https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Typpihapon luokituksen muuttuminen voi edellyttää kemikaaliturvallisuussäädösten mukaisia toimia

Typpihapolle on määritetty EU:ssa yhdenmukainen, sitova luokitus- ja merkintävaatimus. Muutos voi vaikuttaa tuotantolaitoksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajuuteen. Muutosta sovelletaan 1.3.2022 alkaen.

happo

Varmista, tuleeko laitoksen tehdä ilmoitus, hakea lupa tai laatia toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys.

Mikä muuttuu?

Typpihapolla on ollut jo aiemmin harmonisoitu luokitus, mutta nyt uutena luokituksena tulee välittömästi myrkyllinen kategoria 1 (Acute Tox. 1). Käytännössä eri vahvuisten liuosten osalta tämä tarkoittaa seuraavia luokituksia: 

  • Yli 70 prosentin typpihappo: Acute Tox. 1, H330
  •  yli 26 prosentin typpihappo Acute Tox. 3
  • 26-13,5 prosentin  typpihappo: Acute Tox. 4
  • alle 13,5 prosentin typpihappo: ei luokitusta

Välittömän myrkyllisyyden osalta toiminnan laajuuden (suhdeluvun) laskennassa käytettävät kemikaalien vähimmäismäärät ovat: Katso taulukko verkkosivulla .

Luokituksen muutoksen myötä toiminnanharjoittajien on tarkistettava käsittelemiensä typpihappoliuosten konsentraatiot ja varmistettava, että toiminnan laajuus on laskettu oikein. Muutos voi tarkoittaa, että tällä hetkellä pelastusviranomaisten valvonnassa oleva kemikaalikohde nousee Tukesin valvontaan ja Tukesin valvonnassa oleva ns. lupalaitos muuttuu toimintaperiaateasiakirjavelvolliseksi tai turvallisuusselvityslaitokseksi. On myös mahdollista, että alle ilmoitusrajan oleva laitos siirtyy luokitusmuutoksen vuoksi pelastusviranomaisen valvontaan. 

Luokituksen siirtymäaika 1. maaliskuuta 2022 asti

Komission delegoitu asetus on tullut voimaan 31.8.2020 ja sitä sovelletaan 1. maaliskuuta 2022 lähtien. 18 kuukauden siirtymäaika antaa toimijoille aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin. Aineet ja seokset voidaan kuitenkin luokitella ja merkitä asetuksen mukaisesti jo ennen siirtymäajan päättymistä.

Miten pitää toimia, jos toiminnan laajuus muuttuu kemikaaliluokitusmuutoksen vuoksi?

  1. Jos laitos käsittelee tai varastoi typpihappoa, varmista luokitusmuutoksen vaikutus kemikaalitoiminnan laajuuteen esim. Kemi-Digin suhdelukulaskurilla.
  2. Jos toiminnan laajuus muuttuu, määräajat kemikaalin luokituksen muuttumisesta johtuville toimenpiteille:
    • Jos toiminnan laajuus muuttuu siten, että toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle tai hakea lupa Tukesilta, on se tehtävä vuoden kuluessa luokituspäätöksen voimaantulosta. 
    • Jos toiminnan laajuus kasvaa siten, että tulee laatia toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys, on ne laadittava vuoden kuluessa luokitusmuutoksesta. Muutosilmoitus toiminnan laajuuden muutoksesta tulee tehdä Tukesiin kolmen kuukauden kuluessa. (VnA 685/2015 51§)

Lisätietoa lupa- ja ilmoitusmenettelyistä

Typpihapon luokitus kokonaisuudessaan

CLP-asetuksen mukautuksessa yli 70 prosentin typpihapolle vahvistettiin luokitus:
hapettava neste, vaarakategoria 2, (erityiset pitoisuusrajat: Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %, Ox. Liq. 3; H272: 70 % ≤ C < 99 %) sekä terveysvaarojen osalta välittömästi myrkyllinen, vaarakategoria 1 (H330) ja ihosyövyttävä, vaarakategoria 1A (H314). 

≤ 70 prosentin typpihapolle vahvistettiin luokitus:
hapettava neste, vaarakategoria 3 (erityinen pitoisuusraja Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 %) sekä terveysvaarojen osalta välittömästi myrkyllinen hengitysteitse, vaarakategoria 3 (hengitysteitse: ATE = 2.65 mg/L (höyryt)) ja ihosyövyttävä, vaarakategoria 1A (erityiset pitoisuusrajat Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 % ja Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %). 
Näin ollen typpihappo …% [C ≤ 70 %] laimennettuna vedellä luokitellaan vaarakategoriaan Acute Tox. 3 yli 26 %:n konsentraatiolla ja vaarakategoriaan Acute Tox. 4 konsentraatiolla 26 % - 13.5 %.

Taustaa CLP-asetuksesta ja luokituksesta

CLP-asetuksen liitteessä VI luetelluille aineille on EU:ssa yhdenmukaistetut, sitovat luokitus- ja merkintävaatimukset. Yhdenmukaistetut vaatimukset koskevat aineita sellaisenaan tai seoksissa liitteessä mainittujen vaaraluokkien osalta. Vaaraluokat, joita ei ole mainittuna liitteessä, on luokiteltava itse, mikäli CLP-asetuksen mukaiset luokituskriteerit täyttyvät. Liitettä päivitetään säännöllisesti ns. teknisillä mukautuksilla eli ATP:lla. 

Euroopan komission delegoituna asetuksena annettu 15. ATP on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 11.8.2020. Liitteeseen VI lisättiin 37 uutta ainetta, päivitettiin 21:n jo liitteessä olevan aineen luokitusta sekä poistettiin 2 ainetta.

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.