https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 1/2020

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 1/2020

11.3.2020 | ALAN VAIKUTTAJA
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat: Timo Porthan

Avain tyytyväisiin ASIAKKAISIIN JA HENKILÖSTÖÖN

Osaavan kunnossapitohenkilöstön löytyminen on yksi merkittävistä tämän hetken haasteista teollisuuden kilpailukyvylle. Pitkän ”hiljaisen” jakson jälkeen on merkkejä kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan, koulutuksen ja tutkimuksen arvostuksen noususta jo näköpiirissä.

11.3.2020 | DIGITALISAATIO
Teksti Päivi Kivikytö-Reponen, Riku Salokangas, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Elinkaaripalveluiden kysyntä ja kiertotalous VAUHDITTAVAT KUNNOSSAPIDON KEHITYSTÄ

Elinkaaripalveluiden kasvava kysyntä sekä kiertotalousajattelu antavat uutta nostetta myös kunnossapidolle. Tällöin panostetaan koneiden ja laitteiden ylläpitoon, korjaukseen ja uudistamiseen tehokkuutta ja pitempää elinkaarta tavoitellen uusien liiketoimintamallien siivittämänä. Lisäksi Euroopassa on käynnissä valmistavan teollisuuden murros, joka koskettaa suuresti myös kunnossapitoa.

11.3.2020 | KUMPPANIARTIKKELI

Kulumiskestävyys säästää rahaa ja ympäristöä

Kopiolainen Somotec Oy on 37 vuoden historiansa aikana kehittänyt vahvan markkina-aseman kovahitsaustuotteiden, panssarilevyjen, korjaushitsauksen, juotteiden ja ruostumattoman teräksen peittausaineiden johtavana asiantuntijana suomessa.

11.3.2020 | MATERIAALITUTKIMUS
Teksti: Pasi Peura, professori, materiaalitiede ja ympäristötekniikka, tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Materiaalitutkimus muuttaa maailmaa

Nykyaikainen materiaalikehitys mahdollistaa konkreettiset ympäristöteot: esimerkiksi lujien terästen kehityksen avulla voidaan keventää liikkuvia rakenteita, mikä puolestaan auttaa säästämään energiaa.

11.3.2020 | HYDRAULIIKKA
Teksti: Arto Laamanen, teknologiapäällikkö Hydac Oy

Paineakun kunnolla ON VÄLIÄ

Paineakkuja käytetään yleisesti hydrau-lijärjestelmissä moniin eri käyttötarkoi-tuksiin, esimerkiksi painevärähtelyjen vaimentamiseen tai energian varastoimi-seen. Yksi paineakkutyyppi ei ole paras kaikissa erilaisissa käyttökohteissa, joten järjestelmän suunnitteluun ja paineakun valintaan kannattaa panostaa. Paraskaan järjestelmä ei toimi halutulla tavalla, jos paineakku vikaantuu. Paineakun valinnal-la on väliä, mutta myös kunnolla.

11.3.2020 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti ja kuvat: Klüber Lubrication Nordic A/S

Kuinka onnistua elintarvikevoitelua

Elintarvikevoiteluaineiden termistö on varsin laaja – joskus voikin olla ylivoimaista tai vähintäänkin haasteellista arvioida, mitä voiteluainetta tulisi missäkin tilanteessa käyttää.

11.3.2020 | SKF CASE: EFORA OY
Teksti ja kuvat: Jenni Järvinen, Oy SKF Ab

Kiertovoitelun modernisointia asiakkaan tarpeisiin

Tuotantolinjojen ja prosessilaitteiden käyttövarmuudesta puhutaan paljon tämän päivän metsä-teollisuudessa. Kaikissa investoinneissa ja laitteiden modernisoinneissa pyritään ajattelemaan laitteiden todellista elinkaarta ja niiden tuottamaa kustannusta elinkaaren eri vaiheissa. 

11.3.2020 | DIGITALISAATIO
Teksti: Helena Pekkarinen Kuvat: Jaakko Saarilampi

TAMK tutkii koneenvalmistuspiirustusten korvaamista digitaalisella mallilla

Vaikka koneenrakennusteol-lisuus on muuttunut digitaa-lisemmaksi, ei laadunvar-mistuksen rooli ole suinkaan pienentynyt. Yhtenä laa-dunvarmistuksen työkaluna käytetään koordinaatiomit-takonetta, jolla tarkastetaan kappaleen yhdenmukaisuus suunniteltuun.

11.3.2020 | OMAISUUDEN HALLINTA
Teksti: Jyri Hanski, tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Strateginen näkökulma-korostuu omaisuuden hallinnassa

Strateginen johtaminen on hyvin vakiintunut tieteenala, mutta omaisuuden hallinnan strategisia näkökulmia on tutkittu verrattain vähän. Nousevat trendit ja näkökulmat, kuten kestävä kehitys, kiertotalous, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, liiketoimintaekosysteemit sekä teknologinen kehitys, lisäävät tarvetta strategiselle omaisuuden hallinnalle.

11.3.2020 | TEOLLINEN INTERNET
Teksti:MSCA Resear Salla Marttonen-ch Fellow, UnivArola,university of Sunderland

kunnossapitodata – MAHDOLLISUUS VAI RESURSSIEN TUHLAAMISTA?

Kunnossapitäjille on tarjolla yhä enemmän dataa. Data on trendikästä, data on osa tulevaisuutta. Yksittäisen organisaation on helppo antautua vauhtisokeudelle ja olettaa, että suurempi määrä dataa johtaa suurempaan arvoon. Näin ei kuitenkaan aina ole.

11.3.2020 | TYÖTURVALLISUUS
Teksti: Esa Nousiainen, erityisasiantuntija, FM, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Ääni kunnossa-pidon apuna

Työssä syntyvän melualtistuksen hallinnasta säädetään Suomessa asetuksella 85/2006. Työntekijän melualtistus on tunnettava, ja henkilösuojaimet on tarjottava veloituksetta tämän käyttöön, mikäli altistustaso Lp,A,eq 80 dB ylittyy kahdeksan tunnin työpäivän aikana.

11.3.2020 | HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
Jari Syrjälä, henkilöstöpäällikkö, Alva-yhtiöt Oy Reija Mantila, henkilöstöjohtaja, Maintpartner Oy

Henkilöstön mukaan yrityksen toimintaan

Käsitykset varmasta ja turvallisesta, koko työuran mittaisesta samasta työpaikasta ovat näinä aikoina menettämässä merkitystään. Kiristynyt kilpailu, teknologian kehittyminen, nopeasti muuttuva kilpailuympäristö ja lainsäädännölliset muutokset ovat johtaneet tähän.

11.3.2020 | JÄRJESTELMÄT
Teksti: Ismo Myllylä, Paprico Oy

Nevel tehostaa energiantuotantoaan etäkäytöllä ja automaation lisäämisellä

Voima- ja lämpölaitosten etäkäytöllä ja siihen liittyvällä toimintojen automatisoinnilla voidaan tehostaa toimintaa ja saavuttaa merkittäviä säästöjä.

11.3.2020 | TOIMINNANOHJAUS
Teksti: Nina Garlo-Melkas

SAP R/3 -järjestelmän elinkaari päättyy – onko teollisuus valmis?

SAP aikoo päättää tuen R/3-järjestelmille vuonna 2027*. Tämän jälkeen SAPin ERP-järjestelmät tukevat vain yhtiön omaa, keskusmuistin varassa toimivaa Hana-tietokantaa ja asiakkaiden on päivitettävä järjestelmänsä S/4 Hana versioon. Mitä tämä merkitsee yrityksille, kun SAP on Suomen teollisuudessa hyvin laajasti käytössä oleva, lähes de facto standardi?

11.3.2020 | KUNNONVALVONTA
Teksti: Jarno Kansanaho, FT (Tietotekniikka), yrittäjä, jarno.kansanaho@kanflex.fi

Tieto-ohjautuvia menetelmiä laakerien kunnonvalvontaan

Laakerit ovat yksi yleisimmin koneissa käytettävä komponentti. Heikkokuntoinen laakeri voi rikkoutuessaan aiheuttaa äkkinäisen konerikon, jonka seuraus saattaa olla merkittävä taloudellinen tappio  – tai pahimmillaan ihmishenki. Uusi väitöstutkimus hyödyntää tieto-ohjautuvia menetelmiä ja joustavaa ohjelmistoarkkitehtuuria laakerien kunnonvalvonnassa.