Selvitys: Sisäilmaan liittyvät oireet yleisempiä työpaikalla kuin kotona

Noin joka viides työikäinen nainen ja joka kymmenes työikäinen mies kokee saaneensa oireita työpaikkansa sisäilmasta viimeisen 12 kuukauden aikana. Työpaikoilla oireilua on huomattavasti enemmän kuin kotona. Eniten oireita koettiin hoito- ja opetusalalla kunnissa. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Kuntaliiton laatimasta selvityksestä.

pexels-photo-313690

Kuva: energepic.com, Pexels

Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyaineiston mukaan oireilu työpaikoilla lisääntyi vuosina 2011–12 ja 2015–17 verrattuna aikaisempaan aineistoon 1996–99.

Kunta-alan työpaikoilla työympäristöön liittyviä oireita koettiin vuosina 2015–17 yleisemmin kuin valtion ja yksityisen alan työpaikoilla. Yksityisen sektorin ja valtion työpaikoilla oireiden yleisyys ei juuri eronnut toisistaan. Valtion työpaikoilla aineistossa oli lähinnä toimistotyötä ja kunta-alalla merkittävästi hoito- ja opetustyötä tekeviä.

Sisäilmastokyselyjen mukaan oireilun määrä on lisääntynyt, mutta työympäristöstä raportoitujen olosuhdehaittojen määrä ei ole lisääntynyt vastaavasti. Pelkkien sisäilmastokyselyjen avulla ei pystytä arvioimaan, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat oireilun määrän kasvuun. Arvioinnin tekeminen vaatii lisää selvittelyä ja jatkotutkimuksia. Jatkotutkimuksissa tulisikin selvittää, miksi oireilu on selvästi yleisempää työpaikoilla kuin kodeissa ja millainen merkitys työpaikan ja kodin ilman epäpuhtauksilla sekä muilla sisäympäristötekijöillä on oireilun taustalla.

SisäNyt-hankkeen loppuraportti julkaistaan syksyllä 2019.

Kotona oireillaan vähemmän kuin työpaikalla

Sisäilman laatua ja siihen liittyvien terveyshaittojen nykytilaa on selvitetty muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinTerveys2017-tutkimuksen ja Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyaineiston pohjalta.

FinTerveys2017-tutkimuksen mukaan noin joka kolmas nainen ja joka viides mies kokee saaneensa oireita sisäilmasta joskus elämänsä aikana. Oireita koetaan kotona huomattavasti harvemmin kuin työssä. Työikäisistä naisista noin 10 prosenttia ja miehistä 6 prosenttia on joskus saanut kotonaan oireita sisäilmaan liittyen.

Policy brief 6/2019: Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä

SisäNyt-hanke Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolla 

Terveet tilat 2028 -ohjelma valtioneuvoston kanslian sivustolla

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.