https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Typpihapon luokituksen muuttuminen voi edellyttää kemikaaliturvallisuussäädösten mukaisia toimia

Typpihapolle on määritetty EU:ssa yhdenmukainen, sitova luokitus- ja merkintävaatimus. Muutos voi vaikuttaa tuotantolaitoksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajuuteen. Muutosta sovelletaan 1.3.2022 alkaen.

happo

Varmista, tuleeko laitoksen tehdä ilmoitus, hakea lupa tai laatia toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys.

Mikä muuttuu?

Typpihapolla on ollut jo aiemmin harmonisoitu luokitus, mutta nyt uutena luokituksena tulee välittömästi myrkyllinen kategoria 1 (Acute Tox. 1). Käytännössä eri vahvuisten liuosten osalta tämä tarkoittaa seuraavia luokituksia: 

  • Yli 70 prosentin typpihappo: Acute Tox. 1, H330
  •  yli 26 prosentin typpihappo Acute Tox. 3
  • 26-13,5 prosentin  typpihappo: Acute Tox. 4
  • alle 13,5 prosentin typpihappo: ei luokitusta

Välittömän myrkyllisyyden osalta toiminnan laajuuden (suhdeluvun) laskennassa käytettävät kemikaalien vähimmäismäärät ovat: Katso taulukko verkkosivulla .

Luokituksen muutoksen myötä toiminnanharjoittajien on tarkistettava käsittelemiensä typpihappoliuosten konsentraatiot ja varmistettava, että toiminnan laajuus on laskettu oikein. Muutos voi tarkoittaa, että tällä hetkellä pelastusviranomaisten valvonnassa oleva kemikaalikohde nousee Tukesin valvontaan ja Tukesin valvonnassa oleva ns. lupalaitos muuttuu toimintaperiaateasiakirjavelvolliseksi tai turvallisuusselvityslaitokseksi. On myös mahdollista, että alle ilmoitusrajan oleva laitos siirtyy luokitusmuutoksen vuoksi pelastusviranomaisen valvontaan. 

Luokituksen siirtymäaika 1. maaliskuuta 2022 asti

Komission delegoitu asetus on tullut voimaan 31.8.2020 ja sitä sovelletaan 1. maaliskuuta 2022 lähtien. 18 kuukauden siirtymäaika antaa toimijoille aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin. Aineet ja seokset voidaan kuitenkin luokitella ja merkitä asetuksen mukaisesti jo ennen siirtymäajan päättymistä.

Miten pitää toimia, jos toiminnan laajuus muuttuu kemikaaliluokitusmuutoksen vuoksi?

  1. Jos laitos käsittelee tai varastoi typpihappoa, varmista luokitusmuutoksen vaikutus kemikaalitoiminnan laajuuteen esim. Kemi-Digin suhdelukulaskurilla.
  2. Jos toiminnan laajuus muuttuu, määräajat kemikaalin luokituksen muuttumisesta johtuville toimenpiteille:
    • Jos toiminnan laajuus muuttuu siten, että toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle tai hakea lupa Tukesilta, on se tehtävä vuoden kuluessa luokituspäätöksen voimaantulosta. 
    • Jos toiminnan laajuus kasvaa siten, että tulee laatia toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys, on ne laadittava vuoden kuluessa luokitusmuutoksesta. Muutosilmoitus toiminnan laajuuden muutoksesta tulee tehdä Tukesiin kolmen kuukauden kuluessa. (VnA 685/2015 51§)

Lisätietoa lupa- ja ilmoitusmenettelyistä

Typpihapon luokitus kokonaisuudessaan

CLP-asetuksen mukautuksessa yli 70 prosentin typpihapolle vahvistettiin luokitus:
hapettava neste, vaarakategoria 2, (erityiset pitoisuusrajat: Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %, Ox. Liq. 3; H272: 70 % ≤ C < 99 %) sekä terveysvaarojen osalta välittömästi myrkyllinen, vaarakategoria 1 (H330) ja ihosyövyttävä, vaarakategoria 1A (H314). 

≤ 70 prosentin typpihapolle vahvistettiin luokitus:
hapettava neste, vaarakategoria 3 (erityinen pitoisuusraja Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 %) sekä terveysvaarojen osalta välittömästi myrkyllinen hengitysteitse, vaarakategoria 3 (hengitysteitse: ATE = 2.65 mg/L (höyryt)) ja ihosyövyttävä, vaarakategoria 1A (erityiset pitoisuusrajat Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 % ja Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %). 
Näin ollen typpihappo …% [C ≤ 70 %] laimennettuna vedellä luokitellaan vaarakategoriaan Acute Tox. 3 yli 26 %:n konsentraatiolla ja vaarakategoriaan Acute Tox. 4 konsentraatiolla 26 % - 13.5 %.

Taustaa CLP-asetuksesta ja luokituksesta

CLP-asetuksen liitteessä VI luetelluille aineille on EU:ssa yhdenmukaistetut, sitovat luokitus- ja merkintävaatimukset. Yhdenmukaistetut vaatimukset koskevat aineita sellaisenaan tai seoksissa liitteessä mainittujen vaaraluokkien osalta. Vaaraluokat, joita ei ole mainittuna liitteessä, on luokiteltava itse, mikäli CLP-asetuksen mukaiset luokituskriteerit täyttyvät. Liitettä päivitetään säännöllisesti ns. teknisillä mukautuksilla eli ATP:lla. 

Euroopan komission delegoituna asetuksena annettu 15. ATP on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 11.8.2020. Liitteeseen VI lisättiin 37 uutta ainetta, päivitettiin 21:n jo liitteessä olevan aineen luokitusta sekä poistettiin 2 ainetta.

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.