Hallitukselta esitys ydinlaitosten turvajärjestelyjen parantamiseksi

Hallitus esittää ydinenergialakiin säännöksiä, joilla varaudutaan ydinlaitoksien uusiin turvallisuusuhkiin, kuten miehittämättömien ilma-aluksien käyttöön. Lainsäädäntöä kehitettäisiin myös vastaamaan paremmin perustuslaissa asetettuja vaatimuksia ydinlaitosten turvahenkilöstön toimintavaltuuksiin ja voimankäyttöön liittyen.

Turvajärjestelyt ovat keskeinen osa ydinenergian käytön turvallisuutta erityisesti ulkoisten uhkien torjunnassa. Toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuessa myös lainsäädännön on pysyttävä mukana kehityksessä.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 13.2.2020 esityksen ydinenergialain, turvallisuuselvityslain ja kaivoslain muuttamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020.

Uusia toimintavaltuuksia droonien varalle ja koirien käyttöön

Ydin- ja säteilyturvallisuuden parantamiseksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ydinlaitosten turvahenkilöille uusia toimivaltuuksia miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttumiseksi. Lisäksi ydinaineen ja ydinjätteen kuljetuksien turvajärjestelyjen sääntelyä täydennettäisiin.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi tyhjentävästi turvahenkilöiden toimivaltuuksista, koulutuksesta ja voimankäyttövälineistä, joista tähän mennessä ei ole ydinenergialaissa säädetty riittävän täsmällisesti. Toimivaltuuksia myös täydennettäisiin esimerkiksi koiran käyttämisen osalta.  

Muutoksen taustalla on myös turvahenkilöiden oikeusturvan parantaminen, koska heillä on laitosympäristössä merkittäviä toimivaltuuksia, jolloin myös niiden käytön edellytyksestä ja reunaehdoista tulee olla selkeät säännöt. Käytännössä ehdotetut säännökset eivät merkitse merkittävää muutosta nykytilanteeseen.

Turvallisuusselvityksien ala laajenee ja lääkärille ilmoitusoikeus

Turvallisuusselvityslakiin ehdotetaan laajennusta siitä, keille ydinlaitosten toimintaan liittyville henkilöille suppea turvallisuusselvitys voitaisiin tehdä. Säännös ehdotetaan koskemaan nyt myös ydinjätteiden kuljetuksia ja tilanteita, joissa laitoksen suunnitteluun tai rakentamiseen osallistuva henkilö ei fyysisesti vieraile ydinlaitosalueella. Lisäksi ydinenergialakiin ehdotetaan velvoitetta turvallisuusselvitysten tekemisestä tietyissä tilanteissa.

Lakiin ehdotetaan myös uusi säännös turvahenkilöiden ja laitoksen valvomohenkilöstön vuosittaisista terveystarkastuksista. Tarkastuksilla varmistettaisiin turvallisuuden kannalta keskeisten henkilöiden soveltuminen tehtäviinsä terveydentilansa puolesta.

Lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö saisi oikeuden tehdä ilmoituksen ydinlaitoksen luvanhaltijalle, Säteilyturvakeskukselle ja poliisille, jos hän perustellusta syystä katsoo, että henkilö ei sovellu hoitamaan tehtäviään ja voi olla vaaraksi ydin- tai säteilyturvallisuudelle.

Julkista kuuluttamista ja hallintoasioiden muutoksenhakua yhdenmukaistetaan

Hallituksen esitykseen sisältyy myös ehdotus ydinenergialain ja kaivoslain säännöksien yhdenmukaistamisesta muuttuneiden julkista kuuluttamista ja hallintoasioiden muutoksenhakua koskevien yleislakien kanssa.

Ydinenergialain kuuluttamisen osalta käytäntö muuttuisi niin, että kuulutuksen tulisi tilanteen mukaan olla nähtävillä vähintään 14 mutta enintään 30 vuorokautta. Kaivoslain osalta teknisluonteisten uudistusten lisäksi on tarkoitus korvata lupapäätösten julkipanomenettely kuulutusmenettelyllä ja tarkentaa sitä, kenelle lupapäätöksestä tulee tiedottaa.

Uusimmat artikkelit

21.2.2020 | Alan Uutiset

Business Finland: "Koronaviruksen vaikutukset suomalaisiin yrityksiin eivät ole vielä laajasti nähtävillä"

Noin puolet suomalaisyrityksistä arvioi, ettei koronavirusepidemia juurikaan vaikuta liikevaihtoon tai vientiin lyhyellä aikavälillä. Kolmasosa arvioi, että vaikutukset ovat joko kielteisiä tai hyvin kielteisiä lyhyellä aikavälillä, selviää Business Finlandin toteuttamasta kyselystä.

21.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto vahvistaa energiatutkimustaan

Vaasan yliopiston energiatutkimuksen tavoitteena on pyrkiä vastaamaan joustavan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Tutkimusta tehdään muun muassa tulevaisuuden älykkäisiin energiajärjestelmiin ja -verkkoihin, uusiin polttoaineisiin sekä teollisuuden ja alueellisiin kiertotalouden ratkaisuihin liittyen.

Työhyvinvointi on kahden kauppaa

Työ teollisuuden alalla on kuormittavaa, ja kuormitusta kasvattaa entisestään työn epäsäännöllisyys. Vuorotyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairausten riskiä, mutta haittojen vähentämiseen voivat vaikuttaa niin työntekijä kuin työnantajakin.

Boomin dataintegraatiopalvelu IFS:n asiakkaiden käyttöön

IFS:n kenttähuollon ratkaisut, toiminnanohjausjärjestelmät ja kunnossapidon järjestelmät hyödyntävät jatkossa Boomin tarjoamia integraatiomahdollisuuksia yhdistämällä laajat ja nopeasti muuttuvat tietojoukot sovelluksiinsa.

Ratkaisu sähköautojen akkuongelmaan?

Lontoon UCL:n (University College of London) ja Kiinan tiedeakatemian tutkijat ovat kehittäneet ja osoittaneet uuden taivutettavan, grafeenista valmistetun superkondensaattorin, joka lupaa ratkaista sekä sähköautojen että kannettavien laitteiden akkuongelmat. Asiasta kertoi ETN.fi-verkkosivusto.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.