Alan Uutiset | 19.11.2018

Kemira vaatii EU:n vedenpuhdistukseen liittyvän lainsäädännön tiukempaa täytäntöönpanoa

Puhtaan veden saannin turvaaminen on yksi maailman suurimpia haasteita seuraavalla vuosisadalla. Vedenkäsittelyllä on keskeinen rooli tehokkaassa ja kestävässä vedenkäytössä. EU:n nykyinen vedenkäsittelylainsäädäntö on suurelta osin 1990-luvulta, ja valtaosa Euroopan vedenkäsittelyinfrastruktuurista on rakennettu ja otettu käyttöön vuosikymmeniä sitten. Tekniikka on sen jälkeen kehittynyt merkittävästi, ja sillä voidaan saavuttaa jopa 20 prosenttia tehokkaampi vedenkäsittely nykytilaan verrattuna. Kemira on julkaissut kannanoton, jossa se vaatii EU-lainsäädännön tiukempaa täytäntöönpanoa tulevaisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi.

water

Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettu direktiivi, jonka tarkistus on tällä hetkellä käynnissä, on EU:n vesilainsäädännön keskeinen väline ja työkalu vedenkäsittelyn parantamiseksi. Tällä hetkellä vesilainsäädäntö on pantu täytäntöön eri EU-maissa hyvin eri tavoin, eivätkä tulokset ole ympäristön ja terveyden kannalta optimaalisia. Kemira vaatii täytäntöönpanon yhdenmukaistamista kaikissa jäsenvaltioissa.

Kemiran kannanotto sisältää monia ehdotuksia: vaatimusten täysimääräinen täytäntöönpano, tekniikan hyödyntäminen, haitallisten aineiden raja-arvojen tiukentaminen, uusien haitallisten aineiden sisällyttäminen lainsäädäntöön sekä innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen edistäminen julkisissa hankinnoissa.

Ensimmäinen askel on yhdenmukainen täytäntöönpano

Joissakin maissa vedenkäsittely on viety direktiivin edellyttämiä päämääriä ja tehokkuutta pidemmälle, kun taas toisissa maissa täytäntöönpanossa on merkittäviä puutteita. Kemira katsoo, että direktiivin vaatimusten täysimääräinen ja yhdenmukainen täytäntöönpano on kiireellinen prioriteetti.

- Esimerkiksi uusille jäsenvaltioille myönnetyt siirtymäkaudet ovat kohtuuttoman pitkiä. Ympäristönsuojelu ei ole neuvottelukysymys vaan puhtaan veden pitäisi olla jokaisen EU-kansalaisen perusoikeus maantieteellisestä sijainnista riippumatta, yhtiö sanoo lehdistötiedotteessa.

Nykyisen direktiivin tehokkaammasta täytäntöönpanosta on myös monia muita etuja. Kemira kertoo havainneensa monia olemassa olevia ratkaisuja, jotka voitaisiin ottaa heti käyttöön jätevedenkäsittelyn parantamiseksi. Yksi ratkaisuista liittyy ilmastonmuutokseen ja äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymiseen. Hulevesien ylivuodot aiheuttavat suurta huolta, sillä hulevesi sisältää usein niin kuntien kuin teollisuuden käsittelemätöntä jätevettä, joka lisää saastumista sekä taudinaiheuttajien ja tautien leviämistä. Kustannustehokkaita ja turvallisia desinfiointiratkaisuja on jo olemassa, ja niistä pitäisi tehdä pakollisia koko EU:ssa.

- Tehokkaita vedenkäsittelymenetelmiä on saatavilla, ja niitä pitäisi käyttää. Tekniikan puute ei ole este. Paljon parempiin käsittelytuloksiin päästäisiin ihan nykyisellä tekniikalla ja ilman korkeampia käsittelykustannuksia, kertoo Kemiran markkinointijohtaja Riikka Timonen.

Poliittisen päätöksenteon suosittava jo saatavilla olevia kestäviä ratkaisuja

Direktiiviä voitaisiin Kemiran mukaan helposti parantaa. Nykyisessä direktiivissä asetetut haitallisten aineiden raja-arvot eivät ole riittävän matalia, ja vesistöön johdetun veden raja-arvoja on tiukennettava - erityisesti biologisen hapenkulutuksen (BOD), kemiallisen hapenkulutuksen (COD) ja suspendoituneen kiintoaineen kokonaismäärän (TSS) sekä fosforin maksimirajojen osalta.

- Keinoja on, kyse on vain poliittisesta tahdosta. Tällä hetkellä esimerkiksi fosforin raja-arvo vaihtelee asukasmäärästä riippuen kahdesta yhteen milligrammaan. Sen pitäisi olla puolet pienempi. Lähes kaikissa Ruotsin ja Suomen jätevedenpuhdistamoissa saavutetaan maksimitaso 0,5 mg P/l, ja monissa puhdistamoissa sovelletaan jopa tiukempia rajoja, Timonen sanoo. 

Kemiran mukaan lainsäädäntöön pitäisi sisällyttää myös uusia haitallisia aineita, kuten lääkevalmisteet, hormonaaliset haitta-aineet sekä mikrobiologiset vierasaineet.

- Ratkaisuja näiden haitallisten aineiden käsittelemiseksi on olemassa. Direktiivi pitää päivittää ajan tasalle.

Taustaa

EU tarkistaa tällä hetkellä vesipuitedirektiiviä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä, kuten juomavettä ja yhdyskuntajätevesiä koskevia direktiivejä. Kemira on laatinut osana prosessia vedenkäsittelyä koskevan kannanoton, jossa se vaatii sääntelyn täytäntöönpanon yhdenmukaistamista kaikissa jäsenvaltioissa sekä alan teknisten ratkaisujen laajempaa hyödyntämistä.

Julkisen kuulemisen vaihe on EU:ssa nyt suoritettu ja direktiivin validointi jatkuu. Direktiivin arviointivaiheen odotetaan päättyvän syyskuuhun 2019 mennessä. 

Lue Kemiran kannanotto  (englanniksi)

Uusimmat artikkelit

Suomessa on otollinen kulttuuri yhdessä kehittämiselle

– Suomi on raskaan prosessiteollisuuden ja konerakentamisen Piilaakso, Pauli Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa uusien teknologioiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden, akateemisten laitosten ja jopa samalla toimialalla kilpailevien yritysten kesken on Suomessa helpompaa kuin monessa muussa maassa.

17.12.2018 | Tutkimus ja koulutus

Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön huolestuttavat edelleen Kolarissa

Tietoa vanhojen kaivosten ympäristön nykyisestä tilasta, erityisesti niiden vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään ja luonnontuotteiden käytettävyyteen kaivataan nykyistä enemmän, osoittaa tuore tutkimus.

13.12.2018 | Alan Uutiset

Fortum valmistautuu Kivenlahden uuteen biolämpölaitokseen rakentamalla uuden kaukolämpölinjan

Fortum kertoo aloittavansa kaukolämpölinjan rakennustyöt Kivenlahdesta Puolarmetsään Espoossa. Putkiyhteydellä valmistaudutaan Kivenlahteen rakennettavaan biolämpölaitokseen, joka tulee vähentämään merkittävästi Espoon hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2020 aloittava uusi biolämpölaitos tulee korvaamaan osan Espoon hiilipohjaisesta lämmöntuotannosta. Polttoaineena uudessa laitoksessa käytetään puuperäisiä polttoaineita, kuten hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita.

Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä

Mikkelin kaupunki panostaa uusien biohiiliratkaisujen käyttöönottoon. Kaupunkiin Pitkäjärvelle rakennetaan alkuvuoden 2019 aikana biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka toimii samalla ainutlaatuisena hulevesien suodatinratkaisujen tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkimustoimijoille ja yrityksille. Uusi ympäristö vahvistaa osaltaan alueen vesiosaamista.

Elcolinen kunnianhimoinen lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

Elcoline Group kertoo haluavansa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1 000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.  

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.