https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Toimintatavat ja varusteet varmistavat turvallisen työpaikan

Työnantajan tärkein velvollisuus on riittävän työturvallisuuden varmistaminen. Siihen sisältyy turvallinen työympäristö, turvalliset toimintatavat, oikein valitut suojavarusteet sekä sääntöjen ja määräysten mukainen toimiminen. Koulutetut asiantuntijat auttavat havaitsemaan vaaratekijät, kehittämään toimintatapoja ja valitsemaan oikeat varusteet eri tilanteisiin. Yhteinen sitoutuminen auttaa eteenpäin.

Työnantajan on työterveyslain mukaan tehtävä työpaikasta mahdollisimman turvallinen. Tästä huolimatta Suomessa sattuu vuosittain yli 100 000 työtapaturmaa. Lähes joka viikko joku kuolee työpaikallaan. Lisäksi vuosittain todetaan yli 4 000 ammattitautitapausta. Tilastot kertovat totuuden: parannettavaa on, ja paljon.

Oikein suoritettuna työturvallisuuteen panostaminen ei ole yritykselle kuluerä, vaan investointi. Työturvallisuus lisää yrityksen tuottavuutta vähentyneinä onnettomuuksina ja sairauspoissaoloina. Niinpä työtapaturma- ja sairauspoissaolotilastot ovat hyvä keino verrata omaa toimintaa muihin saman alan toimijoihin.

Yhteistyö auttaa

Hyvää työturvallisuutta ei saavuteta sillä, että hankitaan kaikille samat suojaimet ja määrätään alueet, missä niitä on käytettävä. Erityisesti pienemmissä työyhteisöissä ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttö kannattaa. Alan merkittävimmät toimijat lähtevät uudessa kohteessa liikkeelle työturvallisuusanalyysien kautta.

Erikseen koulutettu ja riittävällä kokemuksella varustettu työturvallisuusasiantuntija näkee tilanteen työpaikalla ”tuorein silmin”, kun siellä työskentelevillä on joskus ”kotisokeus”. Tyypillisessä työturvallisuusanalyysissä kierretään yhdessä paikallisen työsuojeluorganisaation kanssa läpi koko laitos, osasto osastolta. Joka kohteessa käydään läpi siellä suoritettavat toimenpiteet, koneet ja laitteet sekä mahdolliset kemikaalit.

Tyypillisellä laitoskierroksella ulkopuolinen asiantuntija havaitsee lähes aina joitain turvallisuuteen liittyviä kehittämistarpeita, usein varsinaisen katselmusaiheen ulkopuolelta. Hän saattaa esimerkiksi ehdottaa uusia suojakaiteita tai varoituskilpiä.

Katselmuksen jälkeen laaditaan yhdessä laitoksen henkilöstön kanssa yhteenveto, mitä henkilösuojan- ja ensiaputarvikkeita eri alueilla tarvitaan. Tämän jälkeen määritellään aluekohtaisesti, kuinka paljon tarvikkeita hankitaan alueellisiin suojainkaappeihin. Oikea menettely on säilyttää kaikki tarvittavat varusteet käyttöpaikkojen lähellä. Jos ne pitää käydä erikseen noutamassa kauempaa, sovittujen suojainten käyttöä tullaan jossain vaiheessa laiminlyömään.

Perustiedot tarvitaan varmistamaan oikeat toimenpiteet

Asiansa osaava asiantuntija, jolla on riittävä kokemus ja laaja koulutus, auttaa kemikaali-, henkilösuojain- ja ensiapuanalyyseissä. Analyysien tarkoituksena on myös edellä mainittujen tuotteiden järkeistäminen, päällekkäisten tuotteiden karsiminen ja oikean tuotteen toimittaminen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Tämä vapauttaa asiakkaan resursseja ydinosaamiseen. Yrityksen kannalta on tärkeää valita yhteistyökumppani, joka toimii paikallisen työsuojeluorganisaation kanssa yhteistyössä auttaen kehittämään, ylläpitämään ja hallinnoimaan työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Siisteys ja järjestys - tärkeä

Siisteys ja järjestys – tärkeä osa työturvallisuutta.

Kemikaalihallinnassa on otettava huomioon, että tuotteet ja toiminta täyttävät REACHasetuksen vaatimukset. Kemikaalianalyysissä kiinnitetään huomiota ympäristönäkökohtiin, kemikaalien kanssa käytettäviin henkilösuojaimiin sekä hankinta- ja logistiikkaprosessiin. Siinä tarkistetaan myös, ovatko käyttöturvatiedotteet ja kemikaaliluettelot voimassa. Tärkeää on myös ohjata käyttämään kemikaaleja, jotka parantavat työturvallisuutta, vähentävät luonnon kuormitusta ja edistävät kestävää kehitystä.

Suojainanalyysissä käydään paikallisen työsuojeluhenkilöstön kanssa läpi olemassa oleva suojainvalikoima, henkilösuojaimia tarvitsevat kohteet ja se osa riskienhallintasuunnitelmasta, jossa suojaimet on määritelty eri käyttökohteisiin. Samalla todetaan eri kohteiden vaatimat suojainluokat. Suojainten sisäisen jakelun logistiikkaa virtaviivaistetaan, päivitetään suojainmääräykset, opastuskilvet ja poistetaan päällekkäiset tuotteet. Tarkoitus on, että eri osastoilla on juuri ne henkilösuojaimet, joita kyseisellä osastolla tarvitaan.

Ensiapuanalyysissä käydään ensiaputarvikevalmius läpi ottaen huomioon olemassa olevat eri työkohteiden ensiaputarpeet. Analyysissä selvitetään myös, onko käytössä vanhentuneita tuotteita. Puutteellinen opastus on tässä yhteydessä helppo päivittää.

Koulutus ohjaa toimintaa

Asiantunteva suojaintoimittaja antaa opastusta ja koulutusta toimittamistaan tuotteista. Huolto- ja kunnossapitokemikaalien turvallinen käyttö, henkilösuojainten valinta, käyttö ja huolto ja putoamissuojainten oikea käyttö ovat normaalissa koulutuksessa käsiteltyjä aiheita. Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus kouluttaa työntekijöitään työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Usean toimipisteen yrityksissä voidaan usein kopioida yhdessä pisteessä suoritetut työturvallisuus- ja ensiapuanalyysit. Tämä nopeuttaa toimintaa, sillä käytännössä tulee ainoastaan tarkistaa, että menettely- ja toimintatavat ovat samanlaiset. Tämä ei kuitenkaan vähennä koulutuksen ja opastuksen tarvetta. Se on aina suoritettava paikan päällä, jolloin käydään myös läpi suojain- ja ensiapuvarusteiden sijainnit.

Johdon panostus tarvitaan

Yrityksen on hyvä tarkkailla, millä tasolla työsuojelu on käytännössä sekä myös henkisellä tasolla. Huonoimmillaan tilanne on se, että asioihin suhtaudutaan vaistonvaraisesti ja on sopeuduttu riskeihin ja vaaroihin. Työturvallisuus on ikään kuin ”ulkoistettu” työturvallisuushenkilöstölle ja varsinainen johdon osallistuminen puuttuu. Toimintaa leimaa väistely. Väistetään puuttuvia kaiteita ja liukasta lattiaa, ja laitteita käytetään, vaikka tiedetään turvalaitteiden vioista tai puutteista, jne.

Astetta parempi tilanne on, kun johto on sitoutunut työturvallisuuteen, henkilöstö on osallistunut, neuvotaan ja koulutetaan, mutta säännöt ja ohjeet, pelko ja kuri ohjaavat. Tilanne on kehitettävä sellaiseksi, että oma sitoutuminen työturvallisuuteen on vahvaa. Ideointi ja kehittäminen tulevat sisältä ja kaikkia kannustetaan aktiiviseen toimintaan ja tarkkailuun. Välitetään muista ja ollaan ylpeitä omasta toiminnasta.

Johan Lehtonen

Johan Lehtonen

Würth Oy

johan.lehtonen@wurth.fi

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.