Onko nolla tapaturmaa saavutettavissa? 5 vinkkiä turvallisempaan teollisuusympäristöön

"Tavoitteena nolla tapaturmaa" on tuttu julistus työyhteisöissä kautta Suomen, mutta yksikään yritys ei pääse tavoitteeseen vain toivomalla vähän kovempaa.

architecture-blur-bright-1329061

Erityisesti teollisuusympäristössä ja korkean riskin työsuoritteissa – missä virhe voi pahimmillaan maksaa hengen – työnjohdon, työntekijöiden ja työmaan eri toimijoiden välinen yhteistyö on avainasemassa.

Suunnitelmallisuudella säästöjä

Suunnitelmallisuus on työturvallisuuden peruspilari. Työmaan kaikkien toimijoiden, niin suurten kuin pienten, on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä. 

Suunnitelmallisuuden ja perusteellisen perehdytyksen ansiosta kaikki tietävät, mitä töitä työmaalla tehdään ja miten niitä porrastetaan, mitä suojaimia käytetään, millaista kalustoa työmaalla liikkuu, paljonko ihmisiä siellä työskentelee, millaisia muutoksia uuden organisaation mukaantulo työmaalla vaatii ja miten hätätilanteessa toimitaan.

Huolehtimalla yllä mainituista tekijöistä työturvallisuuden lisäksi paranee merkittävästi myös työn tehokkuus. Jo työtapaturmat yksinään aiheuttavat

Suomessa satojen miljoonien eurojen kustannukset joka vuosi, ja kun siihen lisätään vielä paremman tehokkuuden myötä aikasäästöt ja parhaimmillaan lyhentyneet huoltoseisokit, ovat kustannussäästöt valtavia.

Monella nollaa työtapaturmaa tavoittelevalla yrityksellä lähtökohdat ovat pääsääntöisesti hyvällä tolalla: työohjeet ovat selkeät, ennakoivat turvallisuustoimenpiteet hallussa, työn vaaranpaikat tunnistetaan ja riskit osataan minimoida. 

Organisaatioilla on lisäksi käytännöt  työturvallisuuden mittaamiseen , joskin tavallisesti mittarit ovat määrällisiä. Mittareina voivat toimia esimerkiksi työntekijöiden tekemien turvallisuushavaintojen määrä, havaintokierrosten säännöllisyys tai riskiarviointien määrä.

Pelkkä määrien mittaaminen ei kuitenkaan riitä. Huomio on kiinnitettävä siihen, kuinka työturvallisuustoimenpiteistä saadaan entistä laadukkaampia.

Avoimuus on avain turvalliseen toimintaympäristöön

Työturvallinen toimintatapa on organisaatiolle merkittävä kilpailuetu. Sen ei kuitenkaan pidä olla liiketoimintasalaisuus, vaan turvallisuuteen liittyviä huomioita, toimenpiteitä ja kehityskeinoja pitäisi jakaa mahdollisimman avoimesti myös kilpailevien yritysten kesken.

Vaikka puhunkin kilpailuedusta, on syytä muistaa, ettei työturvallisuus suinkaan ole keino kilpailla toista vastaan vaan tarkoituksena on varmistaa, että jokainen työmaalla työskentelevä pääsee päivän päätteeksi kotiin terveenä.

Avoimuus vaatii jatkuvaa vuoropuhelua johtoportaan, työntekijöiden ja eri toimijoiden välillä. Mikä tärkeintä, vuoropuhelun on tapahduttava siellä, missä työtä tehdään, ei vain yritysjohdon palaverihuoneessa suljettujen ovien takana. 

Paras tapa saavuttaa nollan työtapaturman tavoite on sitouttaa jokainen työmaalla työskentelevä yksilö toimimaan paremmin ja tarjota heille tukea myös ulkopuolelta.

Näillä viidellä keinolla kohti nollaa tapaturmaa

Näillä viidellä keinolla onnistut kehittämään “ihan hyvällä mallilla” olevista turvallisuustoimenpiteistä entistä laadukkaampia ja kehität koko työyhteisön turvallisuuskulttuuria.

1 - Kannusta työntekijöitä toimimaan

Monet yritykset ovat onnistuneet sitouttamaan työntekijöitään havainnoimaan riskejä. Pelkkä havainnointi ja riskeistä raportointi ei kuitenkaan riitä, vaan vaaranpaikat on myös korjattava. Prosessin läpikäyntiä on nopeutettava siten, että puutteet korjataan laadukkaasti ja mielellään välittömästi.

Näkemykseni mukaan suuri osa työturvallisuuspuutteista on mahdollista korjata heti:

  • Kulkuväylällä lojuva letku, joka aiheuttaa kompastumisriskin. 
  • Työsuojainten puuttuminen tai vääränlainen käyttö. 
  • Kielletylle alueelle astuminen. 
  • Väärin merkitty työskentelyalue. 

Näiden korjaaminen sekä toimintaan puuttuminen on mahdollista jokaiselle välittömästi havainnon tehtyään. 

Toisen ihmisen toimintaan puuttuminen voi olla vaikeampaa, mutta on hyvä huomioida, että tällä puuttumisella voit parhaimmillaan pelastaa toisen hengen. Turvallisuuspuutteisiin puuttuminen ja korjaavien toimintojen välitön tekeminen ovat erinomaisia kiitoksen ja palkitsemisen paikkoja.

2 - Puhuminen ja kuunteleminen kunniaan

Työturvallisuudesta pitää pystyä puhumaan myös oman organisaation ulkopuolelle ja mikä tärkeintä, viestiä on kyettävä kuuntelemaan loukkaantumatta. Jo perehdytyksestä alkaen työntekijöitä on hyvä muistuttaa, ettei puuttuvista suojaimista tai riskialttiista työskentelytavasta huomauttaminen ole näsäviisasta naljailua vaan välittämistä – puolin ja toisin.

Huomattavasti ilkikurisempaa olisi raportoida laiminlyönnistä asianomaisen selän takana ja antaa pahimmassa tapauksessa työtapaturman tapahtua siihen puuttumatta.

3 - Käsitelkää havaintoja yhdessä

Ennakoivan toiminnan laadun parantaminen vaatii havaintojen käsittelyä yhdessä. Yksi tärkeä työturvallisuuden mittari on työnjohdon säännöllisesti suorittamat turvallisuushavaintokierrokset.

Kierrosten määrä ei kuitenkaan kerro koko totuutta. On aivan sama, montako kierrosta kuukaudessa tai vuodessa tehdään, jos yhdelläkään kierroksella ei havainnoida ainuttakaan puutetta tai jos havainnoista – niin negatiivisista kuin positiivisista – ei keskustella tapahtumahetkellä asianomaisten kanssa.

Auta työntekijöitä ymmärtämään, miksi työpisteellä asiat tehdään tietyllä tavalla. Sen voi tehdä myös positiivisen kautta: kun näet täydellisesti rajatun työmaan, kysy työn suorittajilta, miksi he ovat rajanneet alueen juuri tällä tavoin. 

Työtä aloittaessa työntekijä käy läpi annetut ohjeet, mutta usein myös seuraa toverin tekemisiä ja toistaa saman perässä. Tällöin saatetaan toimia oikein, vaikka ei edes ymmärretä miksi. Huonossa tapauksessa toistetaan virheellinen työskentelytapa, jonka joku toinen jälleen kopioi.

Siksi pelkkä ohjeistus ei riitä, vaan työnjohdon tehtävä on auttaa työntekijöitä ymmärtämään syyt työtapojen taustalla. Vain ymmärrystä lisäämällä turvallisuuskin voi lisääntyä.

4 - Laajenna keskustelu koko työyhteisöön

Havainnot ja turvallisuuspuutteet – positiivisia kokemuksia unohtamatta – on tuotava kaikkien tietoon. Hyvä tapa tähän on viikoittainen turvatuokio eli lyhyt tilaisuus, missä työnjohto ja työntekijät keskustelevat yhdessä työturvallisuutta koskevista asioista.

Turvatuokion tarkoitus ei ole olla työnjohdon yksinpuhelua vaan avoin vuoropuhelu, jossa keskustelu kulkee ja näkemykset vaihtuvat molempiin suuntiin. Säännöllinen turvatuokio on työyhteisön oma foorumi, missä ymmärrys ja näkökulmat kasvavat kohisten kaikkien eduksi.

5 - Varmista johdon sitoutuminen

Johdon sitoutuminen ei tarkoita sitä, että johdon edustaja kertoo raporteissaan tai muussa viestinnässä turvallisuuden olevan tärkeää, vaan sitoutumisen pitää näkyä konkreettisesti myös kentällä.

Palaan jälleen avoimuuden ja vuoropuhelun merkitykseen. Johdon edustajan läsnäolon merkitys työyhteisölle on erittäin suuri, erityisesti kun kiinnostus työtä ja turvallisuutta kohtaan ovat aitoja. 

Johdon tulisi rohkaista kentällä työskenteleviä kysymään mieltä askarruttavista asioista. Keskustelemalla ja kysymällä osoitetaan arvostus henkilöiden työpanosta ja turvallisuutta kohtaan sekä näytetään esimerkkiä, joka vaikuttaa arjen tekemiseen.

Työturvallisuus ei ole rakettitiedettä tai vaadi tohtorintutkintoja vaan ennen kaikkea tervettä maalaisjärkeä, kommunikointitaitoja ja aitoa välittämistä. Kyse on ihmisen perustaidoista eli kyvystä havainnoida, ajatella toisen parasta ja saada suunsa avatuksi tarpeen vaatiessa.

Tukea on oltava saatavilla myös oman työyhteisön ulkopuolelta. Viestimällä työturvallisuudesta organisaation eri yksikköjen välillä – sekä yhteisen työmaan jakavien yritysten välillä – voimme kaikki oppia toisiltamme, luoda tuoreita lähestymistapoja ja kehittää toimintaamme saavuttaaksemme  nollan työtapaturman tavoitteen .

Artikkelin on kirjoittanut Liiketoimintapäällikkö Erkki Mäkelä, L&T

Uusimmat artikkelit

K-ryhmän uusi energiankierrätysjärjestelmä leikkaa ruokakauppojen lämmönkulutuksen jopa 95 prosenttia

K-ryhmä ja Granlund ovat kehittäneet K-ruokakaupoille energiankierrätysmallin, jolla lämmönkulutus pienenee parhaimmillaan 95 prosenttia ja joka muuttaa kiinteistön kerralla energian osalta lähes hiilineutraaliksi. Päästösäästöt vastaavat vajaan seitsemän tuhannen asukkaan kunnan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

10.12.2019 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto rakentaa kiertotalouden ekosysteemiä jäte-energia-alalle

Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBIC ryhtyy rakentamaan kiertotalouden tiekarttaa ja ekosysteemiä jäte-energia-alalle yhdessä alan toimijoiden kanssa. Uusia ratkaisuja kaivataan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, aiemmin jätteeksi luokiteltujen sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja hukan minimointiin liittyen.

10.12.2019 | Alan Uutiset

Rakennuskonevuokraus kääntyy ensi vuonna taas kasvuun

Suomen talouden ja rakentamisen aiempaa hieman myönteisemmät odotukset näkyvät rakennuskoneiden vuokrakysynnässä sekä kuluvana että ensi vuonna. Maailmantalouden näkymissä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia: kasvuvauhti hiipuu, mutta taantumaa ei ennakoida.  Vuonna 2021 sekä rakentamisen että rakennuskoneiden käytön ennakoidaan vähenevän selvästi, Forecon Oy:n tuoreesta selvityksestä käy ilmi.

Tieto-ohjautuvia menetelmiä laakerien kunnonvalvontaan

Laakerit ovat yleisin koneissa käytettävä komponentti ja vioittunut laakeri yleisin syy koneiden rikkoutumiseen. Heikkokuntoinen laakeri voi rikkoutuessaan aiheuttaa äkkinäisen konerikon, jonka seuraus saattaa olla merkittävä taloudellinen tappio – tai pahimmillaan ihmishenki. Uusi väitöstutkimus hyödyntää tieto-ohjautuvia menetelmiä ja ohjelmistoarkkitehtuuria laakerien kunnonvalvonnassa.

Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä – Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Puhtaiden osien merkitys sähköautoteollisuudessa haastaa laitetoimittajat

FinnSonic Oy on saanut historiansa suurimman ultraäänipesulinjatilauksen. Noin kahden miljoonan euron arvoinen linja toimitetaan keväällä 2020 Saksaan sähköautoteollisuuden tarpeisiin.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.