https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Toimintatavat ja varusteet varmistavat turvallisen työpaikan

Työnantajan tärkein velvollisuus on riittävän työturvallisuuden varmistaminen. Siihen sisältyy turvallinen työympäristö, turvalliset toimintatavat, oikein valitut suojavarusteet sekä sääntöjen ja määräysten mukainen toimiminen. Koulutetut asiantuntijat auttavat havaitsemaan vaaratekijät, kehittämään toimintatapoja ja valitsemaan oikeat varusteet eri tilanteisiin. Yhteinen sitoutuminen auttaa eteenpäin.

Työnantajan on työterveyslain mukaan tehtävä työpaikasta mahdollisimman turvallinen. Tästä huolimatta Suomessa sattuu vuosittain yli 100 000 työtapaturmaa. Lähes joka viikko joku kuolee työpaikallaan. Lisäksi vuosittain todetaan yli 4 000 ammattitautitapausta. Tilastot kertovat totuuden: parannettavaa on, ja paljon.

Oikein suoritettuna työturvallisuuteen panostaminen ei ole yritykselle kuluerä, vaan investointi. Työturvallisuus lisää yrityksen tuottavuutta vähentyneinä onnettomuuksina ja sairauspoissaoloina. Niinpä työtapaturma- ja sairauspoissaolotilastot ovat hyvä keino verrata omaa toimintaa muihin saman alan toimijoihin.

Yhteistyö auttaa

Hyvää työturvallisuutta ei saavuteta sillä, että hankitaan kaikille samat suojaimet ja määrätään alueet, missä niitä on käytettävä. Erityisesti pienemmissä työyhteisöissä ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttö kannattaa. Alan merkittävimmät toimijat lähtevät uudessa kohteessa liikkeelle työturvallisuusanalyysien kautta.

Erikseen koulutettu ja riittävällä kokemuksella varustettu työturvallisuusasiantuntija näkee tilanteen työpaikalla ”tuorein silmin”, kun siellä työskentelevillä on joskus ”kotisokeus”. Tyypillisessä työturvallisuusanalyysissä kierretään yhdessä paikallisen työsuojeluorganisaation kanssa läpi koko laitos, osasto osastolta. Joka kohteessa käydään läpi siellä suoritettavat toimenpiteet, koneet ja laitteet sekä mahdolliset kemikaalit.

Tyypillisellä laitoskierroksella ulkopuolinen asiantuntija havaitsee lähes aina joitain turvallisuuteen liittyviä kehittämistarpeita, usein varsinaisen katselmusaiheen ulkopuolelta. Hän saattaa esimerkiksi ehdottaa uusia suojakaiteita tai varoituskilpiä.

Katselmuksen jälkeen laaditaan yhdessä laitoksen henkilöstön kanssa yhteenveto, mitä henkilösuojan- ja ensiaputarvikkeita eri alueilla tarvitaan. Tämän jälkeen määritellään aluekohtaisesti, kuinka paljon tarvikkeita hankitaan alueellisiin suojainkaappeihin. Oikea menettely on säilyttää kaikki tarvittavat varusteet käyttöpaikkojen lähellä. Jos ne pitää käydä erikseen noutamassa kauempaa, sovittujen suojainten käyttöä tullaan jossain vaiheessa laiminlyömään.

Perustiedot tarvitaan varmistamaan oikeat toimenpiteet

Asiansa osaava asiantuntija, jolla on riittävä kokemus ja laaja koulutus, auttaa kemikaali-, henkilösuojain- ja ensiapuanalyyseissä. Analyysien tarkoituksena on myös edellä mainittujen tuotteiden järkeistäminen, päällekkäisten tuotteiden karsiminen ja oikean tuotteen toimittaminen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Tämä vapauttaa asiakkaan resursseja ydinosaamiseen. Yrityksen kannalta on tärkeää valita yhteistyökumppani, joka toimii paikallisen työsuojeluorganisaation kanssa yhteistyössä auttaen kehittämään, ylläpitämään ja hallinnoimaan työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Siisteys ja järjestys - tärkeä

Siisteys ja järjestys – tärkeä osa työturvallisuutta.

Kemikaalihallinnassa on otettava huomioon, että tuotteet ja toiminta täyttävät REACHasetuksen vaatimukset. Kemikaalianalyysissä kiinnitetään huomiota ympäristönäkökohtiin, kemikaalien kanssa käytettäviin henkilösuojaimiin sekä hankinta- ja logistiikkaprosessiin. Siinä tarkistetaan myös, ovatko käyttöturvatiedotteet ja kemikaaliluettelot voimassa. Tärkeää on myös ohjata käyttämään kemikaaleja, jotka parantavat työturvallisuutta, vähentävät luonnon kuormitusta ja edistävät kestävää kehitystä.

Suojainanalyysissä käydään paikallisen työsuojeluhenkilöstön kanssa läpi olemassa oleva suojainvalikoima, henkilösuojaimia tarvitsevat kohteet ja se osa riskienhallintasuunnitelmasta, jossa suojaimet on määritelty eri käyttökohteisiin. Samalla todetaan eri kohteiden vaatimat suojainluokat. Suojainten sisäisen jakelun logistiikkaa virtaviivaistetaan, päivitetään suojainmääräykset, opastuskilvet ja poistetaan päällekkäiset tuotteet. Tarkoitus on, että eri osastoilla on juuri ne henkilösuojaimet, joita kyseisellä osastolla tarvitaan.

Ensiapuanalyysissä käydään ensiaputarvikevalmius läpi ottaen huomioon olemassa olevat eri työkohteiden ensiaputarpeet. Analyysissä selvitetään myös, onko käytössä vanhentuneita tuotteita. Puutteellinen opastus on tässä yhteydessä helppo päivittää.

Koulutus ohjaa toimintaa

Asiantunteva suojaintoimittaja antaa opastusta ja koulutusta toimittamistaan tuotteista. Huolto- ja kunnossapitokemikaalien turvallinen käyttö, henkilösuojainten valinta, käyttö ja huolto ja putoamissuojainten oikea käyttö ovat normaalissa koulutuksessa käsiteltyjä aiheita. Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus kouluttaa työntekijöitään työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Usean toimipisteen yrityksissä voidaan usein kopioida yhdessä pisteessä suoritetut työturvallisuus- ja ensiapuanalyysit. Tämä nopeuttaa toimintaa, sillä käytännössä tulee ainoastaan tarkistaa, että menettely- ja toimintatavat ovat samanlaiset. Tämä ei kuitenkaan vähennä koulutuksen ja opastuksen tarvetta. Se on aina suoritettava paikan päällä, jolloin käydään myös läpi suojain- ja ensiapuvarusteiden sijainnit.

Johdon panostus tarvitaan

Yrityksen on hyvä tarkkailla, millä tasolla työsuojelu on käytännössä sekä myös henkisellä tasolla. Huonoimmillaan tilanne on se, että asioihin suhtaudutaan vaistonvaraisesti ja on sopeuduttu riskeihin ja vaaroihin. Työturvallisuus on ikään kuin ”ulkoistettu” työturvallisuushenkilöstölle ja varsinainen johdon osallistuminen puuttuu. Toimintaa leimaa väistely. Väistetään puuttuvia kaiteita ja liukasta lattiaa, ja laitteita käytetään, vaikka tiedetään turvalaitteiden vioista tai puutteista, jne.

Astetta parempi tilanne on, kun johto on sitoutunut työturvallisuuteen, henkilöstö on osallistunut, neuvotaan ja koulutetaan, mutta säännöt ja ohjeet, pelko ja kuri ohjaavat. Tilanne on kehitettävä sellaiseksi, että oma sitoutuminen työturvallisuuteen on vahvaa. Ideointi ja kehittäminen tulevat sisältä ja kaikkia kannustetaan aktiiviseen toimintaan ja tarkkailuun. Välitetään muista ja ollaan ylpeitä omasta toiminnasta.

Johan Lehtonen

Johan Lehtonen

Würth Oy

johan.lehtonen@wurth.fi

Uusimmat artikkelit

20.9.2023 | Alan Uutiset

Valmetin toimittama Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas käynnistettiin

Tänään onnistuneesti käynnistetty tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja sen selluntuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.