https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 1.6.2021

Kuinka voiteluaineilla voi vaikuttaa ilmastoon? – Innovaatiot tukevat kestävää kehitystä

Ilmastotavoitteita pyritään ohjaamaan pääasiassa vähentämällä energiankulutusta ja vaihtamalla energian lähteet ympäristöystävällisempiin. Lisäksi energiaa voidaan säästää myös investoimalla tehokkaampiin prosesseihin ja laitteisiin tai puhtaampaan energiaan, kuten aurinkopaneeleihin.

13

Yleensä investointi on erittäin houkutteleva vaihtoehto, jos takaisinmaksuaika lasketaan alle kymmenessä vuodessa.

Kunnossapidossa löytyy kuitenkin helppoja tehostamiskohteita, joissa investoinnin takaisinmaksuajasta puhutaan kuukausissa ja lisäksi hiilidioksidipäästövähennykset tuhansissa tonneissa.

Kunnossapidolla on siis suuri merkitys energiatehokkaaseen tuotantoon ja hiilijalanjäljen suuruuteen. Kestävän kehityksen tavoitteet ulottuvat yrityksen koko toimintaan.

Sen vuoksi voiteluaineilla on sekä suoraan että välillisesti suuri merkitys kestävän kehityksen näkökulmasta. Jotta kestävän kehityksen eri näkökulmat tulee huomioiduksi, täytyy toimittajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien toimia yhdessä tavoitteen saavuttamiseksi.

Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta nojaa suuresti innovaatioihin ja jatkuvaan toiminnan parantamiseen. 

Tutkimus ja tuotekehitys, uudet proseduurit, modernit resursseja säästävät tuotantoprosessit, ympäristön suojelu, terveys ja turvallisuus sekä tuotannon, tuotteiden että loppukäyttäjän kannalta ja monet muut asiat vaikuttavat kestävän kehityksen mukaisiin vaatimuksiin.

Voiteluaineet voivat vaikuttaa näihin minimoimalla kitkan ja laitteiden kulumisen, pitkäikäisyydellä, ympäristöystävällisyydellä, turvallisella koostumuksella, tasalaatuisuudella ja luotettavalla toiminnalla.

14

Kuva: Kestävän kehityksen matriisi

Voiteluaineiden ympäristövaikutukset voidaan jakaa jalanjälkeen ja kädenjälkeen. 

Jalanjälki kuvaa sitä, miten voiteluaineen tuotantoprosessi ennen loppukäyttöä vaikuttaa ympäristöön.

Jalanjäljen suuruutta voidaan pienentää valitsemalla mahdollisimman laadukkaita ja ympäristöystävällisiä sekä paikallisia raaka-aineita sekä tuottamalla ne keskitetysti lähellä logistiikkapalveluja tai loppuasiakasta, jätteen määrän vähentämisellä ja käyttämällä mahdollisimman vähän energiaa ja vettä tuotteiden valmistuksessa.

Voiteluaineen kädenjälkeen vaikuttavat voiteluaineen ominaisuudet loppukäytössä, eli kuinka hyvin ja pitkään voiteluaine toimii voitelupisteessä.

Näitä ominaisuuksia ovat:

  • Voiteluominaisuudet (kitka- ja kuluma-arvot, voiteluaineen elinikä)
  • Säännösten ja standardienmukaisuus(NSF H1, REACH, juomavesihyväksynnät)
  • Voiteluaineen turvallisuus sekä käyttäjälle, tuotteelle että ympäristölle
  • Voiteluaineen hävitys ja kierrätys tai biohajoavuus.

Voiteluainevalmistajan tavoitteena on siis minimoida oma jalanjälkensä ja maksimoida tuotteidensa kädenjälki.

Klüber Lubrication voi erikoisvoiteluainevalmistajana auttaa asiakkaittaan saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet tuotteillaan.

Tämä onnistuu esimerkiksi säästämällä energiaa ja resursseja, leikkaamalla päästöjä, vähentämällä jätteen sekä tarvittavan voiteluaineen määrää, pidentämällä huoltovälejä ja vähentämällä seisakkiaikoja, vähentämällä komponenttien
kulumista sekä, lisäämällä tuotantokapasiteettia ja luotettavuutta.

Sekä voiteluainevalmistajan että loppukäyttäjän arvoketjut raaka-ainehankinnasta loppukäyttöön eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan ne muodostavat verkoston, jonka elementit vaikuttavat toisiinsa.

Näihin vaikuttavat asiat tulee kartoittaa ja olla tietoisia niistä ja pyrkiä kehittämään jokaista osa-aluetta jatkuvasti eteenpäin.

Optimoinnin mittaus ja arviointi

Mineraaliöljyihin pohjautuvat erikoisvoiteluaineet eivät ole ainoastaan kulutusmateriaalia vaan ensisijassa mahdollistavat koneiden tehokkaan toiminnan. Prosessimme on suunnattu minimoimaan jalanjälkemme ja maksimoimaan kädenjälkemme.

Se edellyttää voimakasta innovoinnin kulttuuria, jonka tavoitteena on analysoida tarkasti kaikki relevantit prosessit uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Klüber Lubricationin ydinliiketoimintaa ovat laitevalmistajat, joiden kanssa työskentelemme tribologisten ongelmien kanssa.

Tuotteemme ovat käytössä käytännössä kaikilla teollisuuden alueilla ja maantieteellisillä alueilla. Asiakkaitamme ovat komponentti-, kone- ja tuotantolaitosvalmistajat ja koneiden ja tuotantolaitosten käyttäjät ja huolto-organisaatiot.

Pyrimme olemaan lähellä loppukäyttäjää ja tarjoamme erikoisosaamista asiakkaille tribologisissa haasteissa, joissa pyrimme ottamaan huomioon kestävän kehityksen mukaisen näkökulman.

Keinot kädenjäljen pienentämiseksi

Kestovoidellut laakerit 

Kestovoidellut laakerit ovat olleet yksi suuri tekijä kunnossapitotoimenpiteiden vähentämiseksi.

Voiteluaineiden kehittyessä kestovoideltujen laakereiden käyttöalueita on voitu laajentaa vaativampiin paikkoihin ja kestovoideltujen komponenttien elinikä on pidentynyt huomattavasti kehittyneiden voiteluaineiden avulla.

Liikenteen sähköistyminen on edelleen haastanut voiteluainevalmistajia kehittämään energiatehokkaampia ja pitkäikäisempiä voiteluaineita, jotka myös estävät sähkömoottorien virran aiheuttamien valokaarien haitalliset vaikutukset laakerin kestoon.

Nämä sähköautojen moottoreihin tehdyt tribologiset innovaatiot parantavat myös monien muiden osa-alueiden kestovoideltujen laakerien elinikää esimerkiksi prosessiteollisuudessa.

Kunnossapidon tarpeen vähentäminen

Niissä kohteissa, missä kestovoidellut komponentit eivät tule kyseeseen, voidaan kunnossapidosta ja uudelleenvoitelusta johtuvat seisakit pyrkiä minimoimaan kunnossapitoa helpottavilla tuotteilla, kuten automaattivoitelijoilla haastavasti saavutettaviin paikkoihin ja tehokkailla öljyn sekaan lisättävillä puhdistusaineilla, jotka puhdistavat vaihteiston tai voitelujärjestelmän vaivattomasti ja turvallisesti.

Lisäksi erilaiset liukulakat ja pinnoitteet tai vahavoidellut ketjut voitelevat erittäin tehokkaasti paikoissa, joissa ei voida välttyä epäpuhtauksilta.

15

Synteettiset voiteluaineet

Synteettisillä voiteluaineilla on pystytty pidentämään voiteluaineiden elinikää huomattavasti. Kun esimerkiksi ilmakompressoreissa mineraaliöljyt joudutaan vaihtamaan 2 000–3 000 tunnin välein, niin nykyisillä kompressoriöljyillä päästään vastaavissa yli 10 000 tunnin öljynvaihtoväleihin.

Samalla synteettiset öljyt voivat säästää energialaskussa useita prosentteja, jolloin synteettisten öljyjen takaisinmaksuaika voi olla parhaimmillaan vain kaksi kuukautta.

Myös esimerkiksi, jotka joutuvat erittäin suurille voimille, kestävät huomattavan pitkään tarkoitukseen suunnitelluilla kulumista ja suuria kuormia kestävillä energiatehokkailla rasvoilla.

Ympäristöhaittojen vähentäminen

Voiteluaineiden ympäristohaittoihin on kehitetty viimeisen 20 vuoden aikana kattava biohajoavien voiteluaineiden valikoima.

Niiden avulla esimerkiksi laivojen koneet ja laitteet saadaan toimimaan luotettavasti kuitenkaan aiheuttamatta riskiä tai haittaa merieliöille tai ympäristölle.

Meriympäristö on lisäksi erittäin ruostuttava ja vaativa ympäristö.

Esimerkiksi laivojen kaapeleille ja vinsseille on tarjolla uusiutuvista raaka-aineista tehtyjä biohajoavia korroosiolta suojaavia rasvoja, jotka lisäksi pysyvät erittäin hyvin kiinni vaijereissa merivedestä huolimatta. Näin vaijereiden käyttöikää on voitu pidentää ja huoltotarvetta pienentää merkittävästi.

Uusiutuvat raaka-aineet

Uusiutuvista lähteistä tehdyt voiteluaineet, kuten rypsipohjaiset voiteluöljyt, olivat aiemmin huonompia suorituskyvyltään, minkä vuoksi biopohjaisilla voiteluaineilla on huono maine.

Biopohjaisissa voiteluaineissa viime vuosina tapahtunut kehitys on kuitenkin parantanut näiden tuotteiden ominaisuuksia, ja oikein lisäaineistamalla ja jalostamalla ne pärjäävät vertailussa mineraaliöljypohjaisille voiteluaineille täysimääräisesti.

Näin esimerkiksi kaivos- tai meriteollisuuden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää siirtymällä käyttämään biopohjaisia voiteluaineita laitteiden luotettavuuden siitä kuitenkaan kärsimättä.

Kaivosteollisuudessa avohammaspyörät ovat suuri voiteluaineiden kuluttaja. Kehittyneiden sprayjärjestelmien ja kirkkaiden voiteluaineiden avulla rasvan kulutusta voidaan vähentää jopa 50 prosenttia ja samalla avohammaspyörien kunnonvalvonta on helpompaa, koska hampaiden kunnon voi nähdä helpommin pysäyttämättä prosessia.

Avohammaspyörille on myös kehitetty uusiutuvista raaka-aineista biohajoavia voiteluaineita, jolloin ympäristövaikutusta voidaan entisestään pienentää.

16

Elintarvikkeet ilman öljyä ja rasvaa

Elintarviketuotannossa puhuttaessa rasvattomuudesta ei tarkoiteta kevytruokavalion tuotteita vaan turvallisia elintarvikkeita. Elintarviketeollisuudessa käytettävien voiteluaineiden tulee olla turvallisia kuluttajille. Niiden avulla pystytään pienentämään kontaminaatiosta johtuvaa riskiä ja takaamaan turvalliset elintarvikkeet.

Kuitenkaan H1-luokiteltujen voiteluaineiden käyttö yksinään ei riitä takaamaan turvallisuutta, vaan voiteluaineiden turvallinen käyttö vaatii kattavan riskiarvion ja oikean voiteluaineen määrittelemisen oikeaan paikkaan.

Tällöin voidaan olla varmoja, että tuotanto pyörii tehokkaasti ja luotettavasti, komponentit kestävät käyttöolosuhteet ja voiteluaineet eivät päädy ruokaan.

Mineraaliöljyjäämiä voi päätyä ruokaan kuitenkin myös irroitusöljyistä, joita vaaditaan esimerkiksi elintarvikepakkausten tai alumiinifolion valmistuksessa. Näissä käytetään yleisesti NSF 3H -luokiteltuja valkoöljyjä, jotka jalostetaan mineraaliöljystä. 

Jotta mineraaliöljyjäämien määrää elintarvikkeissa voidaan vähentää, voidaan nämä valkoöljyt korvata kasviöljyistä jalostetuilla prosessin apuaineilla, jotka ovat elintarvikkeiden lisäaineita ja valmistetaan elintarviketuotantolaitoksessa.

Voiteluaineilla voi säästää energiaa

Synteettiset voiteluaineet ovat energiatehokkaampia mineraaliöljyihin verrattuna. Niiden kitka-arvot ovat paremmat, ja ne ovat myös huomattavasti stabiilimpia ja pitkäikäisempiä kuin mineraaliöljyt. Vaikka synteettiset öljyt ovat moninkerroin mineraaliöljyjä kalliimpia, ylittävät synteettisten öljyjen muut hyödyt moninkertaisesti suuremman hinnan.

Esimerkiksi polyglykoliöljyjen elinikä on 5–6 kertaa pidempi ja energiankulutus suurissa vaihteistoissa parempien kitkaominaisuuksien takia jopa 6–7 prosenttia pienempi mineraaliöljyihin verrattuna. Lisäksi synteettisten öljyjen kulumisensuoja on huomattavasti parempi mineraaliöljyihin verrattuna.

Nämä kaikki tekijät voidaan ottaa huomioon ja laskea takaisinmaksuaika investoinnille, kun siirrytään mineraaliöljystä synteettiseen öljyyn sekä todentaa laskelman paikkaansapitävyys energiamittauksella, joka suoritetaan ennen ja jälkeen öljynvaihdon.

Tämä raportti voidaan tehdä ISO 50001 -sertifikaatin edellyttämällä tavalla.

Näiden toimien avulla erikoisvoiteluainevalmistaja pystyy vaikuttamaan ilmastonmuutokseen vähentämällä kokonaisenergiantarvetta. Vuonna 2019 KlüberEnergy-palvelulla pystyttiin todentamaan 193 000 megawattitunnin energiansäästöt, mikä vastaa 28 000 hiilidioksiditonnin päästöjä.

Teksti ja kuvat: Markus Vaurula, Klüber Lubrication Nordic A/S

Uusimmat artikkelit

13.6.2024 | Alan Uutiset

Vanhoista renkaista uusia autonosia – Nesteen, Borealiksen ja Covestron yhteishanke

Käytetyt auton renkaat nesteytetään kemiallisen kierrätyksen avulla ja jalostetaan peruskemikaaleiksi sekä edelleen erittäin puhtaiksi polykarbonaateiksi. Polykarbonaatteja voidaan käyttää erilaisissa autoteollisuuden käyttökohteissa ajovalojen osista jäähdyttimien säleikköihin.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.