https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Lämmönsiirtimen huolto on asiantuntijatyötä

Tiivisteellinen levylämmönsiirrin on yleinen laite teollisuudessa, koneenrakennuksessa ja kiinteistötekniikassa. Sillä on paljon käyttökohteita, ja laitteella on lukuisia etuja muihin lämmönsiirrintyyppeihin verrattuna. Huoltovapaa se ei kuitenkaan ole, vaan ennemminkin päinvastoin: huollettavuus, muunneltavuus ja korjattavuus ovat sen olennaisia ominaisuuksia ja etuja. Huolto- ja muutostyöt vaativat kuitenkin monenlaista tietoa ja osaamista.

Levylämmönsiirrin on monessa sovelluksessa kriittinen laite, ja sen toimintahäiriö voi vaarantaa koko tuotantoprosessin jatkumisen. Toisaalla taas siirtimiä käytetään lämmön talteenottoon ostoenergian tarpeen vähentämiseksi, jolloin siirtimen likaantuminen voi heikentää käyttötaloutta olennaisesti. Kun tehot ovat suuria ja energia kallista, lämmön talteenottosiirtimen pesun takaisinmaksuajaksi on laskettu paikoin vain muutamia kuukausia.

Likaantuminen ongelmana

Lämmönsiirtopintojen likaantuminen on levysiirtimien useimmin esiin tuleva ongelma. Jo hyvin ohut likakerros levyn pinnalla heikentää lämmönsiirtoa huomattavasti.

Levypintojen likaantuminen on lähes väistämättä tapahtuva prosessi. Suljetuissa järjestelmissä likaantumista voidaan joissakin sovelluksissa estää kiertoon lisättävillä korroosion- ja kerrostumienestokemikaaleilla, mutta kaikissa kohteissa tämä ei ole mahdollista tai taloudellisesti mielekästä. Tyypillinen esimerkki helposti likaantuvasta kohteesta ovat avoimet jäähdytysjärjestelmät, joissa merivettä käytetään jäähdytykseen. Näissä kohteissa säännöllinen pesu on välttämätöntä.

Painepesuri, happokylpy vai CIP?

Jos levyt ovat vain lievästi likaantuneet, niiden huolellinen pesu painepesurilla voi riittää tehon ja virtaustason palauttamiseksi. Tämä edellyttää luonnollisesti siirtimen avaamista. Pesu on myös tarkkaa työtä, sillä väärään paikkaan osunut vesisuihku irrottaa helposti tiivisteitä.

CIP eli ”Cleaning in Place” on pelkän vastavirtahuuhtelun jälkeen edullisin ja usein riittävä toimenpide kohtuullisesti likaantuneen siirtimen puhdistamiseksi. CIP tarkoittaa siirtimen puhdistamista sitä avaamatta, kierrättämällä valittua pesukemikaalia siirtimessä tarkoitukseen suunnitellulla laitteistolla. Menetelmän etuna siirtimen avaamiseen nähden on nopeus, varsinkin suuremmassa kokoluokassa. Siirtimen avaaminen ja sulkeminen rasittaa lisäksi tiivisteitä ja lyhentää niiden kestoikää.

Levyt happokylvyssä

Levyt happokylvyssä.

Tiivisteiden liimaaminen

Tiivisteiden liimaaminen vaatii huolellisuutta.

Vaikka CIP on näennäisesti yksinkertainen toimenpide, tieto, kokemus ja asianmukainen pesulaitteisto ovat edellytyksiä onnistuneelle pesulle. Pesijän työkalupakissa tulisi olla muutakin kuin yksi happo- ja yksi emäspohjainen pesuaine. Likaantumista ja kerrostumia aiheuttavia epäpuhtauksia on monenlaisia, eikä yleispätevää, kaikkeen mahdolliseen likaan tehoavaa peittausainetta ole tähän päivään mennessä keksitty. Rautasakka, humus, kalkkisaostumat, levät, limat, kuidut ja rasvat ovat tyypillisiä likaantumisen aiheuttajia, ja jokaiselle sakkatyypille on yleensä olemassa ”se oikea” pesuaine, joka kyseisiin kerrostumiin parhaiten tehoaa.

Pesukemikaalien tulee olla tehokkaita, mutta ne eivät saa vaurioittaa levyjä tai tiivisteitä. Oikea kemikaali oikeassa pitoisuudessa ja lämpötilassa sekä oikea vaikutusaika ja tehokas kierrätys suunnanvaihtoineen ovat avainasioita onnistuneeseen kemialliseen pesuun.

Kiireettömissä tilanteissa pesutuloksen varmistamiseksi on hyvä tehdä kyseessä olevasta sakasta liuotuskoe. Tutkimalla sakan liukenemista eri pesunesteisiin saadaan luotettava tieto siitä, mikä pesuneste tehoaa parhaiten juuri kyseessä olevaan saostumaan. Kiiretilanteessa asiantunteva tekijä osaa toki valita tarkoitukseen todennäköisesti sopivimman kemikaalin kokemukseen perustuen. Kemikaalivalinnan tueksi on esimerkiksi yrityksemme koonnut sakkakirjastoomme tiedot sadoissa eri kohteissa vastaan tulleista likatyypeistä ja käytännön pesutuloksiin sekä laboratoriokokeisiin perustuvat tiedot kuhunkin likaan parhaiten tehoavista pesukemikaaleista.

Milloin pestään?

Kemiallisissa pesuissa pesun ajoitus on myös tärkeää. Jos siirrin päästetään liian likaiseksi, jolloin virtauskanavat ovat tukossa, ei kemiallinen pesu välttämättä onnistu. Pesukemikaalit eivät yleensä pysty ”syömään” tietään koko virtauskanavan täyttävän paksun likakerroksen läpi, vaan onnistunut pesu perustuu kemian ja voimakkaan kierrätyksen yhteisvaikutukseen. Jos virtauskanavassa on vielä pieni virtauksen mentävä aukko jäljellä, pahastikin likaantuneen siirtimen CIP-pesu yleensä onnistuu.

Pesutarpeen ja -ajankohdan määrittämiseen on onneksi näppituntuman lisäksi muitakin keinoja. Ideaalitapauksessa siirtimen tehosta on jatkuva mittaus tuotantolaitoksen automaatiojärjestelmässä, ja tehon trendiä seuraamalla voidaan määrittää optimaalinen pesuhetki.

Vaihtoehtoisesti, tai laitoksen omien mittaustietojen puuttuessa, siirtimen teho voidaan mitata ultraäänen kulkuaikaan perustuvalla kannettavalla virtausmittarilla putkien päältä, eli itse prosessin häiriintymättä.

Kun virtausmittaukseen yhdistetään myös lämpötilamittaus putkien pinnalta ennen ja jälkeen lämmönsiirtimen, siirtimen teho saadaan laskettua muutaman prosentin tarkkuudella. Tietoa voidaan käyttää pesutarpeen arviointiin vertaamalla mittaustuloksia suunnitteluarvoihin tai aiempaan käyttödataan. Mittauksella voidaan myös todentaa suoritetun pesun vaikutus.

Levylämmönsiirtimen uudistaminen

Tiivisteet ovat olennainen osa levylämmönsiirtimen rakennetta ja toimintaa. Tiivisteiden kestoikä on rajallinen, käytöstä riippuen muutamasta vuodesta optimaalisissa olosuhteissa yli kymmeneen vuoteen. Käyttöpaine ja -lämpötilat, näiden vaihtelut, virtaavien aineiden ominaisuudet sekä siirtimen avaamistiheys vaikuttavat kaikki yhdessä tiivisteiden kestoikään. Kun tiedetään tiivisteiden käyttöiän lähenevän loppuaan, tai kun vuodot yleistyvät tai levypakka on pahasti likaantunut, on syytä tehdä koko levypakalle perusteellinen uudistaminen.

Levypakan uudistamisessa levyt pestään upottamalla ne pesunesteeseen, tiivisteet vaihdetaan uusiin ja levyt tarkistetaan silmämääräisesti mekaanisten vaurioiden varalta. Tarvittaessa etsitään sisäisen vuodon aiheuttavat reiät lämmönsiirtolevyissä tunkeumanesteen avulla, ja vaurioituneet levyt vaihdetaan uusiin.

Uudistaminen on selvästi CIP-pesua suuritöisempi operaatio, jonka kustannus voi olla lähellä tai joskus ylikin uuden vaihtimen hinnan. Lopputuloksena käyttäjä saa teholtaan uudenveroisen siirtimen ja parantuneen käyttövarmuuden ilman ylimääräisten asennustöiden tarvetta ja useiden viikkojen odotusaikaa.

Yksinkertaisen monimutkaista

Levylämmönsiirrin on näennäisesti yksinkertainen laite, joka kuitenkin kätkee sisäänsä erilaisia hienouksia. Laitteeseen perehtymättömällä tekijällä on monta mahdollisuutta virheisiin. Tiivisteiden liimauksessa ja siirtimen uudelleen kokoamisessa tehdyillä virheillä ei yleensä saada ensiö- ja toisiopuolen aineita sekoittumaan keskenään, vaikka sekin on mahdollista. Suurempana riskinä on, että suunnitellusta poikkeavalla tavalla uudelleen koottu siirrin voi toiminnaltaan olla hyvin erilainen alkuperäiseen verrattuna. Siirtimet kootaan vakio-osista, mutta tarkasti tietokonemalleilla lasketulla tavalla. Poikkeaminen suunnitelmasta voi pahimmillaan johtaa tehon jäämiseen murto-osaan alkuperäisestä tai painehäviöiden huomattavaan kasvuun. Siirtimen huolimattomalla kiristyksellä puolestaan voidaan vaurioittaa levyjä ja saada aikaan hankalasti löydettäviä sisäisiä vuotoja.

Parhaan lopputuloksen ja käyttövarmuuden saavuttamiseksi on perusteltua antaa huolto asiantuntevan palveluyrityksen hoidettavaksi.

Miikka Kirjavainen

Miikka Kirjavainen

KL-Lämpö Oy

miikka.kirjavainen@kl-lampo.com

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021