TRUKKITURVALLISUUTTA voi aina parantaa

Trukkeihin liittyviä työtapaturmia on vuosittain noin 800. Mitkä ovat tapaturmista yleisimmät, ja kuinka juuri niiden määrää voitaisiin helpoiten alentaa? Voiko koulutusta tehostaa? Lisäselvitystä antaa kaksi kokenutta alan asiantuntijaa.

Vakavimpia trukkitapaturmia ovat tyypillisesti esineisiin törmääminen sekä niiden väliin jääminen, laiturilta putoaminen, trukin kaatuminen ja väärinkäytöstä johtuvat tapaturmat. Myös kolarit muiden työyhteisön jäsenten kanssa ovat merkittävä onnettomuusryhmä. Tyypillisin onnettomuuden uhri on 20–25-vuotias avustavaa työtä tekevä henkilö.

Toyota Material Handling Finland Oy:n myyntijohtaja Jukka Heinonen ja työturvallisuusvastaava Kari Jäppinen kertovat, mihin asioihin tulee panostaa onnettomuuksien ja tapaturmien vähentämiseksi:

– Tapaturmien määrää voitaisiin helpoiten alentaa trukinkuljettajien ja muiden työntekijöiden koulutuksella, jolla pyritään lisäämään henkilöstön ymmärrystä trukin oikeasta käytöstä sekä riskitekijöistä. Lisäksi olemme tuoneet markkinoille uuden laitteiston, joka havaitsee trukit ja jalankulkijat varoittaen törmäysvaarasta risteyskohdissa. Käytettävissä on myös kalustonhallintajärjestelmä, jonka avulla kerätään tietoa mm. trukkien törmäyksistä ja niihin liittyvistä kustannuksista. Kerätyn tiedon avulla kyetään ohjaamaan kuljettajien toimintaa sekä tarvittaessa muuttamaan työprosesseja turvallisemmiksi.

– Aktiivikäytössä olevan kaluston keskiikä Suomessa on 6–8 vuotta, joten käyttöturvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä syistä kaluston uusimiseen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että kalusto huolletaan asianmukaisesti, olipa se vanhaa tai uutta, jotta voidaan varmistua työturvallisuusvaatimusten täyttymisestä, he täydentävät.

Turvallisuuskartoitus auttaa kehittämään

Suoritetut varastojen turvallisuuskartoitukset johtavat yleensä seuraaviin ehdotuksiin turvallisuuden kehittämiseksi:

– Tyypillisiä kehitysehdotuksia ovat konemallien muutokset ja kaluston harmonisointi, jolla varmistetaan koneiden todellinen soveltuvuus varastoon. Oikean kapasiteetin varmistaminen on tärkeää koneiden ja lisälaitteiden yhdistelmän nostokyvyn kannalta.

– Valitettavan usein kartoituksissa havaitaan yhdistelmän nostokyvyn olevan riittämätön käsiteltävän taakan painoon ja kokoon verrattuna. Lisäksi koneista saattaa puuttua jopa kokonaan yhdistelmän nostokyvystä kertova kyltti. 

Trukkitapaturmien määrää voidaan

Trukkitapaturmien määrää voidaan helpoiten alentaa trukinkuljettajien ja muiden työntekijöiden koulutuksella.

– Rakennepuolella löytyy usein huomautettavaa hyllyjen vaurioiden korjaamisesta, kohteina siis mm. vaakapalkit, pylväät ja etupylväiden suojat. Myös vaurioituneiden tai puuttuvien hyllyjen kantavuustaulukot ovat herättäneet keskustelua. Varaston layout-suunnittelu ja mahdolliset olemassa olevien hyllyjen muutostyöt kannattaa aina jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Kari Jäppinen

Kari Jäppinen opastamassa.

Jukka Heinonen

Jukka Heinonen.

Saavutettu taso on säilytettävä…

Kuljettajien osaamistaso on varmistettava säännöllisesti:

– Kuljettajan perusosaaminen on varmistettava konekohtaisella käyttöopastuksella. Sen lisäksi on varmistettava kuljettajan ymmärrys työympäristön vaatimuksista sekä riskeistä, jonka jälkeen tulee myös varmistaa kuljettajan käytännön ajotaito ajokokeella. Jatkokoulutus kuljettajille on hyvä tehdä vuosittain, jotta varmistetaan ammattitaidon säilyminen ja viimeisimpien määräysten ja asetusten tietämys.

Tärkein perusta on kuitenkin kuljettajakohtainen asenne trukilla työn tekemiseen. Yritysten tulee miettiä ja luoda yrityskohtainen käytäntö lupien myöntämiseen ja mahdolliseen menettämiseen. Trukki on lainsäädännön mukaan vaarallinen työlaite, jonka ajamiseen edellytetään vähintään 18 vuoden ikää.

…ja edelleen parannettava

Jatkuva kehittäminen ohjaa oikeaan suuntaan:

– ”Läheltä piti”-tilanteita voidaan vähentää valitsemalla tehtävään parhaiten soveltuvat kone ja lisälaite. Tärkeää on myös erottaa varastossa tai tuotantolaitoksessa henkilökulkuväylät sekä trukkiliikennereitit. Risteyskohdissa voidaan hyödyntää apuna automatisoitua havainnointijärjestelmää varoittamassa risteävästä liikenteestä.

– Myös koneiden törmäyksiä raportoivien järjestelmien tuottaman tiedon avulla voidaan parantaa liikennejärjestelyitä sekä kohdentaa koulutusta tarvittaviin osa-alueisiin. Lisäksi on olemassa ratkaisuja varmistamaan, että vain työnantajan kirjallisen ajoluvan saaneet kuljettajat voiJukka Heinonen. vat käyttää koneita.

Martti Hakonen

Martti Hakonen

Promaint-lehti

martti.hakonen@kunnossapito.fi

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.