Uusia keinoja asbestipurkutyön turvallisuuden parantamiseksi

Työterveyslaitoksen koordinoimassa tutkimushankkeessa kehitettiin ratkaisuja asbestipurkutöiden toteutuksessa paljastuneisiin puutteisiin. Ongelmia esiintyi osastointien, ilmankäsittelylaitteiden ja hengityksensuojainten toimivuudessa. Tulosten pohjalta tuotettiin ja ohjeistettiin käytäntöjä, joiden avulla altistuminen voidaan ennaltaehkäistä. 

asbesti

– Vaikka asbestin käyttö kiellettiin Suomessa jo noin 25 vuotta sitten, tapahtuu altistumista asbestille edelleen asbestipurkutöissä, sanoo vanhempi asiantuntija Markku Linnainmaa Työterveyslaitokselta.

Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen -hank­keessa havaittiin, että asbestipurkajat voivat altistua asbestikuiduille, kun

  • pölyn leviämistä estävän osastoinnin ilma ei vaihdu riittävästi,
  • kohdepoistoja ei käytetä, tai
  • hengityksensuojaimet vuotavat.

Osastoinnin tiiviys, riittävä alipaine ja ilmanvaihto, poistoilman suodatuksen tehokkuus sekä osastointi­alueen siivous purun jälkeen varmistavat purkajien ja alueen muiden toimijoiden tai asukkaiden turvalli­suuden. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin puutteita kaikilla näillä osa-alueilla.

– Turvallisessa asbestipurkutyössä yksikään riskinhallintamenetelmä ei saisi pettää ja niiden tehokkuutta tulee seurata mittauksin, muistuttaa Markku Linnainmaa.

Hankkeessa kehitettiin ja testattiin mittausmenetelmiä, joilla voidaan todentaa osastoinnin, ilmankäsittely­laitteiden ja hengityksensuojainten toimivuus nopeasti ja luotettavasti. Oleellisimmista purkutyön turvalli­suuden varmistavista toimintatavoista laadittiin kuusi tiivistä malliratkaisua.

Ongelmana on puutteellinen ilmanvaihto

Asbestipurkutyökohde yleensä osastoidaan ja alipaineistetaan kuitujen leviämisen estämiseksi. Osastoin­nin riittävä alipaine on yleensä saavutettavissa nykyisillä käytänteillä, mutta ilmanvaihto on usein puutteel­lista. Suurikaan alipaine ei takaa korvausilman jakaantumista ja hyvää huuhteluvaikutusta osastoinnin sisällä.

– Alipaineistuslaitteiden ilmavirrat olivat joskus vain noin puolet valmistajien ilmoittamista, ja noin joka toisessa kenttäkohteissa mitatuista suodatinyksiköistä ilmeni vuotoja, jotka olivat suurimmillaan noin satakertaisia sallittuun tasoon nähden, täsmentää Linnainmaa.

Laboratoriotutkimuksissa saatujen tulosten perusteella osastoinnin ja ympäröivän tilan paine-eroksi suosi­tellaan -10 – -30 pascalia, jotta lainsäädännön mukainen minimitaso, jatkuva 5 pascalin alipaine, saavute­taan kaikissa tilanteissa.

Oikeilla ratkaisuilla osastoinnin ilmanvaihto toimii tehokkaasti

Johtava tutkija Ilpo Kulmala VTT:ltä listaa tehokkaan ilmanjaon ja huuhteluvaikutuksen kannalta huomioi­tavia asioita:

  • Korvausilma pitää yleensä johtaa muualtakin kuin sulkutunnelin kautta. Se voidaan johtaa osas­tointiin joko seinään tehdyn, suodattimella varustetun aukon kautta tai joissakin tapauksissa palauttamalla suodatettua poistoilmaa osastointiin paineentasaimen avulla.
  • Poistoilma-aukko pitää sijoittaa mahdollisimman kauas tuloilma-aukosta.
  • Ilman tilavuusvirran riittävyys pitää varmistaa mittauksin käyttöolosuhteissa ennen purkutöiden aloitusta, jotta voidaan varmistaa riittävä ilmanvaihtuvuus osastoinnin sisällä. Tämä voidaan tehdä tutkimuksessa kehitetyllä tarkalla ja helppokäyttöisellä ilmavirran mittauslaitteistolla.
  • Alipaineistajien ja osastoinnin ulkopuolella olevien kohdepoistoimurien suodattimien toimivuus pitää myös varmistaa mittauksin aina HEPA-suodattimen vaihdon jälkeen ennen purkutöiden aloitusta ja vähintään kerran vuodessa. Mitoituksessa pitää huomioida, että vaatimus ilmanvaihtuvuudesta toteutuu myös kuormitetuilla suodattimilla.

Hengityksensuojain on valittava käyttäjän mukaan ja sen tiiviys on testattava

Asbestipurkajille tehdyissä hengityksensuojainten tiiviystesteissä havaittiin, että noin puolet ei läpäissyt tiiviystestiä naamarin reunoilta tapahtuvan ohivuodon takia.

– Asbestipurkajien suojainten tiiviystestausta on siis tehostettava. Testauksen tulisi olla yleinen toiminta­tapa kaikille purkajille, sanoo erikoistyöhygieenikko Heli Kähkönen Työterveyslaitokselta.

Molemmat testatut hengityksensuojainten tiiviystestausmenetelmät osoittautuivat käyttöön soveltuviksi. Hengityksensuojaimia valittaessa työntekijöiden on päästävä kokeilemaan useita suojanaamarimalleja ja -kokoja, jotta kaikille löytyisi sopiva.

– Lisäksi parta tulee ajaa pois, koska se heikentää suojanaamarien kasvoille tiivistymistä, lisää Kähkönen.

Asbestikartoittajille henkilösertifikaatti ja laboratorioille akkreditointi

Asbestipurkutyön turvallisuuden ja riskienhallinnan lähtökohtana on hyvin toteutettu asbestikartoitus. Nykyisin asbestikartoitukseen liittyy suuria puutteita ja selvitystarpeita. Asbestikartoittajilta pitäisi edellyt­tää pätevyyden osoittavaa henkilösertifikaattia ja näytteitä analysoivilta laboratorioilta riippumattoman tahon toteamaa pätevyyttä eli akkreditointia.

– Jatkossa tulee varmistaa, että tutkimuksessa luodut malliratkaisut otetaan aktiiviseen käyttöön tulosta­malla ja jakamalla niitä työmailla ja linkittämällä niitä asbestityön turvallisuutta käsitteleville internet-sivuille. Isännöitsijöiden, korjausrakennuttajien, viranomaisten ja kansalaisten tietotasoa tulee lisätä, jotta valvonta toimisi nykyistä paremmin, muistuttaa Markku Linnainmaa.

”Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen - AsbTest” -hankkeessa tutkittiin, kehitettiin ja ohjeistettiin sellaisia asbestipurkutyön turvallisuuden mittaus- ja valvontakäytäntöjä, joiden avulla työntekijöiden ja muiden ihmisten asbestialtistuminen voidaan ennaltaehkäistä. Hankkeessa kehitetyillä ja testatuilla mittausmenetelmillä voidaan todentaa osastoinnin, ilmankäsittelylaitteiden ja hengityksensuojainten toimivuus. Tutkimuksen tulosten pohjalta laadittiin suosi­tukset ja malliratkaisut altistumisen ehkäisemiseksi. Tuloksia voidaan soveltaa myös kaikessa muussa korjausrakentamisessa, jossa ilmaan vapautuu terveydelle haitallisia tai vaarallisia altisteita.

Hankkeen koordinaattorina oli Työterveyslaitos ja muina tutkimuslaitoksina Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto (2019 alusta Tampereen yliopisto). Kohdeorganisaatioina olivat Lifa Air Oy Ltd, Oy Teknocalor Ab, STM/työ- ja tasa-arvo-osasto, ASTQ Supply House Oy, Suomen Asbestitekniikka Oy, Veljekset Paupek Oy, Aavi Technologies Oy, Delete Finland Oy, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennusliitto ry, Dustcontrol Fin Oy ja Strong Finland Oy.

Hanketta rahoittivat tutkimuslaitosten lisäksi Työsuojelurahasto, STM ja mukana olleet yritykset.

Uusimmat artikkelit

4.7.2020 | Alan Uutiset

EU satsaa kymmeniä miljardeja vetyyn

Euroopan komissio haluaa kymmenien miljardien investointeja vetyyn. Panostus liittyy EU:n elvytyspakettiin, jolla pyritään elvyttämään taloutta koronakriisin iskuista. Vedyn rooli kasvaa erityisesti teollisuudessa sekä raskaan liikenteen ja merenkulun energialähteenä, kertoo Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa. 

Finn Spring hyödyntää lämmön kausivarastointijärjestelmää tilojensa lämmitykseen

Kokkolalainen teknologiayritys Heliostorage toimitti lämmön kausivarastointijärjestelmän juomavalmistaja Finn Springin Toholammin-tehtaalle. Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2019 ja sen avulla kesän aikana keräämällä lämmöllä saatiin lämmitettyä toimistotilat koko kuluneen talven ajan. 

Teknologiainvestoinnit voivat vähentää liiketoiminnan strategiariskejä – uusi menetelmä tukee päätöksentekoa

Yrityksen investoinnit teknologiaan ovat erittäin tärkeitä menestykselle ja kilpailuedun löytämiselle, mutta ylimitoitetut investoinnit voivat sisältää riskin. Sara Tilabi on kehittänyt tuotantotalouden väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän teknologia- ja osaamisinvestointeihin liittyvän päätöksentekoprosessin tueksi.

Sähköt saatu kaikille - verkon vaurioita tarkastetaan helikopterilennoilla

Uuno-myrskyn tekemien tuhojen korjaustyöt Kajaven sähköverkkoon on saatu päätökseen. Korjaustöihin osallistui 30:n henkilön ryhmä seitsemän metsäkoneen voimin. Pahimmat vauriot sähköverkkoihin tulivat Kajaanissa ja Sotkamossa välillä Korvanniemi-Kuluntalahti.

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.