatio voi johtaa kustannusten aliarviointiin, projektien pitkittymiseen, epäyhtenäisiin turvallisuuskäytäntöihin ja siihen, ettei toiminta noudata määräyksiä. Tuotanto-omaisuuden elinkaarihallinnan perinteiset lähestymistavat eivät tartu riittävän voimakkaasti näihin strategisiin seikkoihin – moderni yritys tarvitsee ratkaisun, joka on skaalattavissa globaalin yhtiön tasolle.

Jokaisella yrityksellä on erityiset optimointia ja järjestelmä- ja prosessi-integrointia koskevat tarpeensa, ja jokaisella toimialalla yksityiskohtaisia määräyksiä, joita yritysten on noudatettava. Markkinoilla olevat itsenäiset Asset Information Management (AIM, tuotanto-omaisuustiedon hallinta) ja Engineering Data Management (EDM, suunnittelu- ja teknisen tiedon hallinta) -ratkaisut ovat yhdistettävissä useimpiin yleisiin järjestelmiin, mukaan lukien ylläpidon, suunnittelun, toiminnanohjauksen ja projektinhallinnan. Ohjelmiston kehittäjällä on yli 25 vuoden kokemus projektien toteuttamisesta ja teollisuuden tarpeiden täyttämisestä. Kokemukseensa nojautuen se on määritellyt kuusi ratkaisualuetta, joissa EDM- tai AIM-ratkaisu voi tuottaa suurimman hyödyn.

Master Data Management – liiketoiminnan perustietojen hallinta

Liiketoiminnan perustietojen pitäminen ajan tasalla on yrityksille päivittäinen haaste. Vaikka suunnitteluosastot hallinnoivat tuotanto-omaisuustietoa laitoksittain, tuotanto- omaisuusvaltaisissa yrityksissä ylläpidon tarvitsema tieto ja suunnittelun projekti muutoksia varten tarvitsema kattavampi tieto eivät aina täsmää.

Kuva 1
Luovutuksen jälkeen laitenumeroita

Luovutuksen jälkeen laitenumeroita ja dokumentteja voidaan yhdistää lisää, jolloin kaikki oleellinen tiettyyn tuotanto-omaisuuteen liittyvä tieto liitetään asianmukaiseen laitenumeroon.

Tämä ylläpito- ja suunnittelutiedon välinen ero voi johtaa siihen, että tiimit käyttävät eri dokumenttiversioita, jotka ovat vääriä, ja että aikaa tuhlataan oikean tiedon etsimiseen. Kun tähän ei puututa, vahinkoriski kasvaa, mikä voi lisätä prosessien suunnittelemattomia seisokkeja.

Saatavilla olevien ratkaisujen avulla suunnittelu- ja ylläpitotiedon yhtenäisyys voidaan varmistaa. Ylläpitohenkilöstöllä on aina saatavilla virheetön loppuaineisto, mikä tukee keskeytyksetöntä toimintaa. Dokumenttiversioiden joustava hallinta, projektien työnkulun tuki ja turvallinen, suojattu ympäristö yhdistettynä versionhallinnan ohjaukseen ja kattavaan dokumentinhallintaan tarjoavat hyvän suojan kriittiselle perustiedolle. Tämä auttaa vähentämään vahinkoja ja lyhentämään prosessien seisokkiaikaa, ja siten parantamaan yritykselle kassavirtaa tuottavan tuotanto-omaisuuden toiminnallista tehokkuutta.

Asset Information Management, AIM – tuotanto-omaisuustiedon hallinta

Asset Information Management käsittää sekä tuotanto-omaisuuden että siihen liittyvien teknisten aineistojen hallinnan tuotantoomaisuuden koko elinkaaren ajan. Tuotantoomaisuustiedon on oltava täsmällistä, jäljitettävissä ja käytettävissä aina suunnittelusta ja rakentamisesta käyttöönottoon, luovutukseen, toimintaan ja huoltoon, optimointiin ja uushankintaan.

Kehitetyt ratkaisut integroivat suunnittelutiedon hallinnan (EDM) ja yrityksen resurssien hallinnan (EAM) ja yhdenmukaistavat suunnittelun ja ylläpidon käyttämän tiedon. Näin liiketoiminnan jatkumiselle elintärkeän tuotanto-omaisuuden toiminnan tehokkuus varmistuu ja toimintahäiriöt vältetään.

Integrointi SAP:n ja Maximo:n laitosratkaisuihin tarkoittaa, että käyttäjät voivat helposti löytää tarvitsemansa dokumentit tuotanto- omaisuuden tunnisteiden (laitenumerot ja/tai toiminnalliset sijainnit) avulla, yhdistää ne asianmukaiseen tuotanto-omaisuuteen ja päästä käsiksi dokumenttirelaatioihin ja versioihin. Tietojen aukottomuus ja oikeellisuus voidaan varmistaa viiveettä ja poikkeamiin voidaan puuttua tarpeen vaatiessa, mikä pienentää tuotannon, ylläpidon ja suunnittelun kustannuksia.

Management of Change, MoC – muutoshallinta

Yrityksillä voi olla vuosittain satoja muutosprojekteja. Suunnittelu- ja ylläpitohenkilöstö käyttää liiketoiminnan perustietoja samanaikaisissa projekteissa. Perustiedon dokumentteja on kuitenkin hallittava, jotta ne vastaavat todellisuutta. Projektin aikana dokumenttien virta kasvaa, mutta vastaanottajat eivät aina tallenna dokumentteja keskitetysti tai oikealla versionumerolla, jolloin muutoksen hallinta ei ole tehokasta. Erityisesti suunnittelutietoja ei usein käsitellä huolellisesti, mikä johtaa virheisiin ja työn turhaan toistoon.

Management of Change (MoC) -muutoshallintaratkaisuilla yritykset voivat hallita usean projektin dokumenttien luomista, kommentointia, hyväksyntää, jakelua ja seurantaa sekä varmistaa, että tuotanto-omaisuustieto pysyy kunnossa laitosmuutoksesta toiseen ja että se on aina käytettävissä. Tämä auttaa minimoimaan seisokkiaikoja, parantamaan turvallisuutta, pienentämään käyttömenoja ja osoittamaan, että toiminta noudattaa vaatimuksia, mikä turvaa yrityksen toimiluvan.

Yhteistyö ja tietojenvaihto

Maantieteellisesti erillisten tiimien samanaikainen erikseen tai yhdessä tehty samaa dokumenttia käyttävä suunnittelutyö voi hallitsemattomana vaikuttaa tuotanto-omaisuuden teknisten tietojen luotettavuuteen. Tietoa on hallittava projektin sisällä ja sitä on siirrettävä projektin ulkopuolelle ja takaisin. Metadata ja tausta-aineisto on lähetettävä yhdessä suunnittelusisällön kanssa, jotta dokumenttien väliset tärkeät yhteydet säilyvät. Lisäksi yritysten on luotava kirjausketju ja pystyttävä jäljittämään kaikki tuotanto- omaisuuteen liittyvä sisältö. Käytettävällä ratkaisuilla hallitaan suunnittelua koskevan sisällön vaihtoa niin, että eri toimipaikoissa työskentelevät tiimit voivat tehdä yhteistyötä ja silti säilyttää omat erilliset työympäristönsä ja prosessinsa.

Dokumenttien kulkua on helppo seurata, ja toimitetut dokumentit haetaan automaattisesti, mikä parantaa projektinhallintaa, varmistaa, että toiminnan jatkumiselle elintärkeä tuotanto-omaisuus toimitetaan ajoissa, pienentää riskejä ja estää kalliit viivästykset. Toimipaikkojen välinen ja globaali työnkulun tuki, hybrididokumenttien tuki, tiedon jakamiseen tarkoitetut yhteiset työtilat ja dokumenttien omistajuus vähentävät tiedonvälitykseen kuluvaa aikaa, parantavat luotettavuutta ja aineettoman omaisuuden suojaa ja tehostavat ajankäyttöä.

Käyttöönotto ja luovutus

Tieto pitää muuttaa loppuaineistoksi käyttöönoton jälkeen ja ennen luovuttamista tuotantoon. Mikäli tätä ei tehdä oikein tai tehokkaasti, on mahdollista, että dokumenttien ja tiedon vastaanotto on epäjärjestelmällistä, jolloin luovutusprosessista voi tulla tarpeettoman raskas. Tämä voi vaikuttaa tuotannon ja ylläpidon tehokkuuteen, koska henkilöstön on selvitettävä, mitkä dokumentit ovat tarpeellisia ja mihin tuotanto-omaisuuteen ne liittyvät.

Saumattoman luovutuksen ratkaisu sisältää tiedon muuttamisen loppuaineistoksi viimeistä tarkistusta varten ennen sen siirtämistä alkuperäisten piirustuksien arkistoon. Luovutuksen jälkeen laitenumeroita ja dokumentteja voidaan yhdistää lisää, jolloin kaikki oleellinen tiettyyn tuotanto-omaisuuteen liittyvä tieto liitetään asianmukaiseen laitenumeroon. Tämä säästää aikaa ja parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta ja varmistaa, että oikea tuotanto-omaisuustieto löytyy vain yhdestä fyysisestä sijainnista.

Vaatimustenmukaisuus

Yritykset etsivät jatkuvasti tapoja tuoda uusia tuotteita markkinoille yhä nopeammin. Markkinoilla menestymisen maksimoimiseksi ja tuotevastuuriskin minimoimiseksi niiden on myös vähennettävä riskejä validoinnin avulla ja noudatettava turvallisuus-, terveys-, ympäristö- ja laatumääräyksiä.

Saatavilla olevalla ohjelmistoratkaisuilla hallitaan voimassaolevien hyvien tuotantotapojen (cGMP) mukaista teknistä aineistoa läpi yhtiön, mikä auttaa minimoimaan riskit, varmistamaan vaatimustenmukaisuuden kaikissa vaiheissa, esimerkiksi FDA:n 21 CFR Part 11:n tai Sarbanes-Oxley-lain sääntelemillä markkinoilla, ja vähentämään omistuksen kokonaiskustannuksia.

Tommi Kilpeläinen

Tommi Kilpeläinen

toimitusjohtaja

BlueCielo ECM

Solutions, Nordic

tommi.kilpelainen@bluecieloecm.com

Uusimmat artikkelit

Dronet ja paikkatietoanalytiikka kertovat, milloin ja missä sähköverkon kunnossapitotoimia tulee tehdä

Evision Oy on yhteistyössä Enerva Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n kanssa kehittänyt verkon luotettavuusperusteisuuden analytiikkamallin, joka ratkoo energiayhtiöiden kunnossapitohaasteita ja tarjoaa säästöjä. 

27.6.2024 | Alan Uutiset

Metso sai merkittävän tilauksen Intiasta – rakenteilla ensimmäinen suuren mittakaavan elektroniikkaromun kierrätyslaitos

"Tämä on meille tärkeä tilaus. Hindalco Industries on tällä hetkellä yksi Intian merkittävimmistä alumiinin ja kuparin tuottajista," Metson sulatusliiketoiminnan johtaja Jyrki Makkonen toteaa.

Työntekijä putosi murskaimen päältä huoltotehtävissä – sakkoja vastuuhenkilöille

"Putoamistyötapaturmia tapahtuu edelleen liikaa ja putoamisesta voi aiheutua erittäin vakavia vammoja tai jopa kuolema", Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen juristi Matti Suontausta muistuttaa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.