Ekomo edistää kiertotaloutta

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ekoteollisuuskeskus Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita, jotka voivat hyötyä toistensa resursseista. 

EKOMO_DSC6249

Helsingin seudun ympäristöpalvelun ekoteollisuuskeskus Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita.

Vuonna 2014 valmistunut Vantaan Energian jätevoimala ja tämän vuoden alussa voimaan tullut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto ovat vähentäneet Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa loppusijoitettavan jätteen määrää merkittävästi. Jätteet ohjataan nykyään pitkälti hyötykäyttöön joko energiaksi tai jalostettaviksi uusiomateriaaleiksi sekä edelleen tuotteiksi. 

– Me etsimme aktiivisesti uusia tapoja hyödyntää alueella aiemmin kaatopaikoille päätyneitä jätteitä. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yhteyteen kehittyy ekoteollisuuskeskus Ekomo , jonka tavoitteena on edistää materiaali- ja resurssitehokkuutta, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelun jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo.

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella syntyy esimerkiksi rakentamisessa vuosittain miljoonia tonneja uusiokäyttöön soveltuvia jätemateriaaleja, joilla voitaisiin korvata neitseellisen luonnon kiviainesten käyttöä teollisuudessa. Uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa on tehokas keino edistää materiaalitehokkuutta ja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. 

Yhden jäte on toisen raaka-aine

Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita, jotka tekevät yhteistyötä sekä keskenään että HSY:n kanssa. 

– Tavoitteenamme on, että alueelle syntyy teollisia symbiooseja, joissa toimijat hyötyvät toistensa resursseista, kuten materiaalivirroista, energiasta ja osaamisesta. Teollisen symbioosin periaatteiden mukaan toinen toimija voi hyödyntää toisen toimijan jätettä, sivuvirtaa ja hukkalämpöä, jolloin jätteiden muodostuminen minimoidaan ja alueella tuotettua energiaa käytetään tehokkaasti, Kouvo jatkaa. 

Jätteiden käsittelytoimintaa varten rakennettu valmis infrastruktuuri luo alustan ja puitteet jätemateriaalien ja sivuvirtojen uudenlaiseen hyötykäyttöön tähtäävälle pilotointi- ja kehitystoiminnalle. Lisäksi alueella on kaatopaikkakaasua käyttävä kaasuvoimala ja biokaasulaitos, joissa tuotetaan jätteistä uusiutuvaa energiaa. Biokaasulaitoksessa hyödynnetään kotitalouksilta kerättyä biojätettä, josta tuotetaan sekä biokaasua sähkön ja lämmön tuotantoon että kompostia mullan valmistukseen. Alue onkin energiaomavarainen pitkälle tulevaisuuteen. HSY pyrkii lisäämään alueen jo entisestään laajaa uusiutuvan energian tuotantoa ja selvittää parhaillaan mahdollisuuksia hyödyntää tuuli- ja aurinkoenergiaa.

Useita innovatiivisia hankkeita käynnissä 

Ekomossa on jo useita hankkeita käynnissä. HSY tarjoaa mahdollisuuden myös uusille kumppaneille tulla edistämään kiertotaloutta. Alueen nykyinen toiminta keskittyy uusiomateriaalien, uusiutuvan energian, biopolttoaineiden sekä lannoitevalmisteiden tuotantoon, pilotointiin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 

Esimerkiksi NCC rakentaa parhaillaan Ekomon alueelle kierrätysasfalttiasemaa. Yritys voi hyödyntää kierrätysasfaltin tuotannossa aiemmin kaatopaikkojen muotoilussa käytetyn jäteasfaltin raaka-aineena lähes sata-prosenttisesti. Tuotanto asfalttiasemalla alkaa keväällä 2017. Tuotantoprosessissa on tarkoitus hyödyntää uusiutuvaa energiaa. 

NCC jalostaa myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta syntyvästä kivilouheesta kierrätyskiviainesta yhteistyössä HSY:n kanssa. Tämä vähentää merkittävästi kiviaineskuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ja päästöjä.

Maa-aineksiin liittyy myös Maapörssi Oy:n toiminta. Yhtiö testaa Ekomossa hiekoitusmurskeen kierrätysmenetelmää parin vuoden ajan. Hiekoitushiekan kierrätys vähentää kalliomurskeen tarvetta ja maankaatopaikkojen täyttymistä. Nykyään käytetylle hiekoitusmurskeelle ei ole juuri muuta käyttöä kuin täytemaana tai vastaavana.

Uusiomateriaalien valmistusta harjoittaa Ekomossa puolestaan Delete Oy, joka valmistaa DeleKivi®-uusiokiviainesta rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvästä betoni-ja tiilijätteestä. Gypsum Recycling Oy sen sijaan vastaanottaa ja jalostaa kipsijätettä raaka-aineeksi kipsiteollisuuteen.

Ekomossa harjoitetaan myös tutkimus- ja kehitystoimintaa. HSY tutkii yhteistyössä yritysten kanssa mahdollisuuksia tuottaa jätevesilietteistä esimerkiksi biohiiltä ja lannoitteita, jotta ravinteet saataisiin mahdollisimman hyvin kiertoon. HSY tutkii myös ravinteiden talteenottoa kasvattamalla levää kaatopaikan suotovesissä.

Energiayhtiö Fortum on myös mukana Ekomon toiminnassa. Yhtiö kehittää parhaillaan hevosen kuivikelannasta ja sahanpurusta energiantuotantoon sopivaa HorsePower-biopolttoainetta. HorsePower tuotetaan ja varastoidaan Ekomon alueella ja toimitetaan Fortumin voimalaitokseen hyödynnettäväksi.

Teksti: Ira Hanf, liiketoiminnan kehityspäällikkö, HSY, ira.hanf(at)hsy.fi

Uusimmat artikkelit

Neste siirtyy Fortumin kotimaiseen tuulisähköön Suomen tuotantolaitoksilla

Neste on tehnyt pitkäikäisen tuulivoimasopimuksen Fortumin kanssa. Tämä vähentää Nesteen tuotantolaitosten sähkönhankinnan epäsuoria hiilidioksidipäästöjä vuositasolla noin 40 kilotonnia.

22.10.2019 | Alan Uutiset

Energiantuotannon verotuksen yhdenmukaistaminen vähentäisi päästöjä

Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät tuntuvasti, jos Suomi poistaisi energiaverotuet fossiilisilta polttoaineilta, arvioivat tutkijat selvityksessään.

15.10.2019 | Tutkimus ja koulutus

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

Uusi moottoroitu sääsuoja edistää puurakentamista

NCC rakentaa Kruunuasunnoille Turun Linnanfälttiin kahta puukerrostaloa, jotka valmistuvat täysin uudenlaisen sääsuojan alla. 

Empower ja Visuon käynnistävät yhteistyön 360°VR-teknologiaa hyödyntävien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä

Empower ja 360° visuaalisten työkalujen toimittaja Visuon ovat aloittaneet yhteistyön, jossa teollisuudelle älykästä kunnossapitoa ja ylläpidon analytiikkapalveluita tarjoava Empower hyödyntää Visuonin 360° VR-teknologiaan pohjautuvaa alustaa Em360° toimitilojen mallinnus- ja etähallintaratkaisussa Suomessa.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.