Ekomo edistää kiertotaloutta

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ekoteollisuuskeskus Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita, jotka voivat hyötyä toistensa resursseista. 

EKOMO_DSC6249

Helsingin seudun ympäristöpalvelun ekoteollisuuskeskus Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita.

Vuonna 2014 valmistunut Vantaan Energian jätevoimala ja tämän vuoden alussa voimaan tullut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto ovat vähentäneet Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa loppusijoitettavan jätteen määrää merkittävästi. Jätteet ohjataan nykyään pitkälti hyötykäyttöön joko energiaksi tai jalostettaviksi uusiomateriaaleiksi sekä edelleen tuotteiksi. 

– Me etsimme aktiivisesti uusia tapoja hyödyntää alueella aiemmin kaatopaikoille päätyneitä jätteitä. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yhteyteen kehittyy ekoteollisuuskeskus Ekomo , jonka tavoitteena on edistää materiaali- ja resurssitehokkuutta, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelun jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo.

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella syntyy esimerkiksi rakentamisessa vuosittain miljoonia tonneja uusiokäyttöön soveltuvia jätemateriaaleja, joilla voitaisiin korvata neitseellisen luonnon kiviainesten käyttöä teollisuudessa. Uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa on tehokas keino edistää materiaalitehokkuutta ja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. 

Yhden jäte on toisen raaka-aine

Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita, jotka tekevät yhteistyötä sekä keskenään että HSY:n kanssa. 

– Tavoitteenamme on, että alueelle syntyy teollisia symbiooseja, joissa toimijat hyötyvät toistensa resursseista, kuten materiaalivirroista, energiasta ja osaamisesta. Teollisen symbioosin periaatteiden mukaan toinen toimija voi hyödyntää toisen toimijan jätettä, sivuvirtaa ja hukkalämpöä, jolloin jätteiden muodostuminen minimoidaan ja alueella tuotettua energiaa käytetään tehokkaasti, Kouvo jatkaa. 

Jätteiden käsittelytoimintaa varten rakennettu valmis infrastruktuuri luo alustan ja puitteet jätemateriaalien ja sivuvirtojen uudenlaiseen hyötykäyttöön tähtäävälle pilotointi- ja kehitystoiminnalle. Lisäksi alueella on kaatopaikkakaasua käyttävä kaasuvoimala ja biokaasulaitos, joissa tuotetaan jätteistä uusiutuvaa energiaa. Biokaasulaitoksessa hyödynnetään kotitalouksilta kerättyä biojätettä, josta tuotetaan sekä biokaasua sähkön ja lämmön tuotantoon että kompostia mullan valmistukseen. Alue onkin energiaomavarainen pitkälle tulevaisuuteen. HSY pyrkii lisäämään alueen jo entisestään laajaa uusiutuvan energian tuotantoa ja selvittää parhaillaan mahdollisuuksia hyödyntää tuuli- ja aurinkoenergiaa.

Useita innovatiivisia hankkeita käynnissä 

Ekomossa on jo useita hankkeita käynnissä. HSY tarjoaa mahdollisuuden myös uusille kumppaneille tulla edistämään kiertotaloutta. Alueen nykyinen toiminta keskittyy uusiomateriaalien, uusiutuvan energian, biopolttoaineiden sekä lannoitevalmisteiden tuotantoon, pilotointiin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 

Esimerkiksi NCC rakentaa parhaillaan Ekomon alueelle kierrätysasfalttiasemaa. Yritys voi hyödyntää kierrätysasfaltin tuotannossa aiemmin kaatopaikkojen muotoilussa käytetyn jäteasfaltin raaka-aineena lähes sata-prosenttisesti. Tuotanto asfalttiasemalla alkaa keväällä 2017. Tuotantoprosessissa on tarkoitus hyödyntää uusiutuvaa energiaa. 

NCC jalostaa myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta syntyvästä kivilouheesta kierrätyskiviainesta yhteistyössä HSY:n kanssa. Tämä vähentää merkittävästi kiviaineskuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ja päästöjä.

Maa-aineksiin liittyy myös Maapörssi Oy:n toiminta. Yhtiö testaa Ekomossa hiekoitusmurskeen kierrätysmenetelmää parin vuoden ajan. Hiekoitushiekan kierrätys vähentää kalliomurskeen tarvetta ja maankaatopaikkojen täyttymistä. Nykyään käytetylle hiekoitusmurskeelle ei ole juuri muuta käyttöä kuin täytemaana tai vastaavana.

Uusiomateriaalien valmistusta harjoittaa Ekomossa puolestaan Delete Oy, joka valmistaa DeleKivi®-uusiokiviainesta rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvästä betoni-ja tiilijätteestä. Gypsum Recycling Oy sen sijaan vastaanottaa ja jalostaa kipsijätettä raaka-aineeksi kipsiteollisuuteen.

Ekomossa harjoitetaan myös tutkimus- ja kehitystoimintaa. HSY tutkii yhteistyössä yritysten kanssa mahdollisuuksia tuottaa jätevesilietteistä esimerkiksi biohiiltä ja lannoitteita, jotta ravinteet saataisiin mahdollisimman hyvin kiertoon. HSY tutkii myös ravinteiden talteenottoa kasvattamalla levää kaatopaikan suotovesissä.

Energiayhtiö Fortum on myös mukana Ekomon toiminnassa. Yhtiö kehittää parhaillaan hevosen kuivikelannasta ja sahanpurusta energiantuotantoon sopivaa HorsePower-biopolttoainetta. HorsePower tuotetaan ja varastoidaan Ekomon alueella ja toimitetaan Fortumin voimalaitokseen hyödynnettäväksi.

Teksti: Ira Hanf, liiketoiminnan kehityspäällikkö, HSY, ira.hanf(at)hsy.fi

Uusimmat artikkelit

Monimuotoisuus ja merkityksellinen liiketoiminta ovat hyvää bisnestä

Slushin julkaisemassa uudessa “Entrepreneurship Redefined” -tutkimuksessa selvitettiin, mihin tulevaisuuden menestysyritykset perustuvat. Tuloksista ilmeni, että yrityksen menestystekijöitä ovat monimuotoisuus, liiketoiminnan merkityksellisyys sekä uudenlainen innovatiivinen yhteistyö.

4.7.2020 | Alan Uutiset

EU satsaa kymmeniä miljardeja vetyyn

Euroopan komissio haluaa kymmenien miljardien investointeja vetyyn. Panostus liittyy EU:n elvytyspakettiin, jolla pyritään elvyttämään taloutta koronakriisin iskuista. Vedyn rooli kasvaa erityisesti teollisuudessa sekä raskaan liikenteen ja merenkulun energialähteenä, kertoo Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa. 

Finn Spring hyödyntää lämmön kausivarastointijärjestelmää tilojensa lämmitykseen

Kokkolalainen teknologiayritys Heliostorage toimitti lämmön kausivarastointijärjestelmän juomavalmistaja Finn Springin Toholammin-tehtaalle. Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2019 ja sen avulla kesän aikana keräämällä lämmöllä saatiin lämmitettyä toimistotilat koko kuluneen talven ajan. 

Sähköt saatu kaikille - verkon vaurioita tarkastetaan helikopterilennoilla

Uuno-myrskyn tekemien tuhojen korjaustyöt Kajaven sähköverkkoon on saatu päätökseen. Korjaustöihin osallistui 30:n henkilön ryhmä seitsemän metsäkoneen voimin. Pahimmat vauriot sähköverkkoihin tulivat Kajaanissa ja Sotkamossa välillä Korvanniemi-Kuluntalahti.

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.