https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 21.11.2013

Koulutus osana tuotannon tehostamista tarvetta moni- ja syväosaamiseen

Rakennemuutos, uudistaminen ja sopeutuminen ovat päivän sanoja näinä aikoina. Paineet heijastuvat myös teollisuusyrityksiin ja sitä kautta niiden kunnossapitoon. Onko teollisuuden kilpailukyky riittävä verrattuna kilpailijamaihin ja millä tavoin teollisuus saadaan pysymään Suomessa. Mikä on kunnossapidon rooli tässä myllerryksessä?

Sillä aikaa, kun odottelemme uutta Nokiaa, moni perinteinen tuotannonala vaatii toimintojen tehostamista. Kunnossapito nähdään vielä nykyäänkin usein pelkkänä kulueränä etenkin matalasuhdanteen aikana, vaikka kunnossapito pitäisi kokea myös tuotannontekijänä. Tämän päivän kunnossapidon tavoite on parantaa käyttövarmuutta suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti sekä mahdollistaa tuotantotavoitteiden saavuttaminen.

Mitä on tehokas ja nykyaikainen kunnossapito? Onko se jollakin tavalla mitattavissa? Kunnossapidon nykytilaa ja kehittymistä ei voida seurata, jos mittareita ei ole määritelty. Oikeiden mittareiden määrittäminen ei ole helppoa. Ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä mittaria ja lukuarvoa, jota voisi seurata. Kun asia on jossain määrin monimutkainen, on helppo palata vanhaan ajattelutapaan ja tehostaa kunnossapitoa leikkaamalla kustannuksia. Pelkkä kunnossapitokustannusten leikkaaminen ei yleensä tehosta tuotantoa, eikä leikkauksilla saada juurikaan todellisia säästöjä aikaan. Järkevämpää olisi lähteä miettimään, miten kunnossapitoa voidaan tehostaa ja sitä kautta parantaa tuotannon kokonaistehokkuutta.

Mikä on tämänhetkinen kunnossapidon osaamistaso?

Tehokas kunnossapito edellyttää riittävän osaavaa kunnossapitohenkilöstöä. Kunnossapidon tämän hetkinen osaaminen voidaan kartoittaa AEL:n taitotestillä. Taitotesti sisältää useita kysymyspattereita eri osaamisalueilta: Laakeroinnit, voitelu, tehonsiirto, prosessilaitteet, hydrauliikka, pneumatiikka, työturvallisuus, sähkö ja automaatio. Testin laajuutta voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan. Osaamiskartoitukseen pohjautuen saadaan todellista tietoa yrityksen kunnossapidon tämän hetken ammattitaidosta. Koulutusohjelman jälkeen voidaan testi uusia ja havaita osaamisen kehittyminen.

Opetustilanne

Käyttöhenkilöstö on voimavara, jota nykyaikainen kunnossapito hyödyntää. Käyttäjät tuntevat sekä omat koneet että prosessit parhaiten, joten kannattaa hyödyntää käyttöhenkilöstön ammattitaitoa myös koneiden ja laiteiden kunnonseurannassa. Tällä tavoin kunnonseurantaan saadaan kattavuutta ja kunnossapito saa tiedon pienistäkin poikkeamisista koneiden käynnissä ja tuotteen laadussa. Kunnossapidon mahdollisuus reagoida vikoihin riittävän ajoissa paranee. Käyttöhenkilöstö voi myös tehdä omalle koneelle pienimuotoisia korjauksia ja ennakkohuoltotöitä. Taito-testin avulla voidaan kartoittaa myös käyttöhenkilöstön kunnossapidon osaamistarpeet.

On myös esimerkkejä osaamisen laajentamisesta toiseen suunta. Kunnossapidon henkilöstö kehittää osaamistaan koneen käytön ja prosessiosaamisen alueelle. Tuotantolaitoksien tehokkuuden parantamisen eräänä keskeisenä tekijänä on henkilöstön moniosaaminen sekä toimiva yhteistyö eri osastojen välillä. On hyvä huomioida, että moniosaamisen soveltaminen käytäntöön vaatii selkeitä prosessikuvauksia, työohjeita ja jopa uudenlaista tiimin johtamista. Raja- aidat eri ammattiryhmien välillä madaltuvat, kun ollaan valmiita luopumaan perinteisistä toimintatavoista.

Riittääkö pelkkä tekninen osaaminen?

Teknisten kunnossapitoon liittyvän osaamisen lisäksi tarvitaan koulutusta, opastusta ja ohjausta tuotantolaitoksen työnjohtajille ja tiiminvetäjille. Työn johtaminen on nykyisin yhä vahvemmin toiminnanohjausjärjestelmien tehtävänä ja työnjohtajalta odotettu rooli on johtaa ihmisiä eli toimia esimiehenä ja valmentajana. Osaaminen ja toimintatavat ovat kuitenkin usein jäljessä tässä muutoksessa.

Räätälöidyt koulutuspaketit yrityksille sisältävät usein ”kovien” teknillisten koulutusten lisäksi koko henkilöstön työpajoja, missä esimerkiksi yrityksen hyviä toimintatapoja monistetaan eri osastojen tai ammattiryhmien välillä. Työpajoissa kouluttaja toimii lähinnä valmentajana ja koordinoijana, jotta yritys oivaltaa muutostarpeet ja löytää toiminnan pullonkaulat. Yritykset vaativat nykyisin yhä enemmän, että kouluttaminen johtaa todellisiin muutoksiin yrityksen toiminnassa ja prosesseissa. Useimmiten on haasteellisempaa muuttaa yrityksen totuttuja toimintatapoja kuin parantaa henkilöstön teknillistä osaamista. Ihanteellista on kehittää molempia osa-alueita, jotta muutos syntyy ja on pysyvää.

Pätevöintiin valmentavien koulutuksien tarjonta kasvaa

Moniosaamisen lisäksi tarvitaan myös syväosaamista. Tarve on järjestelmälle, minkä avulla voidaan osoittaa riittävä syväosaaminen vaativissa kunnossapitotehtävissä. Kansainvälisiä standardeja apuna käyttäen voidaan riittävä osaaminen sertifioida ja varmentaa. Tyypillisesti standardeissa pätevyys määritellään kirjallisella teoriakokeella ja riittävällä kokemuksella osaamisalueen töistä.

Suomessa järjestetään vuosittain koulutus- ja sertifiointitilaisuuksia värähtelymittausten analysoijille kolmella eri osaamistasolla sekä ensimmäisen tason koulutusta voiteluhuoltohenkilöille. Keväällä 2014 toteutetaan koulutus- ja sertifiointitilaisuus teollisuuden kunnossapidon lämpökamerakuvauksia suorittavalle henkilöstölle. Koulutukset ja sertifioinnit perustuvat kansainvälisiin standardeihin.

Yritykset voivat tulevaisuudessa kiinnittää yhä enemmän huomiota alihankkijoiden osaamistason varmentamiseen. Tätä kehitetään Sytyke-hankkeessa. Siinä on tarkoitus luoda malli, jossa työntekijät voivat osoittaa työtaitonsa sovitulla osaamisalueella ja hankkia siitä sertifikaatin. Näin myös työntekijän työllistymismahdollisuudet paranevat, ja yritys voi varmistua hakijan ammatillisesta osaamisesta.

Kunnossapidon tutkinnot

Kunnossapidon henkilöstön on mahdollista osoittaa ammatillinen osaaminen näyttötutkinnoilla suorittamalla kunnossapitoasentajan tutkinto (Kone- ja metallialan perustutkinto), kunnossapidon ammattitutkinto tai kunnossapidon erikoisammattitutkinto. Tutkintoa suoritettaessa huomioidaan aiempi osaaminen. Puuttuva osaaminen voidaan hankkia näyttötutkintoon valmistavalla koulutuksella, joka koostuu tietopuolisen opetuksen, etäopiskelun ja työssä oppimisen yhdistelmästä.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen käytännön töillä. Perustutkinnon suorittaminen antaa laaja-alaiset perusvalmiudet alan ammatillisiin tehtäviin. Ammattitutkinnon suorittaneella on alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito ja erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee alan vaativimmat työtehtävät.

Timo Virolainen

Timo Virolainen

koulutusasiantuntija

AE L

timo.virolainen@ael.fi

Ari Määttä

Ari Määttä

koulutusasiantuntija

AE L

ari.maatta@ael.fi

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.