https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 6/2013

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 6/2013

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Olisiko jo oikea aika – kiinnostua omaisuuden hallinnan kehittämisestä?

Älkää ampuko viestintuojaa, vaikka viestintuoja olisikin hieman sotkeutunut viestin sisältöön!

Maailmalla eräät ajankohtaiset aiheet keräävät kuulijoita, mutta Suomessa samat asiat eivät tunnu olevan ajankohtaisia. Ihmettelen myös sitä, että näiden asioiden opetus on hajanaisesti organisoitu ja aiheiden kokonaisvaltainen opiskelu on lähes mahdotonta.

Turvallisuus ja ympäristö

Ennakoi.fi-palvelu koko arvoketju ennakoivaan turvallisuustyöhön

Asiakaslisäarvo luodaan yhä useammin verkostomaisella toimintamallilla. Turvallisuus tehdään ennakoivalla turvallisuustyöllä. Caverionin julkaisema ennakoi.fi-palvelu yhdistää nämä kaksi asiaa. Ideana on tarjota isoille organisaatioille tutut ennakoivan turvallisuustyön mallit ja ilmoituskanavat koko arvoketjun käyttöön. Turvallisuus on kaikkia yhteisen työpaikan organisaatioita ja henkilöstöryhmiä yhdistävä tekijä. Turvallisuus on jokaisen edun mukaista. Turvallisuudessa tulosta tehneitä lähemmin tarkastellessa keinoistakin on helppo olla samaa mieltä. Tulokset tehdään ennakoivalla turvallisuustyöllä.

Turvallisuus ja ympäristö

TRUKKITURVALLISUUTTA voi aina parantaa

Trukkeihin liittyviä työtapaturmia on vuosittain noin 800. Mitkä ovat tapaturmista yleisimmät, ja kuinka juuri niiden määrää voitaisiin helpoiten alentaa? Voiko koulutusta tehostaa? Lisäselvitystä antaa kaksi kokenutta alan asiantuntijaa.

Turvallisuus ja ympäristö

Siirreltävät tikkaat vaaran paikka!

Vuosina 1992–2011 Suomessa tapahtui 17 siirreltävien tikkaiden käytössä sattunutta työtapaturmaa, joissa työntekijä putosi tikkailta maahan menehtyen. Kaikki tapaukset on tutkittu Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) johdolla, ja niistä tehdyt raportit ovat saatavilla TVL:n työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa (TOT) kokoavasta Totti-tietojärjestelmästä.

Turvallisuus ja ympäristö

Toimintatavat ja varusteet varmistavat turvallisen työpaikan

Työnantajan tärkein velvollisuus on riittävän työturvallisuuden varmistaminen. Siihen sisältyy turvallinen työympäristö, turvalliset toimintatavat, oikein valitut suojavarusteet sekä sääntöjen ja määräysten mukainen toimiminen. Koulutetut asiantuntijat auttavat havaitsemaan vaaratekijät, kehittämään toimintatapoja ja valitsemaan oikeat varusteet eri tilanteisiin. Yhteinen sitoutuminen auttaa eteenpäin.

Turvallisuus ja ympäristö

Turvallisuusjohtaminen yhteisellä työpaikalla

Työterveys ja -turvallisuus sekä ympäristövastuullisuus, eli lyhyesti ilmaistuna HSE, ovat menestyvien yritysten kivijalka. Niiden varaan rakennetaan liiketoiminnalle tärkeät asiat, kuten käytettävyys, tuottavuus, kustannustehokkuus ja kannattavuus. Kuinka HSE on hoidettu monen tuotantolaitoksen ja huomattavasti useamman palveluntarjoajan teollisuusalueella?

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Käynnissäpidon tiedonhallinta uudesta toimintamallista merkittävää lisähyötyä ja kustannussäästöä

Käynnissäpidon tiedonhallinnan parantamisen hyötypotentiaali tuotantolaitokselle voi olla yli 1,5 % vuotuisesta liikevaihdosta. Merkittävä osa tiedosta on lähtöisin yrityksen ulkopuolelta toimittajilta ja alihankkijoilta, ja se on saatava tukemaan päivittäistä toimintaa ja projekteja. Yritysten väliseen verkostoon perustuva välityspalvelun operaattorimalli tuo täysin uuden tavan hallita tiedonvaihtoa ja tekemistä ulkoisten kumppanien kanssa.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Käyttäjä- kunnossapito kohottaa käytettävyyttä

Kun tuotantohenkilöstö suorittaa käyttämilleen koneille säännölliset huollot ja tarkistukset, orastavat viat voidaan havaita jo ennen niiden puhkeamista. Käyttäjäkunnossapito voidaan kytkeä myös osaksi yrityksen kunnossapito-ohjelmistoa, jolloin toimien toteutumista voidaan seurata ja edelleen tehostaa.

Turvallisuus ja ympäristö

Huoltoautoilun turvallisuus vaatii laaja-alaista ajattelua

Puhuttaessa huoltoautojen turvallisuudesta nousee yleensä esiin kaksi asiaa: liikenne ja ajoneuvon epäjärjestyksestä aiheutuvat ongelmat. Eikä syyttä, EU-tasolla liikenteessä ja tavaran liikuttelussa sattuu työn aikaisista kuolemista 29 %, kun lievemmistä tapaturmista näiden osuus on vain 4 %. Vaikka luvuissa on myös muita kuin huoltoautoja, voidaan huoletta todeta – kun autoillessa sattuu, sattuu pahasti.

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilönostinten käyttökoulutus lisää turvallisuutta ja vähentää kustannuksia

Henkilönostinkoulutuksessa parannetaan osaamista erilaisista henkilönostimista, ja samalla varmistetaan niiden turvallinen, tehokas ja asianmukainen käyttö viranomaisten vaatimusten mukaan.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Varmista asiakastyytyväisyys - apua ISO-standardeista

Kansainvälisen standardisointijärjestö ISO on laatinut asiakastyytyväisyyttä käsittelevän standardisarjan. Se muodostuu neljästä erillisestä standardista. Kolme näistä on vahvistettu kansallisiksi SFS-standardeiksi ja käännetty suomeksi ja lähiaikoina sama pyritään tekemään neljännellekin.

Turvallisuus ja ympäristö

HSEQ-arvioinnit kunnossapidon palveluverkoston toimivuuden kehittämiseen

Teollisuusyritykset huolestuvat muutama vuosi sitten kunnossapitoseisakeissa yhteisen työpaikan turvallisuudesta. Töitä tehdään yhdessä, ja mukana on monen yrityksen työntekijöitä. Tämä konkreettinen verkoston voimin tehtävä työ herätti yritykset miettimään tapaa, jolla vaikutetaan yhdessä tehtävään työhön ja tässä tapauksessa sen turvallisuuteen. Syntyi HSEQ-palvelutoimittajien arviointi. Se on konkreettinen esimerkki kyvykkyyden kehittämisestä verkostossa.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Kenttä- automaation hallinta tehtaan toiminnan apuna

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resorce Planning, ERP), kuten SAP, Maximo tai Oracle, pyritään yhä useammin liittämään liiketoiminnan tiedonhallinnassa oleellista automaattisesti ja tarvittaessa reaaliaikaisesti päivittyvää tietoa kustannustehokkuutta tavoitellen. Tehostamistoimia pyritään suuntaamaan toimitusketjun (Supply Chain, SCM), asiakkuuden (Customer Relations, CRM), energian, päästöjen, tuotantolaitosten elinkaaren sekä käynnissäpidon hallintaan ja toiminnan tueksi yritysten kartoittamien erilaisten liiketoiminnan tehostamistarpeiden mukaan.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Teollinen internet mahdollistaa nostolaitteiden kunnossapidon vallankumouksen

Etäyhteys avaa uusia mahdollisuuksia. Laitevalmistaja voi tarjota omien ja myös muiden valmistajien laitteiden käytön ja kuormituksen seurannan sekä toimintakunnon valvonnan ja siihen liittyvät ylläpitopalvelut. Menettely parantaa käyttövarmuutta ja tuo mukanaan alhaisemmat elinkaarikustannukset.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Kuljetinjärjestelmän elinkaaren hallinta esimerkkinä Kaunisvaaran kuljettimet

Paakkola Conveyors Oy toimittaa kuljetinjärjestelmät Northland Resources AB:n Kaunisvaaran rautakaivokselle Pajalaan Pohjois-Ruotsiin. Vuosina 2012–2014 tapahtuva toimitus sisältää kuljetinjärjestelmien suunnittelun, valmistuksen ja käyttöönoton sekä sähköistyksen. Mukana on myös elinkaaren kattava ylläpidon palvelusopimus.

Laite- ja korjaustekniikat

Säätöhydrauliikan uusinta kuinka toteutetaan? – Osa 6 (7)

Hydraulijärjestelmän modernisointi on yksi yleinen ratkaisu jatkaa pitkään käytössä olleen koneen elinkaarta ja parantaa sen toimintaa. Paperikoneen nippihydrauliikka on hyvä kohde käsitellä säätöhydrauliikan toteutustapoja myös yleisellä tasolla, sillä esimerkit soveltuvat myös muihin laitteisiin. Tätä aihetta käsitellään kuluvan vuoden aikana moniosaisessa artikkelisarjassa. Edellisessä käsiteltiin tämän hetken laitetarjontaa. Nyt keskitytään uuden digihydrauliikan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Teollinen internet kunnossapidossa

Palvelukeskeisestä liiketoiminnasta on puhuttu lähes 10 vuotta. Mobiilitekniikan ansiosta se on nousemassa yhä suurempaan rooliin, ja merkittävät kotimaiset yritykset toimivat tiennäyttäjinä. Onko turvallista jatkaa perinteisillä toimintatavoilla, vai kannattaako teollinen internet ottaa mukaan varmistamaan menestyminen?

Turvallisuus ja ympäristö

Digitaalisuus turvaa hydraulisen koneen liikkeet

Digitalisoitua hydrauliikkaa valjastetaan Tampereella nosturipuomin aivoiksi. Norrhydron kehittämä sopeutuva ohjauselin perustuu yrityksen omiin ohjausventtiiliratkaisuihin.

Laite- ja korjaustekniikat

Digitaalisuus turvaa hydraulisen koneen liikkeet

Digitalisoitua hydrauliikkaa valjastetaan Tampereella nosturipuomin aivoiksi. Norrhydron kehittämä sopeutuva ohjauselin perustuu yrityksen omiin ohjausventtiiliratkaisuihin.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Toiminnanohjaus hallintaan kuusi yhteentoimivuutta parantavaa ratkaisua

Heikkolaatuinen tai jopa väärä tekninen aineisto voi johtaa kustannusten aliarviointiin, projektien pitkittymiseen, epäyhtenäisiin turvallisuuskäytäntöihin ja siihen, ettei toiminta noudata laitokselle asetettyja määräyksiä. Globaalissa toimintaympäristössä yritysten on kaikilla toimialoilla uusiuduttava jatkuvasti, jotta tuotanto-omaisuudesta saadaan paras mahdollinen tuotto.

Alan Uutiset

Teollisia palveluja ja kunnossapitoa säihkyvällä Casinolla

Solteqin Palvelujen toiminnanohjaus 2014 -seminaaria vietettiin Helsingin Casinolla. Sen legendaariseen Fennia-saliin kokoontui torstaina 5.9.2013 noin 100 osallistujaa yhteensä noin 40 eri organisaatiosta. Tilaisuudessa kurkistettiin palvelujen toiminnanohjauksen tulevaisuuteen.

Tutkimus ja koulutus

MPMM 2013 kunnossapidossa yhdistyvät teoria ja käytäntö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjesti kansainvälisen Maintenance Performance Measurement and Management, MPMM 2013 -konferenssin 12.–13. syyskuuta Lappeenrannassa. Tapahtuma oli suunnattu sekä yrityksissä että yliopistoissa toimiville kunnossapidon asiantuntijoille.