https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 1.6.2021

Kuinka voiteluaineilla voi vaikuttaa ilmastoon? – Innovaatiot tukevat kestävää kehitystä

Ilmastotavoitteita pyritään ohjaamaan pääasiassa vähentämällä energiankulutusta ja vaihtamalla energian lähteet ympäristöystävällisempiin. Lisäksi energiaa voidaan säästää myös investoimalla tehokkaampiin prosesseihin ja laitteisiin tai puhtaampaan energiaan, kuten aurinkopaneeleihin.

13

Yleensä investointi on erittäin houkutteleva vaihtoehto, jos takaisinmaksuaika lasketaan alle kymmenessä vuodessa. Kunnossapidossa löytyy kuitenkin helppoja tehostamiskohteita, joissa investoinnin takaisinmaksuajasta puhutaan kuukausissa ja lisäksi hiilidioksidipäästövähennykset tuhansissa tonneissa.

Kunnossapidolla on siis suuri merkitys energiatehokkaaseen tuotantoon ja hiilijalanjäljen suuruuteen. Kestävän kehityksen tavoitteet ulottuvat yrityksen koko toimintaan. Sen vuoksi voiteluaineilla on sekä suoraan että välillisesti suuri merkitys kestävän kehityksen näkökulmasta. Jotta kestävän kehityksen eri näkökulmat tulee huomioiduksi, täytyy toimittajien, asiakkaiden ja muiden
sidosryhmien toimia yhdessä tavoitteen saavuttamiseksi.

Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta nojaa suuresti innovaatioihin ja jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Tutkimus ja tuotekehitys, uudet proseduurit, modernit resursseja säästävät tuotantoprosessit, ympäristön suojelu, terveys ja turvallisuus sekä tuotannon, tuotteiden että loppukäyttäjän kannalta ja monet muut asiat vaikuttavat kestävän kehityksen mukaisiin vaatimuksiin.

Voiteluaineet voivat vaikuttaa näihin minimoimalla kitkan ja laitteiden kulumisen, pitkäikäisyydellä, ympäristöystävällisyydellä, turvallisella koostumuksella, tasalaatuisuudella ja luotettavalla toiminnalla.

14

Kuva: Kestävän kehityksen matriisi

Voiteluaineiden ympäristövaikutukset voidaan jakaa jalanjälkeen ja kädenjälkeen. Jalanjälki kuvaa sitä, miten voiteluaineen tuotantoprosessi ennen loppukäyttöä vaikuttaa ympäristöön.

Jalanjäljen suuruutta voidaan pienentää valitsemalla mahdollisimman laadukkaita ja ympäristöystävällisiä sekä paikallisia raaka-aineita sekä tuottamalla ne keskitetysti lähellä logistiikkapalveluja tai loppuasiakasta, jätteen määrän vähentämisellä ja käyttämällä
mahdollisimman vähän energiaa ja vettä tuotteiden valmistuksessa.

Voiteluaineen kädenjälkeen vaikuttavat voiteluaineen ominaisuudet loppukäytössä, eli kuinka hyvin ja pitkään voiteluaine toimii voitelupisteessä.

Näitä ominaisuuksia ovat:

  • Voiteluominaisuudet (kitka- ja kuluma-arvot, voiteluaineen elinikä)
  • Säännösten ja standardienmukaisuus(NSF H1, REACH, juomavesihyväksynnät)
  • Voiteluaineen turvallisuus sekä käyttäjälle, tuotteelle että ympäristölle
  • Voiteluaineen hävitys ja kierrätys tai biohajoavuus.

Voiteluainevalmistajan tavoitteena on siis minimoida oma jalanjälkensä ja maksimoida tuotteidensa kädenjälki.

Klüber Lubrication voi erikoisvoiteluainevalmistajana auttaa asiakkaittaan saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet
tuotteillaan. Tämä onnistuu esimerkiksi säästämällä energiaa ja resursseja, leikkaamalla päästöjä, vähentämällä jätteen sekä tarvittavan voiteluaineen määrää, pidentämällä huoltovälejä ja vähentämällä seisakkiaikoja, vähentämällä komponenttien
kulumista sekä, lisäämällä tuotantokapasiteettia ja luotettavuutta.

Sekä voiteluainevalmistajan että loppukäyttäjän arvoketjut raaka-ainehankinnasta loppukäyttöön eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan ne muodostavat verkoston, jonka elementit vaikuttavat toisiinsa.

Näihin vaikuttavat asiat tulee kartoittaa ja olla tietoisia niistä ja pyrkiä kehittämään jokaista osa-aluetta jatkuvasti eteenpäin.

Optimoinnin mittaus ja arviointi

Mineraaliöljyihin pohjautuvat erikoisvoiteluaineet eivät ole ainoastaan kulutusmateriaalia vaan ensisijassa mahdollistavat koneiden tehokkaan toiminnan. Prosessimme on suunnattu minimoimaan jalanjälkemme ja maksimoimaan kädenjälkemme.

Se edellyttää voimakasta innovoinnin kulttuuria, jonka tavoitteena on analysoida tarkasti kaikki relevantit prosessit uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Klüber Lubricationin ydinliiketoimintaa ovat laitevalmistajat, joiden kanssa työskentelemme tribologisten ongelmien
kanssa. Tuotteemme ovat käytössä käytännössä kaikilla teollisuuden alueilla ja maantieteellisillä alueilla. Asiakkaitamme ovat komponentti-, kone- ja tuotantolaitosvalmistajat ja koneiden ja tuotantolaitosten käyttäjät ja huolto-organisaatiot.

Pyrimme olemaan lähellä loppukäyttäjää ja tarjoamme erikoisosaamista asiakkaille tribologisissa haasteissa, joissa pyrimme
ottamaan huomioon kestävän kehityksen mukaisen näkökulman.

Keinot kädenjäljen pienentämiseksi

Kestovoidellut laakerit 
Kestovoidellut laakerit ovat olleet yksi suuri tekijä kunnossapitotoimenpiteiden vähentämiseksi. Voiteluaineiden kehittyessä kestovoideltujen laakereiden käyttöalueita on voitu laajentaa vaativampiin paikkoihin ja kestovoideltujen komponenttien elinikä on pidentynyt huomattavasti kehittyneiden voiteluaineiden avulla.

Liikenteen sähköistyminen on edelleen haastanut voiteluainevalmistajia kehittämään energiatehokkaampia ja pitkäikäisempiä
voiteluaineita, jotka myös estävät sähkömoottorien virran aiheuttamien valokaarien haitalliset vaikutukset laakerin kestoon.

Nämä sähköautojen moottoreihin tehdyt tribologiset innovaatiot parantavat myös monien muiden osa-alueiden kestovoideltujen laakerien elinikää esimerkiksi prosessiteollisuudessa.

Kunnossapidon tarpeen vähentäminen

Niissä kohteissa, missä kestovoidellut komponentit eivät tule kyseeseen, voidaan kunnossapidosta ja uudelleenvoitelusta johtuvat
seisakit pyrkiä minimoimaan kunnossapitoa helpottavilla tuotteilla, kuten automaattivoitelijoilla haastavasti saavutettaviin paikkoihin ja tehokkailla öljyn sekaan lisättävillä puhdistusaineilla, jotka puhdistavat vaihteiston tai voitelujärjestelmän vaivattomasti ja turvallisesti. Lisäksi erilaiset liukulakat ja pinnoitteet tai vahavoidellut ketjut voitelevat erittäin tehokkaasti paikoissa, joissa ei voida välttyä epäpuhtauksilta.

15

Synteettiset voiteluaineet

Synteettisillä voiteluaineilla on pystytty pidentämään voiteluaineiden elinikää huomattavasti. Kun esimerkiksi ilmakompressoreissa
mineraaliöljyt joudutaan vaihtamaan 2 000–3 000 tunnin välein, niin nykyisillä kompressoriöljyillä päästään vastaavissa yli 10 000 tunnin öljynvaihtoväleihin.

Samalla synteettiset öljyt voivat säästää energialaskussa useita prosentteja, jolloin synteettisten öljyjen takaisinmaksuaika voi olla parhaimmillaan vain kaksi kuukautta. Myös esimerkiksi, jotka joutuvat erittäin suurille voimille, kestävät huomattavan pitkään tarkoitukseen suunnitelluilla kulumista ja suuria kuormia kestävillä energiatehokkailla rasvoilla.

Ympäristöhaittojen vähentäminen

Voiteluaineiden ympäristohaittoihin on kehitetty viimeisen 20 vuoden aikana kattava biohajoavien voiteluaineiden valikoima.
Niiden avulla esimerkiksi laivojen koneet ja laitteet saadaan toimimaan luotettavasti kuitenkaan aiheuttamatta riskiä tai haittaa merieliöille tai ympäristölle.

Meriympäristö on lisäksi erittäin ruostuttava ja vaativa ympäristö. Esimerkiksi laivojen kaapeleille ja vinsseille on tarjolla uusiutuvista raaka-aineista tehtyjä biohajoavia korroosiolta suojaavia rasvoja, jotka lisäksi pysyvät erittäin hyvin kiinni
vaijereissa merivedestä huolimatta. Näin vaijereiden käyttöikää on voitu pidentää ja huoltotarvetta pienentää merkittävästi.

Uusiutuvat raaka-aineet

Uusiutuvista lähteistä tehdyt voiteluaineet, kuten rypsipohjaiset voiteluöljyt, olivat aiemmin huonompia suorituskyvyltään,
minkä vuoksi biopohjaisilla voiteluaineilla on huono maine. Biopohjaisissa voiteluaineissa viime vuosina tapahtunut kehitys on kuitenkin parantanut näiden tuotteiden ominaisuuksia, ja oikein lisäaineistamalla ja jalostamalla ne pärjäävät vertailussa mineraaliöljypohjaisille voiteluaineille täysimääräisesti. Näin esimerkiksi kaivos- tai meriteollisuuden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää siirtymällä käyttämään biopohjaisia voiteluaineita laitteiden luotettavuuden siitä kuitenkaan kärsimättä.

Kaivosteollisuudessa avohammaspyörät ovat suuri voiteluaineiden kuluttaja. Kehittyneiden sprayjärjestelmien ja kirkkaiden
voiteluaineiden avulla rasvan kulutusta voidaan vähentää jopa 50 prosenttia ja samalla avohammaspyörien kunnonvalvonta
on helpompaa, koska hampaiden kunnon voi nähdä helpommin pysäyttämättä prosessia. Avohammaspyörille on myös kehitetty uusiutuvista raaka-aineista biohajoavia voiteluaineita, jolloin ympäristövaikutusta voidaan entisestään pienentää.

16

Elintarvikkeet ilman öljyä ja rasvaa

Elintarviketuotannossa puhuttaessa rasvattomuudesta ei tarkoiteta kevytruokavalion tuotteita vaan turvallisia elintarvikkeita. Elintarviketeollisuudessa käytettävien voiteluaineiden tulee olla turvallisia kuluttajille. Niiden avulla pystytään pienentämään kontaminaatiosta johtuvaa riskiä ja takaamaan turvalliset elintarvikkeet.

Kuitenkaan H1-luokiteltujen voiteluaineiden käyttö yksinään ei riitä takaamaan turvallisuutta, vaan voiteluaineiden turvallinen
käyttö vaatii kattavan riskiarvion ja oikean voiteluaineen määrittelemisen oikeaan paikkaan. Tällöin voidaan olla varmoja, että tuotanto pyörii tehokkaasti ja luotettavasti, komponentit kestävät käyttöolosuhteet ja voiteluaineet eivät päädy ruokaan.

Mineraaliöljyjäämiä voi päätyä ruokaan kuitenkin myös irroitusöljyistä, joita vaaditaan esimerkiksi elintarvikepakkausten tai alumiinifolion valmistuksessa. Näissä käytetään yleisesti NSF 3H -luokiteltuja valkoöljyjä, jotka jalostetaan mineraaliöljystä. Jotta mineraaliöljyjäämien määrää elintarvikkeissa voidaan vähentää, voidaan nämä valkoöljyt korvata kasviöljyistä jalostetuilla
prosessin apuaineilla, jotka ovat elintarvikkeiden lisäaineita ja valmistetaan elintarviketuotantolaitoksessa.

Voiteluaineilla voi säästää energiaa

Synteettiset voiteluaineet ovat energiatehokkaampia mineraaliöljyihin verrattuna. Niiden kitka-arvot ovat paremmat, ja ne
ovat myös huomattavasti stabiilimpia ja pitkäikäisempiä kuin mineraaliöljyt. Vaikka synteettiset öljyt ovat moninkerroin
mineraaliöljyjä kalliimpia, ylittävät synteettisten öljyjen muut hyödyt moninkertaisesti suuremman hinnan.

Esimerkiksi polyglykoliöljyjen elinikä on 5–6 kertaa pidempi ja energiankulutus suurissa vaihteistoissa parempien kitkaominaisuuksien takia jopa 6–7 prosenttia pienempi mineraaliöljyihin verrattuna. Lisäksi synteettisten öljyjen kulumisensuoja
on huomattavasti parempi mineraaliöljyihin verrattuna.

Nämä kaikki tekijät voidaan ottaa huomioon ja laskea takaisinmaksuaika investoinnille, kun siirrytään mineraaliöljystä synteettiseen
öljyyn sekä todentaa laskelman paikkaansapitävyys energiamittauksella, joka suoritetaan ennen ja jälkeen öljynvaihdon.

Tämä raportti voidaan tehdä ISO 50001 -sertifikaatin edellyttämällä tavalla.

Näiden toimien avulla erikoisvoiteluainevalmistaja pystyy vaikuttamaan ilmastonmuutokseen vähentämällä kokonaisenergiantarvetta. Vuonna 2019 KlüberEnergy-palvelulla pystyttiin todentamaan 193 000 megawattitunnin
energiansäästöt, mikä vastaa 28 000 hiilidioksiditonnin päästöjä.

Teksti ja kuvat: Markus Vaurula, Klüber Lubrication Nordic A/S

Uusimmat artikkelit

Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 - 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

9.6.2021 | Alan Uutiset

Yli puolet suomalaisista haluaa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämä kansalaiskysely osoitti kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien määrässä ja vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia. 

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.

Voitelun kunnossapito-ohjeet laitevalmistajilta ja voitelun asiantuntijalta

Toimivaksi ja hyväksi havaittu käytäntö on merkittävin tekijä oikeassa voiteluhuollossa. Teoria antaa usein yleisohjeita, jotka sopivat mahdollisimman laajalle alueelle.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.