https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

lyijyakkujen-kierratys

Akkujen kierrätyslaitoksella vastaanotetaan, välivarastoidaan ja käsitellään käytöstä poistettuja autojen ja teollisuuden akkuja. Käsittelyssä akut murskataan ja murskauksen jälkeen muovit, metallit ja lyijypasta erotellaan koneellisesti ja toimitetaan sen jälkeen hyötykäyttöön. Lyijyä käytetään mm. uusien akkujen valmistukseen ja muovi kierrätetään akkukoteloiden materiaaliksi. 

Suomen Akkukeräys Oy sijaitsee satama-alueella, jossa on ennestään vaarallisia kemikaaleja varastoivia ja käsitteleviä laitoksia. Akkujen murskauksessa syntyneet komponentit kuljetetaan merikonteissa jatkokäsiteltäviksi Eurooppaan. Akkujen esikäsittely vähentää kuljetukseen liittyviä riskejä.

Milloin tarvitaan Tukesin lupa? 

–Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa tarvitaan, jos laitoksella käsitellään ja varastoidaan laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja, sanoo ylitarkastaja Matti Peippo Tukesista lehdistötiedotteessa.
Laitoksen on itse pidettävä kirjaa, mitä kemikaaleja tai jätteitä toiminnassa käytetään tai syntyy, sekä mitä vaaraominaisuuksia niillä on. Toiminnan laajentuessa myös lupatarpeet voivat muuttua. Avuksi toiminnan luvanvaraisuuden selvittämiseen ja seuraamiseen on kehitetty  laskuri , joka hyödyntää viranomaisten kemikaalirekisterejä. 
Vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja varastointiin tarvitaan Tukesin lupa, jos toiminnasta voi aiheutua suuronnettomuusvaaraa. Lupavelvoite koskee myös sellaisten esineiden käsittelyä ja varastointia, jotka sisältävät vaarallisia aineita ja voivat purkautua esineistä varastoinnin tai käsittelyn yhteydessä aiheuttaen suuronnettomuusvaaran. Tällainen vaara on lyijyakkujen murskauksessa ja läjityksessä. 

Laitoksen on tunnistettava ja hallittava turvallisuusriskit 

Lyijyakkujen käsittelyyn liittyy paloriskejä. Lisäksi riskinä on ympäristölle haitallisen lyijyn ja lyijy-yhdisteiden joutuminen maaperään tai vesiympäristöön. Sähkövarausta sisältävät akut saattavat oikosulkuun joutuessaan sytyttää tulipalon. Myös lyijyakkujen sekaan joutuneet litiumioniakut aiheuttavat merkittävän paloriskin. 
– Lupapäätöksessä asetettiin ehtoja erityisesti paloturvallisuutteen liittyen. Hakija tunnisti tulipalot tapahtumaketjuksi, joiden seurauksena kiinteät niukkaliukoiset lyijy-yhdisteet voisivat päästä leviämään laitosalueelta ympäristöön. Palojen tunnistaminen varhaisessa vaiheessa ja palokuorman pitäminen vähäisenä ja erillään syttymislähteistä ovat tärkeitä varautumiskeinoja tulipalojen estämisessä, Peippo kertoo.
Jos varautumisesta huolimatta laaja tulipalo pääsee syntymään akkuvarastossa, voi satama-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä aiheutua välitöntä vaaraa rikkihaposta peräisin olevista rikin oksideista. Tukesin valvomilla kemikaalilaitoksilla on velvoite tiedottaa alueella toisilleen ja väestölle mahdollisista onnettomuusvaaroista ja niiden vaikutuksista. 
Tukes valvoo laitoksen toimintaa ja tekee sinne käyttöönottotarkastuksen sekä määräaikaistarkastuksia valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksilla valvotaan, että yritys noudattaa turvallisuusselvityksessään kuvaamia menettelyitä esimerkiksi riskien arvioimisesta, kunnossapidosta, henkilöstön kouluttamisesta sekä onnettomuusharjoitusten järjestämisestä. 

Lyijyakkujen kierrätys säästää ympäristöä ja edistää kiertotaloutta

Jokainen yritys ja kansalainen voi omalta osaltaan edistää kiertotaloutta huolehtimalla akkujen oikeanlaisesta kierrätyksestä. Lyijyakkujen kierrätys vähentää tarvetta louhia uutta materiaalia maaperästä. Akkujen materiaalit käytetään hyödyksi monilla tavoin, esim. valmistamalla uusia akkuja ja akkukoteloita. Viemällä lyijyakut oikeanlaisiin keräyspisteisiin estetään vaarallisten aineiden päätyminen luontoon. 
Lyijyakkujen keräyspisteinä toimivat muun muassa jäteasemat, vaarallisten jätteiden keräyspisteet, akkujen myyjät, autohuollot, romukauppiaat sekä akkukierrätyslaitokset. 
Litiumioniakut eivät kuulu keräyksessä lyijyakkujen sekaan, vaan ne pitää laittaa erikseen vaarallisen jätteen keräykseen. Litiumioniakkuja on esimerkiksi sähkötyökaluissa, sähköpyörissä, läppäreissä ja kännyköissä. 

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.