Hallitukselta esitys ydinlaitosten turvajärjestelyjen parantamiseksi

Hallitus esittää ydinenergialakiin säännöksiä, joilla varaudutaan ydinlaitoksien uusiin turvallisuusuhkiin, kuten miehittämättömien ilma-aluksien käyttöön. Lainsäädäntöä kehitettäisiin myös vastaamaan paremmin perustuslaissa asetettuja vaatimuksia ydinlaitosten turvahenkilöstön toimintavaltuuksiin ja voimankäyttöön liittyen.

Turvajärjestelyt ovat keskeinen osa ydinenergian käytön turvallisuutta erityisesti ulkoisten uhkien torjunnassa. Toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuessa myös lainsäädännön on pysyttävä mukana kehityksessä.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 13.2.2020 esityksen ydinenergialain, turvallisuuselvityslain ja kaivoslain muuttamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020.

Uusia toimintavaltuuksia droonien varalle ja koirien käyttöön

Ydin- ja säteilyturvallisuuden parantamiseksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ydinlaitosten turvahenkilöille uusia toimivaltuuksia miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttumiseksi. Lisäksi ydinaineen ja ydinjätteen kuljetuksien turvajärjestelyjen sääntelyä täydennettäisiin.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi tyhjentävästi turvahenkilöiden toimivaltuuksista, koulutuksesta ja voimankäyttövälineistä, joista tähän mennessä ei ole ydinenergialaissa säädetty riittävän täsmällisesti. Toimivaltuuksia myös täydennettäisiin esimerkiksi koiran käyttämisen osalta.  

Muutoksen taustalla on myös turvahenkilöiden oikeusturvan parantaminen, koska heillä on laitosympäristössä merkittäviä toimivaltuuksia, jolloin myös niiden käytön edellytyksestä ja reunaehdoista tulee olla selkeät säännöt. Käytännössä ehdotetut säännökset eivät merkitse merkittävää muutosta nykytilanteeseen.

Turvallisuusselvityksien ala laajenee ja lääkärille ilmoitusoikeus

Turvallisuusselvityslakiin ehdotetaan laajennusta siitä, keille ydinlaitosten toimintaan liittyville henkilöille suppea turvallisuusselvitys voitaisiin tehdä. Säännös ehdotetaan koskemaan nyt myös ydinjätteiden kuljetuksia ja tilanteita, joissa laitoksen suunnitteluun tai rakentamiseen osallistuva henkilö ei fyysisesti vieraile ydinlaitosalueella. Lisäksi ydinenergialakiin ehdotetaan velvoitetta turvallisuusselvitysten tekemisestä tietyissä tilanteissa.

Lakiin ehdotetaan myös uusi säännös turvahenkilöiden ja laitoksen valvomohenkilöstön vuosittaisista terveystarkastuksista. Tarkastuksilla varmistettaisiin turvallisuuden kannalta keskeisten henkilöiden soveltuminen tehtäviinsä terveydentilansa puolesta.

Lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö saisi oikeuden tehdä ilmoituksen ydinlaitoksen luvanhaltijalle, Säteilyturvakeskukselle ja poliisille, jos hän perustellusta syystä katsoo, että henkilö ei sovellu hoitamaan tehtäviään ja voi olla vaaraksi ydin- tai säteilyturvallisuudelle.

Julkista kuuluttamista ja hallintoasioiden muutoksenhakua yhdenmukaistetaan

Hallituksen esitykseen sisältyy myös ehdotus ydinenergialain ja kaivoslain säännöksien yhdenmukaistamisesta muuttuneiden julkista kuuluttamista ja hallintoasioiden muutoksenhakua koskevien yleislakien kanssa.

Ydinenergialain kuuluttamisen osalta käytäntö muuttuisi niin, että kuulutuksen tulisi tilanteen mukaan olla nähtävillä vähintään 14 mutta enintään 30 vuorokautta. Kaivoslain osalta teknisluonteisten uudistusten lisäksi on tarkoitus korvata lupapäätösten julkipanomenettely kuulutusmenettelyllä ja tarkentaa sitä, kenelle lupapäätöksestä tulee tiedottaa.

Uusimmat artikkelit

21.7.2020 | Alan Uutiset

Clean Steel aloittaa yhteistyön kansainvälisen sellujätin kanssa

Clean Steel on tehnyt sopimuksen Uruguaylaisen Montes del Platan sellutehtaan kanssa. Stora Ensolla ja Arauconille kuuluvan yhteisyrityksen tuotantolaitos sijaitsee Lounais-Uruguayssa, Punta Pereirasssa. Lyhytkuitusellua tuottava tehdas aloitti toimintansa vuonna 2014 ja sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa tonnia.

Saksalaisjätti Schaeffler lanseeraa suomalaisen partneriverkoston avulla kehitetyn kunnonvalvontajärjestelmän

Saksalainen auto- ja teollisuusalan yritys Schaeffler on toteuttanut kunnonvalvontajärjestelmänsä OPTIME:n suomalaisen partneriverkoston avulla. Saksalaisyhtiö on jo aikaisemmin perustanut tuotekehitystiimin Suomeen ja nyt yhteistyöllä luotua tuotetta lanseerataan kaupallisesti.

Pauligilla on Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet

Paulig kertoo noudattavansa Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets asettamia ilmastotavoitteita. Yhtiön tavoitteena on vähentää 80 prosenttia oman toiminnnan luomista kasvihuonepäästöistä ja 50 prosenttia arvoketjujen päästöistä vuoteen 2030 mennessä. 

EVA: Talouskriisi on suomalaisten suurin uhka

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n julkaisemassa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka uhkaavina suomalaiset pitävät maailmalla ja Suomessa tapahtuvia konflikteja ja kriisejä omalle ja läheistensä turvallisuudelle. Eniten pelkoa suomalaisissa herätti uusi laajamittainen talouskriisi (77 prosenttia vastaajista) sekä toiseksi eniten pandemiat ja tartuntataudit (72 prosenttia vastaajista).

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.