https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 14.4.2022

Prosessilaitteiden koko elinkaareen panostamalla säästetään resursseja ja ympäristöä

Hyvän suunnittelun, huollon ja kunnossapidon sekä varaston optimoinnin avulla parannetaan käyttöastetta ja vapautetaan pääomaa. Nestetekniikan johtava osaaja Sulzer on asiakkaan tukena koko laitteen elinkaaren ajan.

_Y4A9127-Edit

Sulzer on maailman johtavia nestetekniikan osaajia, jonka erikoisalaa on kaikenlaisten nesteiden pumppaus, sekoitus, erottelu ja annostelu. Pumppujen, sekoittimien ja kompressorien valmistusprosessi käyttöönottoon asti on vain pieni murto-osa niiden koko elinkaaresta. Kun tarkastellaan laitteen kokonaiskustannusta sen elinkaaren aikana, on mahdollista saada aikaan huomattavia säästöjä. Sulzerin Suomen huoltoliiketoiminnan päällikkö Niko Toikka kokee, että tärkeässä roolissa on laitteen elinkaaren optimointi mahdollisimman pitkäksi.

– Kaikki lähtee tehokkaasta ja optimoidusta laitevalinnasta. Sen jälkeen me olemme mukana laitteen matkassa, huollosta aina kierrätykseen asti.

Elinkaaren eri vaiheisiin sijoittuvilla palveluilla minimoidaan kustannuksia. Olisi helppoa vain toimittaa pumput ja jättää asiakas sen jälkeen oman onnensa nojaan, mutta Sulzerilla toimitaan toisin. – Asiakasta tukevat toiminnot ovat meille tärkeitä. Pyrimme olemaan koko ajan hengessä mukana. Ja jos tulee ongelmia, emme laita päätä pensaaseen, vaan ratkomme ne yhdessä.

Toikan mukaan vastaan saattaa tulla myös tilanteita, joissa ongelmat eivät ole johtuneet itse pumpusta, vaan esimerkiksi prosessista. Tämä tuotantolinjan häiriö ilmenee usein vasta laitteessa, joka siirtää prosessinesteitä. Näissäkin tilanteissa tuemme asiakasta paikan päällä ja selvitämme haasteet yhdessä.

Ympäristöasioissa asiakkaan asialla

Sulzerin toiminta ei suinkaan pääty laitteen hallittuun toiminnasta poistoon, vaan asiakkaan tukena ollaan myös kierrätyksessä.

– Me pyrimme hyötykäyttämään kaiken mahdollisen. Kierrätetyt pumput ja sekoittimet ovat yleensä erittäin haluttuja.

Hyvinkin vanhat laitteet saadaan ammattitaitoisen tiimin käsissä kunnostettua niin, että ne voivat palvella jatkossa jonkun toisen asiakkaan tarpeita. Vikaantuneet laitteet puretaan ja tutkitaan, ja hyödynnettävissä olevat osat otetaan käyttöön. Asiakkaalle lähtee aina toiminnoiltaan uutta vastaava pumppu tai sekoitin, ja kierrätetyistä osista kerrotaan avoimesti.

– Pyrimme hyödyntämään toimivat laitteet sen sijaan, että niistä tehtäisiin romua.

Välillä yli jää myös materiaalia, jota ei pystytä käyttämään uudestaan. Pumpuissa on eri materiaaleista valmistettuja komponentteja, kuten muovipidikkeellisiä laakereita, valurautaosia ja happoisia materiaaleja, jotka lajitellaan tarkasti omiin laareihinsa. Sen myötä niiden jatkojalostus on helppoa.

Pitkälle viety kierrätys on yksi Sulzerin positiivisesti ympäristöön vaikuttavista toiminnoista. Huomiota kiinnitetään lisäksi hiilijalanjälkeen ja energiatehokkuuteen. Ympäristöasiat ovat vahvasti osana strategiaa, ja ne jalkautetaan jokaisen työntekijän tavoitteisiin. Suurena toimijana on voitu kehittää korkeat standardit, joiden mukaan toimitaan.

– Pyrimme olemaan esimerkkitoimittaja ja vastaamaan asiakkaan vaatimustasoja. Asiakkaidenkin pitää pienentää päästöjä, hiilijalanjälkeä ja energiankulutusta, ja pyrimme tukemaan heitä siinä. Toimittaja-arvioinneissa saammekin tästä hyvää palautetta.

thumbnail_niko_toikka

Niko Toikka

Luottamus ja avoimuus huollon keskiössä

Pumppujen, sekoittimien ja kompressorien ollessa vielä toiminnassa niiden käyttöastetta voidaan parantaa erilaisten huoltopalveluiden avulla. Sulzerilla tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden prosessien toiminta ilman häiriöitä ja suunnittelemattomia pysähdyksiä.

– Tämä onnistuu meidän erittäin pitkällä kokemuksella ja osaamisella erilaisissa asiakastarpeissa.

Palvelusopimuksia räätälöidään erilaisiin tarpeisiin. Huoltopalveluihin voi kuulua muun muassa tietyn aikavälein tapahtuvia mittauksia ja analysointia, varastointipalveluita, vaihtoeräpalveluja tai jopa kokonaisten laitteiden varastointipalveluja, joilla asiakkaat pystyvät optimoimaan omia varastojaan. Testauksia ja koeajoja voidaan tehdä asiakkaan luona tai Sulzerin omissa koeajopenkeissä.

Tarvittaessa Sulzer voi ottaa haltuunsa koko laitekannan valvonnan, jolloin laitteita tarkastellaan sovittuina aikaväleinä.

– Raportointi tehdään asiakkaalle, jonka ei tarvitse tehdä periaatteessa mitään muuta kuin hyväksyä ehdotettu toimenpide, jonka me toteutamme.

Myös koeajoja voidaan tehdä asiakkaan niin halutessa säännöllisesti. Niiden avulla testataan laitteita ja niiden suorituskykyä.

Toikan puhuessa huoltopalveluista toistuvat sanat luottamus ja avoimuus. Esimerkiksi vikaantumistaajuuksien tarkastelua tehdään aktiivisesti, jotta asiakkaan huoltobudjettia saadaan pienennettyä. Joskus pumput ja sekoittimet vikaantuvat liian usein prosessista johtuvista syistä. Bisneksellehän olisi parempi vain hiljaa korjata laitteet aina niiden vikaantuessa, mutta näin ei Sulzerilla toimita.

– Jos jonkin laitteen vikaantumisen intervalli on liian tiheä, nostamme sen esille. Pyrimme asiakkaan kanssa yhdessä pohtimaan, mistä ongelma voisi johtua.

Prosessia muokkaamalla poistetaan ongelmakohtia ja parannetaan käyttöastetta.

Lue lisää Sulzerin huoltopalveluista

Varastoa optimoimalla vapautuu pääomaa

Varastointipalveluiden avulla pyritään minimoimaan tai jopa kokonaan eliminoimaan asiakkaan varaosa- ja laitevarastot ja niihin sitoutunut pääoma. Näissä toiminnoissa Sulzer sitoutuu tiettyjen osien ja laitteiden toimitukseen sovituissa, hyvin lyhyissä toimitusajoissa.

– Silloin toimitukset tulevat vain todelliseen tarpeeseen, ja asiakkaalla ei ole ylimääräisiä osia hyllyssä.

Varastotilan säästön lisäksi osat pysyvät näin aina ajantasaisina, vaikka laitekantaan tehtäisiin muutoksia.

– Jos laitetta muutetaan esimerkiksi prosessin päivittämisen vuoksi, saattaa asiakkaalle jäädä hyllyyn osia, joita ei pystytä hyödyntämään mihinkään. Kun ne ovat meidän varastointipalvelussa, ne

pystytään muokkaamaan sopiviksi eikä missään kohtaa tule hukkamateriaalia, -varastointia tai -pääomaa.

Varaosien optimointia kannattaa suunnitella yhdessä Sulzerin henkilöstön kanssa, koska heillä on pitkä historia erilaisten asiakkaiden tarpeista sekä vaativista prosesseista. Erikoismateriaalien kohdalla on otettava huomioon myös toimitusajat.

– Meidän ammattitaidollamme osaamme kertoa viiteaikoja sille, miten kauan minkäkin osan toimitus kestää. Voidaan yhdessä todeta, että tässä toimituksessa menisi liian kauan, eli otetaan se hyllyyn joko asiakkaalle tai meille.

Priorisoimalla laitteet eri kategorioihin voidaan optimoida eri toiminnot ja niihin liittyvät varaosainvestoinnit.

Ajantasaisuus varaosissa ja laitekantaan liittyvässä dokumentaatiossa on näkökulma, jota Sulzerilla pyritään painottamaan. Toikan mukaan on kaikkien etu, että toimittaja on tietoinen asiakkaan laitteistoon tehtävistä muutoksista, jolloin asiakasta pystytään palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla.

– Silloin saadaan oikeat osat oikeaan aikaan ja paikkaan, ja vähennetään hukkaa.

Kun dokumentaation ylläpitäminen ja päivittäminen ulkoistetaan toimittajalle, on asiakkaalla aina käytössään oikea ja ajantasalla oleva laiterekisteri ja laitteen konfiguraatio.

Ennakointi kunnossapidon ytimessä

Kunnossapidon osalta Sulzerilla panostetaan ennakoivaan toimintaan. Esimerkiksi seisokkien suunnittelussa pyritään olemaan mukana jo varhaisessa vaiheessa.

– Silloin pystymme ottamaan työmäärää asiakkaalta meidän kontolle, jolloin he pystyvät käyttämään sen ajan johonkin muuhun.

Laitteiden huoltoja ja jopa työnjohtoa voidaan järjestellä Sulzerin toimesta, ja toimenpiteet saadaan optimoitua seisokin pituuden mukaan.

Kunnossapidollisia toimenpiteitä kannattaa Toikan mukaan tehdä seisokkien lisäksi myös laitteiston pyöriessä. Ennakkohuolto-ohjeistukset rakennetaankin asiakkaan kanssa perusteellisesti, jotta laitteen elinkaarta saadaan pitkitettyä. Ennakkohuoltotoimenpiteitä voidaan toteuttaa itsenäisesti tai ulkoistaa ne Sulzerille, joka pystyy hoitamaan mittaukset, analysoinnin ja tarkastelun asiakkaan puolesta. Pääsääntöisesti toimenpiteet tehdään paikan päällä, mutta jos laitteisiin on asennettu mittauslaitteistot, voidaan tarkastelua toteuttaa myös etänä.

– Se on aihepiiri, jota pyrimme myös laajentamaan.

Korjaavaa kunnossapitoa paikan päällä ja huoltokeskuksissa

Sulzer toteuttaa korjaavaa kunnossapitoa sekä asiakkaan luona että omissa huoltokeskuksissaan eri puolilla Suomea. Pieniin päiväseisokkeihin, pikahuoltoon ja suunnittelemattomiin tilanteisiin sopii paikan päällä tapahtuva kunnossapito.

– Olemme vuorokauden ympäri valmiudessa ja pystymme tulemaan milloin vain asiakaskohteisiin. Siellä pyritään tekemään pienemmän mittakaavan korjauksia, kunnostuksia ja tarkasteluja, analysointeja sekä mittauksia.

Laajempia korjauksia vaativat toimenpiteet toteutetaan usein Sulzerin huoltokeskuksissa. Laitteen kuljettaminen asiakkaan tiloista vaatii aikaa ja suunnittelua, mutta sen edut ovat huomattavia.

– Meillä ainutlaatuista on se, että huoltojen jälkeen lähes kaikki pumput ja kompressorit koeajetaan ennen kuin ne toimitetaan takaisin asiakkaalle. Meillä on monta koeajoasemaa täällä tehtaalla, ja niiden avulla pystytään todentamaan laitteen suorituskyky tasolle, joka vastaa uutta. Siinä suhteessa korjaava kunnossapito meidän eri huoltokeskuksissamme on erittäin turvallinen vaihtoehto asiakkaalle.

Toikka muistuttaa, että asiakkaan tuotantolinjaston turvallisen käynnistämisen kannalta laitteen kunnon todentaminen huollon jälkeisellä koeajolla on erittäin tärkeää. Sillä voidaan jopa välttää linjaston käynnistykseen liittyvät ongelmat ja alasajot. Huoltokeskuksessa toteutettavan korjaavan kunnossapidon kustannus on murto-osa siitä, mitä mahdollinen uusi alasajo maksaa.

– Sillä varmistetaan asiakkaan tuotantolinjan turvallinen startti ja normaali tuotanto seuraavaan toimenpiteeseen asti.

Tutustu Sulzerin huoltopalveluihin ja -keskuksiin, ja ota yhteyttä

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.