Tutkimus ja koulutus | 15.2.2019

Laki sähköisistä rahtikirjoista voimaan huhtikuussa

Suomi liittyy huhtikuussa kansainväliseen sopimukseen sähköisistä rahtikirjoista. Sopimukseen liittyminen toteutetaan tiekuljetussopimuslain muutoksella. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimana voimaan 11.4.2019.  

Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa sähköistä rahtikirjaa voidaan käyttää kansainvälisissä kuljetuksissa sopimukseen liittyneiden maiden välillä. Samoin muu kuljetukseen liittyvät asiakirjat voivat olla sähköisessä muodossa.  

Tietojen saaminen paperilta sähköiseen muotoon on edellytys logistiikkasektorin laajemmalle digitalisaatiolle. Sähköisen rahtikirjan käyttö tekee rahtitietojen käsittelystä tehokkaampaa ja nopeampaa. Kun tiedot ovat sähköisessä muodossa se edistää joustavimpien palveluiden luomista ja nopeuttaa kuljetuksia.

Sähköistä rahtikirjaa voidaan käyttää sopimukseen liittyneiden maiden välisessä liikenteessä. Maita on tällä hetkellä yhteensä 18. Kotimaisissa kuljetuksissa sähköistä rahtikirjaa voidaan käyttää silloin, kun rahdin lähettäjä ja vastaanottaja niin sopivat.

YK:n tiekuljetussopimus lainsäädännön taustalla

Suomen tiekuljetussopimuksiin liittyvä lainsäädäntö perustuu YK:n yleissopimukseen. Siinä määritellään kansainväliset pelisäännöt rajat ylittäville kuljetuksille. Näihin kuuluvat myös tiekuljetusten rahtikirjoja koskevat yksityiskohdat. Johdonmukaisuuden vuoksi samat säännöt koskevat lähes sellaisinaan myös Suomen sisällä tapahtuvia kuljetuksia.

Tiekuljetussopimuslaki koskee rahdin lähettäjää ja vastaanottajaa. Se ei velvoita viranomaisia. Viranomaiset voivat kuitenkin hyväksyä sähköiset asiakirjat. Koko kuljetusketjun digitalisaation kannalta on tärkeää, että sähköisiä tietoja voidaan käyttää asioinnissa viranomaisten kanssa. Toistaiseksi tämä perustuu viranomaisten omiin päätöksiin.

Mitä seuraavaksi?

Hyväksymistä viranomaistoiminnoissa edistetään mm. valmisteilla olevassa EU:n asetuksessa. Siinä tullaan määrittelemään tilanteet, joissa viranomaisten on hyväksyttävä kuljetustiedot sähköisessä muodossa.

Sähköisen rahtikirjan käyttöönottoa edistetään myös kansallisesti.  Tätä tarkoitusta varten liikenne- ja viestintäministeriö perusti logistiikan digitalisaatioverkoston kesällä 2017.

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti vahvistaisi lakimuutoksen ja määräisi sen tulemaan voimaan 11.4.2019. 

YK:n yleissopimus kansainvälisistä tiekuljetuksista solmittiin vuonna 1956, ja se astui voimaan heinäkuussa 1961. Tammikuussa 2018 sopimusosapuolia on 55. Suomessa sopimus saatettiin voimaan vuonna 1973 tiekuljetussopimuslailla. Sopimuksen sähköisiä rahtikirjoja koskeva muutos tehtiin vuonna 2008 ja se tuli voimaan vuonna 2011.

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.