Alan Uutiset | 19.11.2018

Kemira vaatii EU:n vedenpuhdistukseen liittyvän lainsäädännön tiukempaa täytäntöönpanoa

Puhtaan veden saannin turvaaminen on yksi maailman suurimpia haasteita seuraavalla vuosisadalla. Vedenkäsittelyllä on keskeinen rooli tehokkaassa ja kestävässä vedenkäytössä. EU:n nykyinen vedenkäsittelylainsäädäntö on suurelta osin 1990-luvulta, ja valtaosa Euroopan vedenkäsittelyinfrastruktuurista on rakennettu ja otettu käyttöön vuosikymmeniä sitten. Tekniikka on sen jälkeen kehittynyt merkittävästi, ja sillä voidaan saavuttaa jopa 20 prosenttia tehokkaampi vedenkäsittely nykytilaan verrattuna. Kemira on julkaissut kannanoton, jossa se vaatii EU-lainsäädännön tiukempaa täytäntöönpanoa tulevaisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi.

water

Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettu direktiivi, jonka tarkistus on tällä hetkellä käynnissä, on EU:n vesilainsäädännön keskeinen väline ja työkalu vedenkäsittelyn parantamiseksi. Tällä hetkellä vesilainsäädäntö on pantu täytäntöön eri EU-maissa hyvin eri tavoin, eivätkä tulokset ole ympäristön ja terveyden kannalta optimaalisia. Kemira vaatii täytäntöönpanon yhdenmukaistamista kaikissa jäsenvaltioissa.

Kemiran kannanotto sisältää monia ehdotuksia: vaatimusten täysimääräinen täytäntöönpano, tekniikan hyödyntäminen, haitallisten aineiden raja-arvojen tiukentaminen, uusien haitallisten aineiden sisällyttäminen lainsäädäntöön sekä innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen edistäminen julkisissa hankinnoissa.

Ensimmäinen askel on yhdenmukainen täytäntöönpano

Joissakin maissa vedenkäsittely on viety direktiivin edellyttämiä päämääriä ja tehokkuutta pidemmälle, kun taas toisissa maissa täytäntöönpanossa on merkittäviä puutteita. Kemira katsoo, että direktiivin vaatimusten täysimääräinen ja yhdenmukainen täytäntöönpano on kiireellinen prioriteetti.

- Esimerkiksi uusille jäsenvaltioille myönnetyt siirtymäkaudet ovat kohtuuttoman pitkiä. Ympäristönsuojelu ei ole neuvottelukysymys vaan puhtaan veden pitäisi olla jokaisen EU-kansalaisen perusoikeus maantieteellisestä sijainnista riippumatta, yhtiö sanoo lehdistötiedotteessa.

Nykyisen direktiivin tehokkaammasta täytäntöönpanosta on myös monia muita etuja. Kemira kertoo havainneensa monia olemassa olevia ratkaisuja, jotka voitaisiin ottaa heti käyttöön jätevedenkäsittelyn parantamiseksi. Yksi ratkaisuista liittyy ilmastonmuutokseen ja äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymiseen. Hulevesien ylivuodot aiheuttavat suurta huolta, sillä hulevesi sisältää usein niin kuntien kuin teollisuuden käsittelemätöntä jätevettä, joka lisää saastumista sekä taudinaiheuttajien ja tautien leviämistä. Kustannustehokkaita ja turvallisia desinfiointiratkaisuja on jo olemassa, ja niistä pitäisi tehdä pakollisia koko EU:ssa.

- Tehokkaita vedenkäsittelymenetelmiä on saatavilla, ja niitä pitäisi käyttää. Tekniikan puute ei ole este. Paljon parempiin käsittelytuloksiin päästäisiin ihan nykyisellä tekniikalla ja ilman korkeampia käsittelykustannuksia, kertoo Kemiran markkinointijohtaja Riikka Timonen.

Poliittisen päätöksenteon suosittava jo saatavilla olevia kestäviä ratkaisuja

Direktiiviä voitaisiin Kemiran mukaan helposti parantaa. Nykyisessä direktiivissä asetetut haitallisten aineiden raja-arvot eivät ole riittävän matalia, ja vesistöön johdetun veden raja-arvoja on tiukennettava - erityisesti biologisen hapenkulutuksen (BOD), kemiallisen hapenkulutuksen (COD) ja suspendoituneen kiintoaineen kokonaismäärän (TSS) sekä fosforin maksimirajojen osalta.

- Keinoja on, kyse on vain poliittisesta tahdosta. Tällä hetkellä esimerkiksi fosforin raja-arvo vaihtelee asukasmäärästä riippuen kahdesta yhteen milligrammaan. Sen pitäisi olla puolet pienempi. Lähes kaikissa Ruotsin ja Suomen jätevedenpuhdistamoissa saavutetaan maksimitaso 0,5 mg P/l, ja monissa puhdistamoissa sovelletaan jopa tiukempia rajoja, Timonen sanoo. 

Kemiran mukaan lainsäädäntöön pitäisi sisällyttää myös uusia haitallisia aineita, kuten lääkevalmisteet, hormonaaliset haitta-aineet sekä mikrobiologiset vierasaineet.

- Ratkaisuja näiden haitallisten aineiden käsittelemiseksi on olemassa. Direktiivi pitää päivittää ajan tasalle.

Taustaa

EU tarkistaa tällä hetkellä vesipuitedirektiiviä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä, kuten juomavettä ja yhdyskuntajätevesiä koskevia direktiivejä. Kemira on laatinut osana prosessia vedenkäsittelyä koskevan kannanoton, jossa se vaatii sääntelyn täytäntöönpanon yhdenmukaistamista kaikissa jäsenvaltioissa sekä alan teknisten ratkaisujen laajempaa hyödyntämistä.

Julkisen kuulemisen vaihe on EU:ssa nyt suoritettu ja direktiivin validointi jatkuu. Direktiivin arviointivaiheen odotetaan päättyvän syyskuuhun 2019 mennessä. 

Lue Kemiran kannanotto  (englanniksi)

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.