https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 3/2022

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 3/2022

15.9.2022 | PÄÄKIRJOITUS
Nina Garlo-Melkas Promaint-lehti

Energiateollisuus muuttuu – samoin Promaint-lehden vetovastuu

Virkistävä kesäloma on monilla jo takanapäin, mutta horisontissa siintää tapahtumarikas syksy monine alan messutapahtumineen, joista ei kannata jäädä paitsi. Energia-alan päätapahtuma Energiamessut järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa lokakuussa. Tapahtuma, jossa Promaint-lehtikin on vahvasti mukana, yhdistää alan huippuosaajat ja herättää ihan jokaisen arvioimaan kriittisesti vallitsevia käytäntöjä maapallon tulevaisuuden, energiaturvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

15.9.2022 | Näkökulma
HELENA KORTELAINEN tekniikan lisensiaatti - Promaint ry

Kunnossapito tukee kiertotalouden tavoitteita

Kiertotalous mielletään usein materiaalien kuten lasin, paperin, metallien ja muovin kierrättämiseksi. Kiertotalouden tavoitteet ovat kuitenkin laajempia. Kiertotalousjärjestelmä nojaa kestävän kehityksen periaatteisiin ja pyrkii ratkaisemaan lineaarisen ”valmista-käytä-hylkää” -talouden haasteita. Materiaalien kierrättämisen lisäksi kiertotalouden muotoja ovat esimerkiksi resurssitehokkuus, uusiutuvien materiaalien hyödyntäminen, tuotteiden uudelleenkäyttö, fyysisen omaisuuden tuottavuuden lisääminen, jakamistalous ja tuotteiden tarjoaminen palveluna niiden omistamisen sijaan sekä tuotteiden elinkaaren pidentäminen.

15.9.2022 | ALAN VAIKUTTAJA
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat: Timo Porthan

Digitalisaatiosta vipuvoimaa

Teknologioiden, digitalisaation ja automaation jatkuva kehittyminen lisää teollisuusyritysten kilpailukykyä ja samalla vahvistaa kunnossapidon merkitystä, kiteyttää Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n pitkäaikainen hallitusjäsen Juha Lepikko.  

15.9.2022 | VESIHUOLTO JA KUNNOSSAPITO
Teksti: Tapio Katko, dosentti, Tampereen yliopisto

Vesihuollon myytit kunnossapidon hidasteina 

Puhtaan talousveden käyttö on meille Suomessa itsestään selvää, mutta sen takana olevat järjestelmät voivat jäädä monille vieraiksi ja jopa näkymättömiksi. Koronapandemia ja sota Ukrainassa muistuttavat kouriintuntuvasti, miten korvaamatonta vesihuolto on ihmisten ja yhdyskuntien hyvinvoinnille. 

15.9.2022 | TYÖHYVINVOINTI
Teksti: NIna Garlo-Melkas Kuva: SHUTTERSTOCK

Työhyvinvointi ei synny itsestään

Työhyvinvointia voi edistää monin eri tavoin. Huolehtimalla työn ulkopuolisesta ”elämästä” mieli säilyy virkeänä ja työn tekemisen motivaatio korkealla.

15.9.2022 | TUTKIMUS JA KOULUTUS
Teksti: Lea Mustonen, teknologiaosaamisen yksikön viestinnän lehtori, HAMK Susan Heikkilä, sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori, HAMK KUVAT: HAMK

Noviisista ammattilaiseksi

Energiatehokkuus on läpileikkaava teema Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelussa. Opiskelijan polku noviisista ammattilaiseksi etenee teoriapohjaisen opiskelun ja käytännön harjoittelun yhdistelmänä. Yritysyhteistyö hyödyttää paitsi opiskelijoita, myös yrityksiä. 

15.9.2022 | SÄHKÖMARKKINAT
Teksti: Ina Lehto ja Annina Alasaari, Energiateollisuus ry KUVA: SHUTTERSTOCK

Tuulivoima kasvaa ja kirittää sähköverkkojen kehittämistä

Tuulivoima kasvaa Suomessa uskomattomalla nopeudella. Se tuo mukanaan uudenlaisia vaatimuksia myös sähköverkolle ja osaajille.

15.9.2022 | SÄHKÖ JA ENERGIA
Teksti: Jussi Jyrinsalo, johtaja, Fingrid Oyj

Yhteiskunta sähköistyy ja Suomen sähköverkko vahvistuu

Sähköä käytetään jo laajasti yhteiskunnan pyörittämiseen, mutta tulevaisuudessa sähkön rooli polttoaineena korostuu edelleen. 

15.9.2022 | ENERGIA-ALA
Teksti: Jukka Nortio Kuvat: Valmet

Luotettava kunnonvalvonta turvaa siirtymistä hiilineutraaliin energiaan

Oulun Energian Laanilan energialaitoksella luotetaan Valmetin kunnonvalvontaan, joka kuuluu tiiviisti DNA-automaatiojärjestelmän kanssa.

15.9.2022 | MAINOS
Teksti: Karoliina Salminen, Riikka Virkkunen, Heli Helaakoski, Anna Viljakainen, VTT

Autonomisella teollisuudella kohti kestävyyttä

Siirtyessään kohti vihreää ja kestävää teollisuutta yrityksillä on kahdenlaisia tavoitteita. Yhtäältä yritykset säästävät resursseja ja pyrkivät hiilineutraaliuteen omissa prosesseissaan ja toimitusketjuissaan. Toisaalta teollisuuden on kyettävä valmistamaan ilmastoneutraaleja kiertotalouteen perustuvia tuotteita, joita tarvitaan kiireesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

15.9.2022 | VOITELU JA HYDRAULIIKKA
Teksti kouluttaja Jukka Kauppinen Taitotalo Kuva KiL-Yhtiöt Oy

Voiteluaineiden kunnossapito

Promaint-lehden numerossa 2/2022 kirjoitin voiteluaineiden ominaisuuksista ja ongelmista, nyt pureudun ongelmiin ja niiden poistamiseen.

15.9.2022 | TEKNOLOGIA KUNNONVALVONNASSA
TEKSTI: Infradexin koulutuspäällikkö Timo Stjernberg

Lämpökamera kunnossapidon ja laadunvalvonnan apuna

Lämpökameraa hyödynnetään teollisuudessa varsin laajasti. Tavallisimmat kunnossapidon tarkastuskohteet ovat sähkökaappien ja sähkön jakelun eri osat sekä mekaaniset laitteet. Nyt esittelemme käytännön esimerkein lämpökameran käyttökohteita ja  uusia ominaisuuksia.

15.9.2022 | TURVALLISUUSKULTTUURI
TEKSTI: Anna-Maria Teperi, Arja Ala-Laurinaho, Ilkka Asikainen, Vuokko Puro, Työterveyslaitos (TTL) KUVAT: TTL

Ydinvoimalan kunnossapito hyötyy työn ja turvallisuuden osallistavasta kehittämisestä

Ydinvoimaloiden turvallisuustyössä on yhä enemmän kiinnitetty huomiota ihmisten rooliin. Miten työtä voidaan kehittää niin, että ihmisten toimintaa osataan huomioida entistä paremmin osana turvallisuustyötä? Ratkaisu voi löytyä mallinnuksesta ja osallistavasta työn kehittämisestä.

15.9.2022 | Kyberturvallisuuden
Teksti: Jukka Alve ja Juha Vesa, SESKO ry

Kyberturvallisuuden toimialakohtaiset standardit

Kyberhyökkäys kriittiseen infrastruktuuriin, kuten voimalaitokseen, sähköverkkoon tai sairaalaan, voi kaataa koko järjestelmän ja vaikuttaa yritysten kykyyn hoitaa liiketoimintaa.

15.9.2022 | STANDARDIT JA KUNNOSSAPITO
Teksti ja kuvat: Tommi Carlson, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry METSTA

Ydinenergialaitosten kunnossapidon laadunhallinta

Standardille ISO 9001 on julkaistu ydinenergia-alaa koskevat erityisvaatimukset. Standardin tunnus on SFS-EN ISO 19443. Se on tarkoitettu organisaatioille, jotka toimittavat ydinturvallisuuden kannalta tärkeitä tuotteita tai palveluita ydinenergia-alalla. Suomesta Säteilyturvakeskus STUK on ollut mukana standardin valmistelussa.

15.9.2022 | TOIMINNANJOHTAJALTA
Jaakko Tennilä

Promaint ry 50 vuotta – Osaajien kehittäminen

Yhdistyksen päätoimintona on alusta lähtien ollut koulutus. Alkuvaiheessa kumppanina toimi INSKO (Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus). Vuosien varrella yhteistyökumppaneita koulutuksissa, kursseissa ja seminaareissa on ollut lukuisia – niminä mainittakoon mm. Metsäteollisuuden keskusliitto, Tribologiayhdistys ja Pohjois-Suomen Teollisuusopisto. Alkuvaiheiden jälkeen koulutustoimintaa laajennettiin tekniikkalähtöisen koulutuksen lisäksi mm. yrityskohtaisiin koulutuksiin, johdon neuvottelupäiviin, tuotannolle suunnattuun koulutukseen ja tuettiinpa myös yliopistotason koulutusta.