Porvoolainen elektroniikkavalmistaja kehitti työmenetelmänsä työntekijöille terveellisemmiksi

Efla Oy kehitti työmenetelmiään terveellisemmiksi työntekijöille. Kehittämistoimet selkiyttivät töitä ja edistivät pullonkaulaohjauksen käyttöönottoa. Työsuojelurahasto rahoitti kehittämishanketta, jota ohjasi Palkkataito Oy kesäkuusta 2017 helmikuulle 2018.

efla

Efla Oy valmistaa komponentteja lentoasemien kiitoteiden ja rullausteiden valaisemiseen, kuten muuntajia, liittimiä, johtosettejä ja liitinsarjoja.

Työmenetelmiä tervehdytettiin paljolti niiden havaintojen perusteella, joita Efla teki Palkkataidon kanssa syksyllä 2016 ja keväällä 2017. Havaintojen mukaan monet työvaiheet aiheuttavat etenkin tuki- ja liikuntaelinhaittoja. Kehittämisessä hyödynnettiin Sujuva työ -hankkeessa (TSR 115496) kehitettyjä osallistamistyökaluja.

Eflassa kehittämiskohteita olivat kokoonpanon, koneistuksen ja pakkaamon työvaiheet. Kehittäminen eteni työntekijöiden ja työnantajan edustajien ryhmissä, ja yhteistoiminta sujui.

Videoista työoppia

Hankeaikana kuvattiin paljon videoaineistoa. Siitä henkilöstö laatii työnopastuksia, jotta sovitut menetelmät ovat opastettavissa uusille ja nykyisille työntekijöille.

Videoituja työmenetelmiä ennen työnopastusaineiston esittelyä ja esittelyn jälkeen verrattiin työpajoissa. Näin päästiin keskustelemaan kehittämistarpeista aiempaa syvällisemmin.

Parannusehdotuksia työtehtäviin kehittivät sekä tuotannon väki että työnjohto.

Tuplatiimi ja työnkulkukaaviot

Työtä kehitettiin myös tuplatiimeissä. Se on Innotiimi Oy:n kehittämää ryhmätyötä, jossa pyritään ratkaisemaan ongelma keksimällä ideoita, joista parhaat valitaan toteutettaviksi. Samalla sitoutetaan ryhmän jäseniä.

Yhteisten käytäntöjen muodostamista edistettiin tekemällä työnkulkukaaviot. Niihin ja videokuvausten antamaan tietoon paneuduttiin työpajoissa.

Työnkulun kuvaus ja sen täydentäminen aikatiedoilla taustoittavat hyvin toiminnan kustannuksia. Tämä mahdollistaa myös turhien työvaiheiden karsimisen.

Vaiheittain käytännöksi

Työmenetelmien kehittämisestä edettiin vaiheittain työn järjestelmälliseen kehittämiseen. Tämä varmistaa, että havaitut parannustoimet saadaan vakiinnutettua.

Vaiheittain etenevä kehittämisohjelma koostui kuudesta itsenäisestä asiantuntijan ohjaamasta tilaisuudesta, joihin osallistuivat yrityksen avainhenkilöt. Kussakin tilaisuudessa johto ja työntekijät tekivät kehitystehtäviä. Niiden tarkoitus oli tuottaa kultakin jaksolta sovittu muutos.

Kehittäminen tavaksi

Hankeaikana tehdyt parannukset työmenetelmissä sujuvoittivat työtä, ja työntekijät kokevat muutokset hyviksi.

Hanke loi myös hyvän pohjan Efla Oy:n jatkokehittämiselle. Yrityksen jatkuvaa kehittämistä edistää Eflan päätös valita työntekijä Työtehoseuran työntutkijavalmennukseen.

Eflassa käynnistettiin myös henkilöstön palkitsemisen kehittäminen.

Lähde: Työsuojelurahaston verkkosivusto

https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=117279#tiedote

Efla Oy

Yritys valmistaa komponentteja lentoasemien kiitoteiden ja rullausteiden valaisemiseen, kuten muuntajia, liittimiä, johtosettejä ja liitinsarjoja. Yritys työllistää noin 40 ihmistä.

  

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.