https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Typpihapon luokituksen muuttuminen voi edellyttää kemikaaliturvallisuussäädösten mukaisia toimia

Typpihapolle on määritetty EU:ssa yhdenmukainen, sitova luokitus- ja merkintävaatimus. Muutos voi vaikuttaa tuotantolaitoksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajuuteen. Muutosta sovelletaan 1.3.2022 alkaen.

happo

Varmista, tuleeko laitoksen tehdä ilmoitus, hakea lupa tai laatia toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys.

Mikä muuttuu?

Typpihapolla on ollut jo aiemmin harmonisoitu luokitus, mutta nyt uutena luokituksena tulee välittömästi myrkyllinen kategoria 1 (Acute Tox. 1). Käytännössä eri vahvuisten liuosten osalta tämä tarkoittaa seuraavia luokituksia: 

  • Yli 70 prosentin typpihappo: Acute Tox. 1, H330
  •  yli 26 prosentin typpihappo Acute Tox. 3
  • 26-13,5 prosentin  typpihappo: Acute Tox. 4
  • alle 13,5 prosentin typpihappo: ei luokitusta

Välittömän myrkyllisyyden osalta toiminnan laajuuden (suhdeluvun) laskennassa käytettävät kemikaalien vähimmäismäärät ovat: Katso taulukko verkkosivulla .

Luokituksen muutoksen myötä toiminnanharjoittajien on tarkistettava käsittelemiensä typpihappoliuosten konsentraatiot ja varmistettava, että toiminnan laajuus on laskettu oikein. Muutos voi tarkoittaa, että tällä hetkellä pelastusviranomaisten valvonnassa oleva kemikaalikohde nousee Tukesin valvontaan ja Tukesin valvonnassa oleva ns. lupalaitos muuttuu toimintaperiaateasiakirjavelvolliseksi tai turvallisuusselvityslaitokseksi. On myös mahdollista, että alle ilmoitusrajan oleva laitos siirtyy luokitusmuutoksen vuoksi pelastusviranomaisen valvontaan. 

Luokituksen siirtymäaika 1. maaliskuuta 2022 asti

Komission delegoitu asetus on tullut voimaan 31.8.2020 ja sitä sovelletaan 1. maaliskuuta 2022 lähtien. 18 kuukauden siirtymäaika antaa toimijoille aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin. Aineet ja seokset voidaan kuitenkin luokitella ja merkitä asetuksen mukaisesti jo ennen siirtymäajan päättymistä.

Miten pitää toimia, jos toiminnan laajuus muuttuu kemikaaliluokitusmuutoksen vuoksi?

  1. Jos laitos käsittelee tai varastoi typpihappoa, varmista luokitusmuutoksen vaikutus kemikaalitoiminnan laajuuteen esim. Kemi-Digin suhdelukulaskurilla.
  2. Jos toiminnan laajuus muuttuu, määräajat kemikaalin luokituksen muuttumisesta johtuville toimenpiteille:
    • Jos toiminnan laajuus muuttuu siten, että toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle tai hakea lupa Tukesilta, on se tehtävä vuoden kuluessa luokituspäätöksen voimaantulosta. 
    • Jos toiminnan laajuus kasvaa siten, että tulee laatia toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys, on ne laadittava vuoden kuluessa luokitusmuutoksesta. Muutosilmoitus toiminnan laajuuden muutoksesta tulee tehdä Tukesiin kolmen kuukauden kuluessa. (VnA 685/2015 51§)

Lisätietoa lupa- ja ilmoitusmenettelyistä

Typpihapon luokitus kokonaisuudessaan

CLP-asetuksen mukautuksessa yli 70 prosentin typpihapolle vahvistettiin luokitus:
hapettava neste, vaarakategoria 2, (erityiset pitoisuusrajat: Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %, Ox. Liq. 3; H272: 70 % ≤ C < 99 %) sekä terveysvaarojen osalta välittömästi myrkyllinen, vaarakategoria 1 (H330) ja ihosyövyttävä, vaarakategoria 1A (H314). 

≤ 70 prosentin typpihapolle vahvistettiin luokitus:
hapettava neste, vaarakategoria 3 (erityinen pitoisuusraja Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 %) sekä terveysvaarojen osalta välittömästi myrkyllinen hengitysteitse, vaarakategoria 3 (hengitysteitse: ATE = 2.65 mg/L (höyryt)) ja ihosyövyttävä, vaarakategoria 1A (erityiset pitoisuusrajat Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 % ja Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %). 
Näin ollen typpihappo …% [C ≤ 70 %] laimennettuna vedellä luokitellaan vaarakategoriaan Acute Tox. 3 yli 26 %:n konsentraatiolla ja vaarakategoriaan Acute Tox. 4 konsentraatiolla 26 % - 13.5 %.

Taustaa CLP-asetuksesta ja luokituksesta

CLP-asetuksen liitteessä VI luetelluille aineille on EU:ssa yhdenmukaistetut, sitovat luokitus- ja merkintävaatimukset. Yhdenmukaistetut vaatimukset koskevat aineita sellaisenaan tai seoksissa liitteessä mainittujen vaaraluokkien osalta. Vaaraluokat, joita ei ole mainittuna liitteessä, on luokiteltava itse, mikäli CLP-asetuksen mukaiset luokituskriteerit täyttyvät. Liitettä päivitetään säännöllisesti ns. teknisillä mukautuksilla eli ATP:lla. 

Euroopan komission delegoituna asetuksena annettu 15. ATP on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 11.8.2020. Liitteeseen VI lisättiin 37 uutta ainetta, päivitettiin 21:n jo liitteessä olevan aineen luokitusta sekä poistettiin 2 ainetta.

Uusimmat artikkelit

Valmet toimittaa automaation Baltian ensimmäiseen kotitalouksien ja kauppojen biojätteitä käsittelevään biokaasulaitokseen

Valmet toimittaa automaation Baltian ensimmäiseen kotitalouksien ja kauppojen biojätteitä käsittelevään biokaasulaitokseen Tallinnaan. BioWOIMA Finland Oy:n rakentama laitos tuottaa biojätteistä biometaania Viron maakaasuverkkoon ja autojen polttoaineeksi korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Sivutuotteina syntyy myös maanparannukseen soveltuvaa biolannoitetta.

21.1.2022 | Alan Uutiset

VTT:n Antti Vasara listaa teknologia-aloja, joilta nousee Suomen seuraavia startup-menestyjiä

VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara listaa uudessa julkaisussaan uudet materiaalit, nanoelektroniikan ja terveysteknologian niin sanotuiksi syväteknologian alueiksi, joilla suomalaisosaaminen voi mullistaa globaalia taloutta ja luoda uutta, kestävää teollisuutta Suomeen.

Laser puolitti rekka-auton peruuttamiseen käytettävän ajan

Kuljetus- ja varastointipalveluja tarjoava yritys Ajomestarit Oy on ottanut Essityn pehmopaperivaraston lastauslaiturilla käyttöön laserit, jotka helpottavat yhdistelmäajoneuvokuljettajien työtä. Laser piirtää maahan vihreän viivan, jota kuljettaja seuraa peruuttaessaan pari-kolmekymmentä metristä autoa lastauslaituriin. 

17.1.2022 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopiston maisterit ja diplomi-insinöörit työllistyvät hyvin

Valtakunnallisen uraseurannan tulokset osoittavat, että Vaasan yliopistosta valmistuneet maisterit ja diplomi-insinöörit työllistyvät hyvin. Vastanneista 97,5 prosenttia oli työllistyneenä vastaushetkellä.

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.

Fazer suunnittelee investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa

Fazer kertoo suunnittelevansa investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Toteutuessaan uusi tehdas korvaisi nykyiset makeistehtaat Vantaalla ja Lappeenrannassa. Päätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta ja sen sijainnista tehdään tulevan kevään aikana.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle.