Porvoolainen elektroniikkavalmistaja kehitti työmenetelmänsä työntekijöille terveellisemmiksi

Efla Oy kehitti työmenetelmiään terveellisemmiksi työntekijöille. Kehittämistoimet selkiyttivät töitä ja edistivät pullonkaulaohjauksen käyttöönottoa. Työsuojelurahasto rahoitti kehittämishanketta, jota ohjasi Palkkataito Oy kesäkuusta 2017 helmikuulle 2018.

efla

Efla Oy valmistaa komponentteja lentoasemien kiitoteiden ja rullausteiden valaisemiseen, kuten muuntajia, liittimiä, johtosettejä ja liitinsarjoja.

Työmenetelmiä tervehdytettiin paljolti niiden havaintojen perusteella, joita Efla teki Palkkataidon kanssa syksyllä 2016 ja keväällä 2017. Havaintojen mukaan monet työvaiheet aiheuttavat etenkin tuki- ja liikuntaelinhaittoja. Kehittämisessä hyödynnettiin Sujuva työ -hankkeessa (TSR 115496) kehitettyjä osallistamistyökaluja.

Eflassa kehittämiskohteita olivat kokoonpanon, koneistuksen ja pakkaamon työvaiheet. Kehittäminen eteni työntekijöiden ja työnantajan edustajien ryhmissä, ja yhteistoiminta sujui.

Videoista työoppia

Hankeaikana kuvattiin paljon videoaineistoa. Siitä henkilöstö laatii työnopastuksia, jotta sovitut menetelmät ovat opastettavissa uusille ja nykyisille työntekijöille.

Videoituja työmenetelmiä ennen työnopastusaineiston esittelyä ja esittelyn jälkeen verrattiin työpajoissa. Näin päästiin keskustelemaan kehittämistarpeista aiempaa syvällisemmin.

Parannusehdotuksia työtehtäviin kehittivät sekä tuotannon väki että työnjohto.

Tuplatiimi ja työnkulkukaaviot

Työtä kehitettiin myös tuplatiimeissä. Se on Innotiimi Oy:n kehittämää ryhmätyötä, jossa pyritään ratkaisemaan ongelma keksimällä ideoita, joista parhaat valitaan toteutettaviksi. Samalla sitoutetaan ryhmän jäseniä.

Yhteisten käytäntöjen muodostamista edistettiin tekemällä työnkulkukaaviot. Niihin ja videokuvausten antamaan tietoon paneuduttiin työpajoissa.

Työnkulun kuvaus ja sen täydentäminen aikatiedoilla taustoittavat hyvin toiminnan kustannuksia. Tämä mahdollistaa myös turhien työvaiheiden karsimisen.

Vaiheittain käytännöksi

Työmenetelmien kehittämisestä edettiin vaiheittain työn järjestelmälliseen kehittämiseen. Tämä varmistaa, että havaitut parannustoimet saadaan vakiinnutettua.

Vaiheittain etenevä kehittämisohjelma koostui kuudesta itsenäisestä asiantuntijan ohjaamasta tilaisuudesta, joihin osallistuivat yrityksen avainhenkilöt. Kussakin tilaisuudessa johto ja työntekijät tekivät kehitystehtäviä. Niiden tarkoitus oli tuottaa kultakin jaksolta sovittu muutos.

Kehittäminen tavaksi

Hankeaikana tehdyt parannukset työmenetelmissä sujuvoittivat työtä, ja työntekijät kokevat muutokset hyviksi.

Hanke loi myös hyvän pohjan Efla Oy:n jatkokehittämiselle. Yrityksen jatkuvaa kehittämistä edistää Eflan päätös valita työntekijä Työtehoseuran työntutkijavalmennukseen.

Eflassa käynnistettiin myös henkilöstön palkitsemisen kehittäminen.

Lähde: Työsuojelurahaston verkkosivusto

https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=117279#tiedote

Efla Oy

Yritys valmistaa komponentteja lentoasemien kiitoteiden ja rullausteiden valaisemiseen, kuten muuntajia, liittimiä, johtosettejä ja liitinsarjoja. Yritys työllistää noin 40 ihmistä.

  

Uusimmat artikkelit

Neste, ReNew ELP ja Licella aloittavat yhteistyön jätemuovin hyödyntämiseksi raaka-aineena

Uusiutuvan dieselin valmistaja Neste, brittiläinen kemiallisen kierrätyksen yhtiö ReNew ELP ja australialainen teknologiakehittäjä Licella tutkivat yhteisessä kehitysprojektissa erilaisten jätemuovien käyttöpotentiaalia polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovien raaka-aineena.

Kauppakeskus Veturin katolle valmistuu yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista

Kouvolassa sijaitsevan Kauppakeskus Veturin katolle valmistuu elokuussa aurinkovoimala. Suomen suurimpiin lukeutuva aurinkovoimala  tuottaa sähköä kauppakeskuksessa sijaitsevalle K-Citymarketille. Veturin kauppakeskus tarvitsee kaukolämpöä lämmittämiseen vain kaikkein kovimmilla pakkasilla.

13.8.2018 | Alan Uutiset

Fortum myy käyttö- ja kunnossapitoliiketoimintansa Naantalissa Turku Energialle

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) keskittää Turun ja Naantalin voimalaitostensa käytön ja kunnossapidon yhdelle palveluntoimittajalle, Turku Energialle. Tällä hetkellä Turun laitoksilla toiminnasta vastaa Turku Energia ja Naantalin laitoksilla Fortum. TSE on Fortumin osaomisteinen yhtiö.

Vesivoimalan uusiminen hyödyttää vesistöä

Savon Voima Oyj on valinnut VEO:n huolehtimaan Vieremällä sijaitsevan Salahmin 1MW:n vesivoimalaitoksen koneistojen kokonaisuusinnasta. Uudistuksessa entiset pienemmät potkuriturpiinit korvataan yhdellä isommalla säädettävällä turpiinilla, jonka avulla vesistön virtaama pystytään pitämään tasaisempana ja voimalan hyötysuhdetta saadaan parannettua.

13.8.2018 | Tutkimus ja koulutus

Puettava teknologia ja lisätty todellisuus mahdollistavat uudet työtavat kunnossapidossa

Puettavaa teknologiaa voidaan käyttää robotin etäohjauksessa ja lisätty todellisuus voi opastaa mobiilia huoltohenkilöä maapallon toiselta puolelta. VTT:n tutkija, diplomi-insinööri Iina Aaltonen havaitsi väitöstyössään, että uusien teknologioiden sovellettavuus ei ole vielä riittävällä tasolla työkäyttöön. Tarvitaan käytännön tietoa työntekijän ja teknologian vuorovaikutuksesta, jotta sovellettavuus ja kalliit teknologiainvestoinnit saadaan käännettyä hyödyiksi ja voitoiksi.

Posti ja Vaisala keräävät tekoälyllä tietoa teiden kunnosta

Suomen Posti ja Vaisala yhdistävät voimansa teiden ja katujen kuntoa mittaavan tekoälylaitteiston käyttöönotossa ja kaupallistamisessa. Vaisalan kehittämä RoadAI -järjestelmä antaa tiestön kunnosta ja liikenneoloista tosiaikaisen tilannekuvan Postin jakeluautojen kameroiden ja Vaisalan antureiden kautta. Pitkällä tähtäyksellä kimppa kehittää älyliikennettä Suomessa.